Zechariah 1

De profeet Zacharia

1In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des  Heeren tot Zacharia, den zoon van Berechja, den zoon van Iddo, den profeet, zeggende: 2De  Heere is zeer vertoornd geweest tegen uw vaderen. 3Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de  Heere der heirscharen: Keert weder tot Mij, spreekt de  Heere der heirscharen, zo zal Ik weder tot ulieden keren, zegt de  Heere der heirscharen. 4Weest niet als uw vaderen, tot dewelke de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de  Heere der heirscharen: Bekeert u toch van uw boze wegen, en uw boze handelingen; maar zij hoorden niet, en zij luisterden niet naar Mij, spreekt de  Heere. 5Uw vaderen, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? 6Nochtans Mijn woorden en Mijn inzettingen, die Ik Mijn knechten, den profeten, geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen? zodat zij wederkerende zeiden: Gelijk als de  Heere der heirscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft Hij met ons gedaan. 7Op den vier en twintigsten dag, in de elfde maand (die de maand Schebat is), in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des  Heeren tot Zacharia, den zoon van Berechja, den zoon van Iddo, den profeet, zeggende: 8Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood paard, en Hij stond tussen de mirten, die in de diepte waren; en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden. 9En Ik zeide: Mijn Heere! wat zijn deze? Toen zeide tot mij de Engel, Die met mij sprak: Ik zal u tonen, wat deze zijn. 10Toen antwoordde de Man, Die tussen de mirten stond, en zeide: Deze zijn het, die de  Heere uitgezonden heeft, om het land te doorwandelen. 11En zij antwoordden den Engel des  Heeren, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij hebben het land doorwandeld, en ziet, het ganse land zit en het is stil. 12Toen antwoordde de Engel des  Heeren, en zeide:  Heere der heirscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem, en over de steden van Juda, op welke Gij gram geweest zijt, deze zeventig jaren? 13En de  Heere antwoordde den Engel, Die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden. 14En de Engel, Die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de  Heere der heirscharen: Ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een groten ijver. 15En Ik ben met een zeer groten toorn vertoornd tegen die geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. 16Daarom zegt de  Heere alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen; Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de  Heere der heirscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. 17Roep nog, zeggende: Alzo zegt de  Heere der heirscharen: Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede; want de  Heere zal Sion nog troosten, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 18En ik hief mijn ogen op, en zag; en ziet, er waren vier hoornen. 19En ik zeide tot den Engel, Die met mij sprak: Wat zijn deze? En Hij zeide tot mij: Dat zijn de hoornen, welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. 20En de  Heere toonde mij vier smeden. 21Toen zeide ik: Wat komen die maken? En Hij sprak, zeggende: Dat zijn de hoornen, die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief; maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heidenen neder te werpen, welke den hoorn verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te verstrooien.
Copyright information for DutSVV