1 Thessalonians 5

Me, kapuimami etoa, tale nau eteva isaa o voto aue lutu, karika righi uunguaaimami tani mene pitipiti. Poli am kilakilaaili va nauna ateva Vau ngepona ateva aue mae nongina tau niainao ateva eleivo. Nau eteva taumattu ngatoa la ue va, “Ami tokatoka tale luei me aue ami saanga,” me aue la nim soghi, ta nitturu sesa aue lutu etaira, nongina vause ateva emoomolena eghaaghaa nimmarikana, me karika poi aue la saanga.

Me am, kapuimami etoa, karika va am tokatoka tale saurrom, va ia o nau eteva aue ghelei esoghisoghiem nongina tau niainao ateva. Am akapaaili natuirarua am mallanga ateva me lla ngateva, karika va ita tale voo ngateva me saurrom ateva. Liuna avalua o me karika ita mene ghelei nongina katoa la aseasekanua. Ita, ita angu taatara, me nannaaita emasalike. Lo atoa la aseasekanua, la aseasekanua eleivo. Me lo atoa la ropiropi sesa manu, la ropiropi me la veevee eleivo. Me poli ita tau ngellaa ita, nannaaita emasalike. Ita atoka niaikaaia me niaielousi nongina sioto ateva, gheeleia tale kapa aisou vaalau ia, eaakou kassauita ateva, me nitaatara lao emua tale nisaanga enongina kou nguru eteva, gheeleia tale kapa. Ta karika God ghe suitoongainitala va ita ghaa sessaiaane, ta nisaanga ta kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto, 10 ghe matela etaita, liuna avalua o me arova maulue ita o matena ita, aue ita toka aitaua teeia. 11 Liuna avalua o me am asarasarakana kateva kateva etaimim, me am aisueieinam, nongina am gheelei.

Airuuruu tale inangari niloeloe

12 Me ami loeloeam, kapuimami etoa, tani oneonea lo atoa la uungu aanasa elome etaimim, me la ghaitoieinam ta Vau ngepona ateva, me la ghaaulia kieimim tale voto. 13 Am oneoneainila me am aielousieinila poli uunguaaira. Am toka tee kateva kateva tale luei. 14 Ami aasarasarakanaiem, kapuimami etoa, tani aulia kieira lo atoa ngila tokatoka me karika la uungu emasina, me am ppooa inangari nissausi ta lo atoa ngila la siosio euu tale ninanna, me am sausi lo atoa ngila saasaghuighuina, me erau mene sessai parasiem tale taumattu ngakapa atoa. 15 Am tara va karika teva emene liu sesa tale sesa. Nau ekapa atoa am tootoonga tani masina tee mene kateva etaimim, me ta ila akapaaili taumattu ngatoa.

16 Nau ekapa atoa am masimasi, 17 am looloo sae nau ekapa atoa, 18 am kaili emasina tale isaa akapa ase voto, ta aloaloanaane God etaimim isaa avalua o ta Karisto Iesu.

19 Am rau mene ghelei epala Spiriti eteva. 20 Am rau mene rati inangarina ateva God eaulieinia ta propete atoa. 21 Am tootoonga isaa akapa inangari o, me am poso parasi llo masina. 22 Am akekkeliem tale isaa akapaaili asease voto sesa.

23 Aue ia God, God ia tale luei, eamanga akapa maamauluaaimim. Me aue spiriti eteva etaimim, me maamauluaaimim, me vilikiimim, lotolu ekapa lotolu ghulughuluena, nau Vau ngepona ateva Iesu Karisto emae. 24 Lo ateva ekolokoloam, am rooroo tani atoka tuutuliimim etana, me ia aue ghelei isaa o voto.

25 Kapuimami etoa, am looloo sae mausiimami. 26 Am sou kapuita akapa atoa tale niaielousi eteva manga ia.
5:26Tale inangari nge Grik,tale niaingusu manga ia
27 Aghaulia ngasarasarakana etaimim ta matane Vau ngepona ateva tani riti ia oia uru ngai etikirighi ta kapuita akapa atoa.

28 Ami looloo sae va aue maamasinaane Vau ngepona ateva Iesu Karisto etoka teeiem.

Copyright information for `EMI