1 Timothy 1

Pol kapuna apostolo ia Karisto Iesu ta niaulia ngasarasarakana ta God tau ngai asaangiita ia me Karisto Iesu ita aatoka tuutuliita etana.

Ta Timoti natughu koronna io, ta poli unem niaikaaia.

Alooloo sae va God Tamaita ia me Karisto Iesu kapuita Vau ngepona ia lalu tau aatu maamasinaane God me ailousiaane me luei.

Upanio tale lo atoa la aapasunga kamena inangari

Nongina aghe auliaala etam nau aghe anna tani lao eMesedonia, va utoka eIpises me uaulia ngasarasarakana ta kasina taumattu va la rau mene apasunga kamena inangari, karika va inangarina God. La rau mene tau vella va la lao tale uungua kiukiu marripana me tani kila lao tuvuira atoa emua arau. Isaa o voto eaalakuti uungua niaikiso me karika egheelei uunguaane God tale niaikaaia. Malloeana isaa o niaulia ngasarasarakana va niaielousi ekasukasu tale lo ateva urunguita raarangisana ia, me ninannaa masalike me niaikaaia koronna. Katoa taumattu ngila ghe kasu vulila isaa o voto me ngila ghe kirila tani laa usila inangari karika righi malloeane. La ghanna tani tau ngai apasunga tale inangari nipaopao, me karikaaili la kilakila saa ateva la ghaulieinia.

Ita kilakila va inangari nipaopao masina arova teva taumattu eapasunga ngamasina voto etana. Ita kilakila tee va, karika God ghe tau mae sio inangari nipaopao mausi ghulughuluena atoa taumattu. Ghe tau mae sio mausi lo atoa la gheelei saasakia inangari niapaopao me lo atoa la ghaa makatakata, me lo atoa karika la oneonea God me tau ssavoto ila, me karika manga ila, me karika la kakkaua, me uneira lo atoa la uviuvi emate tamaira me kinaira atoa, me lo atoa la ghaiuuvi emate, 10 me lo atoa la ailai rorrou, me lo atoa taita la asoaso tee mene katoa taita, me lo atoa la ainao taumattu, me tau nikamekame atoa me lo atoa la kamekame tale niaisakei, me mene saa righi llo etam laolao aitaua tee inangari koronna. 11 Isaa o voto eaasokoi tale masi kiukiuna God ghe tau mae sio etaghi. Ia o masi kiukiu ghe mae sio ta masi God ateva taumattu ngatoa la tautaue sae.

Maamasinaane Vau ngepona ateva ta Pol

12 Akaakaili emasina ta Karisto ateva Iesu, kapuita Vau ngepona ia, ghe tau mae sio sarasarakana me ghe taraieghila va arooroo tani ghelei eghulughuluena uunguaane, me ghe suitoongainaghila va aghelei. 13 Arongona ta emua arau aghi aghe poppooa saasakia tee God, me aghe uviuvi tau ngaiesoa ngatoa, me ssa taumattu ngaghi, Karisto ghe apasungala alousiusiaane etaghi poli aghe gheelei voto karika aghe kilakila va sesa, me karika aghe aiesoa. 14 Maamasinaane kapuita Vau ngepona ateva ghe arangise amasinaailieghila, oroieili tee niaikaaia me niaielousi isaa ta Karisto Iesu.

15 Kateva inangari koronnaaili ia, erooroo va ita ghaaia, eue va, Karisto Iesu ghe mae sio tale kosa ateva oia tani asaangi tau ssavoto atoa, me ta ila o sesa taumattu ngatoa aghi tani sesaaili ieghi etaira. 16 Poli aghi sesaaili ieghi, liuna avalua o me God ghe apasungaala ailousiaane etaghi, me ta ngetaghi ssa taumattu ngaghi, Karisto Iesu ghe apasungaala vaalua toitoiaane aluse karika airuuruu etana, tani aimatoonga ta lo atoa aue la ghaiesoa etana, me la ghaa maulue ateva tokatoka liu ia. 17 Tale kingi eteva tokatoka liu ia, karika ematemate me karika ita taataraia, ie nongaaili Goto ia, ita oneoneainia me ita taue sae nau ekapa atoa. Koronna.

18 Timoti, natughu, aloeloeo tale isaa oia inangari elaolao aitaua tee niaulia ngamuemue laghe gheleila etam. Me nau uaimuli tee aue uaiuvi emasina tale unna niaiuvi eteae Vau ngepona ateva. 19 Uposo parasi tale niaikaaia me tale masalike ninannaa. Katoa laghe ratila isaa o voto me aikaaiaaira ang ghe sesala. 20 Tale ia o ase taumattu ngateva, Imenaeus me Alexanda elome etaira. Ngaghe taulalue lao sio ta Satana tani apasunga etairarua va lalu rau mene ppooa saasakia ta Vau ngepona ateva.

Copyright information for `EMI