1 John 2

Iesu aisausiita ia

Masi natughu etoa, apitipiti etaimim va karika am mene ghelei ssavoto. Me arova teva eghelei ssavoto, kateva taumattu aisausiita ia eaippooa tee Tamane ta poli ita, Iesu Karisto etana ghulughuluena ia. Ia ghe matela tani ghaa aipolipoli tale kaluita ssavoto, karika va kaluita ssavoto nonga, ta kaluira tee taumattu ngatoa tale kosa akapaaili eteva oia.

Ita kilakila va, arova ita nongo usila llo eaaulia, angita ghe kilaiela. Lo ateva taumattu eue va, “Aghi akilakilaia,” me karika enongonongo usila tee llo eauliaa, tau nikamekame ia, me voto koronna karika isaa etana. Me arova kateva etaita enongo usila inangarina, ailousiaane ateva God etokatoka akoronna etana me ghulughuluena ia. Tale isaa o salana, aue ita kila va ita etana: lo ateva eue va etokatoka tee Iesu, etani kasu nongina Iesu ekasukasu.

Masi kapughu etoa, karika amene pitipiti righi ouna voto tani ghelei, ta pokane, llo oia ngam ghe ghaala tale aitiutiu. Isaa oia voto pokane ngam ghe nongola. Arongona ta pokane, amene pitipiti tani aulia ouna voto tani ghelei, me am roo tani tara kanna voto koronna ta Iesu me ta ngetaimim, poli saurrom ateva ange kapakapa, me koronna ateva mallanga angghe llaala.

Arova teva eue va ia tale mallanga ateva, me esessa tee tuena o nengane ateva, ia karika ghe kasu vuli saurrom ateva. 10 Lo ateva eaielousia tuena o nengane ateva, etokatoka tale mallanga, me karika righi voto erooroo tani gheleia va ekatuu. 11 Me lo ateva esessa tee tuena o nengane ateva, ia tale saurrom, me ekasukasu elome tale saurrom, me karika ekilakila va eaa elaolao, poli saurrom ateva eaakou runga matana me karika etaatara.

12 Apitipiti etaimim masi aliki etoa,
poli God angghe kkaluaala kaluimim ssavoto poli uunguaane ateva Iesu.
13 Apitipiti etaimim tamatama atoa,
poli ngam ghe kilala lo ateva ghe tokatoka tale aitiutiu.
Apitipiti etaimim aliki taita atoa,
poli ngam ghe apalala sesa taumattu ngateva.
Apitipiti etaimim masi aliki etoa,
poli ngam ghe kilala Tamaita ateva.
14 Apitipiti etaimim tamatama atoa,
poli ngam ghe kilala lo ateva ghe tokatoka tale aitiutiu.
Apitipiti etaimim aliki taita atoa,
poli am sarasarakana iem,
me inangarina ateva God, ia etaimim,
me ngam ghe apalala sesa taumattu ngateva.

Am rau mene aielousia kosa ateva

15 Am rau mene aielousia kosa ateva oia me voto etokatoka etana. Arova teva eaielousia kosa ateva, karika erooroo tani aielousia Tamaita. 16 Ta isaa akapaaili voto tale kosa ateva oia: sesa ninanna emuemua taumattu ngatoa la gheelei, sesa voto mataira etaatara la aloannaaili, me nitau sae nannaaira tale peiira; isaa o voto karika emaemae ta Tamaita, ta emaemae tale kosa ateva oia. 17 Kosa ateva oia me aloaloanaane aue kapa, me lo ateva taumattu eaimuli tee aloaloanaane God, aue etoka liu.

Tau ngai ssateena atoa Karisto aue la mae

18 Masi aliki etoa, airuuruu oia nau, me ngam ghe nongola va tau ngai ssateena ateva Karisto aue emae, me tale isaa oia nau oroi tau ngai ssateena atoa Karisto angila ghe mae sio. Liuna avalua o me ita kilakila va airuuruu oia tale nau. 19 Kasina taumattu oia ghe tokatoka teeita, me isaa oia angila ghele kasu vulitala. Karika va koronna va kapuita ila, ta arova kapuita ila aue laghele toka teeita. Kasukasuaaira eaapasunga va ila karika va ita aitaua.

20 Me am, lo ateva manga ia ghe amangaiemla me am akapaaili ngam ghe kilala llo koronna. 21 Karika va apitipiti etaimim poli karika am kilakila inangari koronna. Karika, ta am kilakila. Me poli am kilakila va nikamekame karika emaemae tale voto koronna. 22 See tau nikamekame ia? Lo ateva taumattu eue va Iesu karika va Mesaea ia. Ia o ase taumattu ngateva, tau ngai ssateena ia Karisto, me eliuliu vilina ta Tamaita me Natuna. 23 Lo ateva eliuliu vilina ta Natuna ateva God, Tamana karika ia etana. Me lo ateva eaulia ngaotu Natuna ateva God, Tamana ia etana.

24 Llo inangari am ghe nongola tale aitiutiu, am poso parasi. Arova am poso parasi, Natuna ateva God me Tamane aue lalu toka teeiem tale nau ekapa atoa. 25 Inangari nialokoi ia ghe auliaala, va maulue ateva tokatoka liu ia.

26 Apitipiti atu inangari toko tani aulia ngaotu kieimim tale taumattu ekamekame. 27 Karisto ghe amangaiemla, liuna avalua o me karika am tuutukuna tale alomasaanga, ta poli Spirit Manga ateva, ia etaimim, eaapasunga ngakapaaili voto etaimim me inangarina akapaaili koronna, karika righi kamena. Liuna avalua o me am tokatoka aitaua tee Karisto, nongina Spirit Manga ateva ghe apasungaala etaimim.

Natuna atoa God

28 Me liuna avalua o, masi natughu etoa, am toka aitaua teeia, ta nau eteva ekaurekati, aue ita tingina akorokorongana me karika aue ita palata nau eteva emae. 29 Arova am kilakilaia va ia ghulughuluena ia, ngam nim kilala va lo atoa la gheeghelei voto ghulughuluena laghe lutula etana.

Copyright information for `EMI