1 Thessalonians 1

Aghi Pol, Saelas me Timoti,

Ami pitipiti aatu etaimim taumattu ngatoa tale ale manga ateva ona eTesalonika ta God Tamaita ia, me Vau ngepona ateva Iesu Karisto.

Ami looloo sae va maamasinaane God me luei aue etoka etaimim.

Nikaili emasina tale uneira niaikaaia aTesalonika ngatoa

Nau ekapa atoa, ami kaakaili emasina ta God ta poli mausiimim, me ami aaseainam tale kaluimami nilooloo sae. Nau ekapa atoa ami looloo sae ta matane God Tamaita ia, ami nannaa uunguaaimim elutulutu tale aikaaiaaimim, me niuungu am gheelei tale niaielousi, me karika am maamangoo nau am toitoi voto ita aatoka tuutuliita etana ta kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto.

Poli ami kilakila va God ghe suitoongainamla va natuna am, masi kapuimami etoa, God eaielousieinam, ta poli, nau eteva ami ghe poppooa etaimim, kaluimami masi kiukiu karika ghe mae sio etaimim tale mata nginangari nonga, ta tee sarasarakana me Spirit Manga ateva, me nannaaimami sarasarakanaaili tale masi kiukiu, nongina am ghe tarala vaalua ami ghe toka teeiemla mausiimim. Am ghe uusila gheeleiaaimami me Vau ngepona ateva. Arongona ta am ghe ghaala oroieili asease voto sesa laghe gheelei teeiem, Spirit Manga ateva ghe tau aatu nimasimasi nau eteva am ghe ghaala inangari eteva. Liuna avalua o me tau ngaiesoa ngakapa atoa eMesedonia me Akaia la taatara aatu etaimim va uneira niaimatoongana iem. Kurruna ateva inangarina ateva Vau ngepona ghe kasula etaimim. Karika laghe nongoala nonga eMesedonia me Akaia. Aikaaiaaimim ta God ngila ghe kila akapa seela. Liuna avalua o me karika ami rooroo tani mene aulia righi voto. Poli ila la kiukiuaa vaalua am ghe ghaaiemamila, me la ghaulia vaalua am ghe liula viliimim tale tootoo goto, me am ghe lao sio ta God tani uungu ta God ateva sakesake ia me koronna ia, 10 me tani toi Natuna ekasu epona liu, ia God ghe totuela tale nimate, me ia Iesu eaasaangita tale sessaiaane God auena emae.

Copyright information for `EMI