1 Thessalonians 2

Uunguaane Pol eTesalonika

Am kilakila, kapuimami etoa, va maemaeaaimami etaimim karika ghe nim peisaanela. Me auena ami ghe mae etaimim ami ghe ghaa akasinala maate tale maamauluaaimami, me laghe ghelei epalataiemamila ePilipae, nongina ngam ghe kilala. Me poli va aisausiaane God, ami ghe ghaala sarasarakana tani aulia etaimim masi kiukiu kanna God, arongona ta tau ngai ssateeiemami etoa la gheelei teeiemami voto sarasarakanaaili. Poli inangari nissausi ami aaulia, karika ekasukasu tale voto kamena me kulukulutana, me karika va ami anna tani kameam. Me karika, ta ami aippooa nongina taumattu God angghe atokala tuutulina ta ngetaira, me ghe tarala va ami rooroo, me ghe tau mae sio niuungu tani aulia masi kiukiu. Karika ami anna tani amasimasi taumattu, ta ami anna tani amasimasi God poli ia etootoonga urunguitaniimami. Am kilakila va karika ami ghe gheelei inangari tani nim ghaaiem, me karika ami ghe tara ssaiila righi peiimim me ami ghe aaisulia va am rau kila. God etaatara me ekilakila isaa oia voto. Karika ami ghe paepae niarua ta ngetaimim o ta mene katoa.

Poli kapuna aposotolo iemami Karisto, ami ghe roola va ami ghe tau aatu maate etaimim tale uunguaa viliki veu.
Me karika, ta ami ghe kaarasila tani toka teeiem nonginaaili va ami kinaim iemami. Ami ailousiangailiiem, liuna avalua o me ami masimasieili, karika va tani aulia nonga masi kiukiuna God, ta ami tautau aatu tee maamauluaaimami, poli ami maamasiangailiiem. Koronnaaili, kapuimami etoa, am roo tani nnaa niuungu me aanasa ami ghe ghaaghaa. Ami ghe uungu eleivo me ellaa tani ghaa aneimami inana ta poli ami ghe anna va ami rau mene taula maate ta teva taumattu nau ami ghe poppooa masi kiukiuna God etaimim.

10 Am, am kilakila, me God tee, vaalua ami ghe mangala me ghulughuluenala, me karika am ghe aliu teeiemami tale righi voto, nau ami ghe tokatoka teeiem lo atoa am ghe aiesoa. 11 Nongina am kilakila va ami ghe gheelei kateva kateva etaimim nongina va ami tamaim iemami. 12 Ami ghe aasarasarakanaiem me poppooa inangari nissausi, me ami ghe aulia ngasarasarakana etaimim va, tani kasu tale masi salane God, ia ghe koloamla tani toka tale ararimangalina ateva me tale mallangina ateva.

13 Me nau ekapa atoa ami kaakaili emasina ta God poli nau am ghe ghaala inangarina ateva God, am ghe nongoala etaimami, karika am ghe ghaaiela va arova inangariira taumattu ngatoa, ta am ghe ghaaiela va inangarina ia God, me koronnaaili va inangarina ia God. Nau ghaine euungu ta lo atoa etaimim am aiesoa. 14 Poli am, kapuimami etoa, ngam uusila nongina vaalua taumattu ngatoa tale alena ale manga God eJiudia ta Karisto Iesu: ngam ghe ghaala mmarikana ta kapuimim atoa tanganueimim eitaua, nim nongina isaa o ale manga eJiudia laghe ghaala mmarikana ta aJiu etoa, 15 laghe uvi ematela Vau ngepona ateva ta Iesu me propete atoa, me laghe ameti veluemamila, me laghe ssatee akapa teela taumattu. Laghe gheleila God ghe tam masimasila. 16 Ami aloanna tani aippooa tee lo atoa karika va aJiu ila va la saanga, me laghe tootoonga tani ghelei rungainamami. Tale isaa o salana, laghe apasulala tale ssavoto me ghe laula aioghioghi, me tale airuuruu sessaiaane God ghe tokala etaira.

Pol ghe annaaili tani laa tara aTesalonika ngatoa

17 Me, kapuimami etoa, ami ghe masaula etaimim tale nau karika aluse (karika va tale ninanna, ta tale vilikiimami ekapa), liuna avalua o me ami ghe paepaeaili salana poli kinatama nannaaimami tani mae taraiem. 18 Ami annaaili tani mae taraiem, me koronnaaili aghi Pol aghe tootoongaala oroiaata, me Satana egheelei rungainamami. 19 Poli isaa o voto ami nannangaili va ami ghaa auena, me isaa o uneita nimasimasi me kou nguru aue ami ghaa nau ami tingina ta matane Vau ngepona ateva Iesu nau emae. Karika am kilakila va mausiimim ami masimasi? 20 Mausiimim me aue ami ghaa nioneonea me nimasimasi.

Copyright information for `EMI