1 John 1

Inangari maulue

Inangari eteva maulue ia ghe tokatoka tale aitiutiu, me ami ghe nongoala, me ami ghe taraiela ta mataimami, me ami ghe posoala ta nimaimami, ia o inangari eteva ami aulia ngaotua. Lo ateva etautau maulue ateva ghe kaurekatila, ami ghe taraiela me ami aaulieinia me ami poppooainia etaimim. Ia o maulue ateva tokatoka liu ia me ghe tokatoka tee Tamana, me angghe kaurekatila etaimami. Ami poppooa ngaotu saa ateva ami ghe taraiela me ami ghe nongoala, mausina avalua o me am rooroo tani mae aitaua teeiemami me ita aighui eitaua, me kaluita niaighui eitaua ta Tamaita me Natuna ta Iesu Karisto. Ami pitipiti voto tani ghelei va masimasiaaita enamungaili.

Tani kasu tale mallanga

Inangari eteva oia ami ghe nongoala etana me ami aulia ngaotua etaimim va God mallanga ia, me ta ngetana karika poi righi saurrom. Arova ita ue va ita aighui eitaua teeia me karika, ta ita kasukasu tale eeleia saurrom, ita nim kamekame me karika ita uusila voto koronna. Me arova ita kasukasu tale mallanga nongina ia elome tale mallanga, me ita aighui eitaua tee mene kateva kateva etaita, raena ateva Iesu Natuna ia egheeghelei eraarangisanaita tale kaluita ssavoto akapa.

Arova ita ue va ita karika righi kaluita ssavoto, ita nim kamekameta, me voto koronna karika isaa elome etaita. Arova ita aulia ngaotu kaluita ssavoto, ia egheelei voto ghe uela va egheelei, me ia aue etani kalua ngakapaaili sesa gheeleiaaita me eghelei eraarangisanaita tale isaa akapaaili gheegheleiaaita karika ghulughuluena. 10 Arova ita ue va ami karika ami ghe gheleila righi ssavoto, ita gheleia va ia tau nikamekame ia, me inangarina ateva karika ia tale urunguitaniita.

Copyright information for `EMI