1 Timothy 5

Uunguaane Timoti tale tau ngaiesoa ngatoa

Urau mene sama anamuu tee taita namu ngateva me esessaio etana, ta uloea tani asarasarakanaia nongina va tamam ia. Ughelei aliki taita atoa va tue me nenga iem, vause namu ngatoa va kinam ila, me aliki vause atoa va kapum vause ila. Ughelei isaa o llo voto tale niraarangisana.

Utani aitara ngamasina lo atoa vause rau evulu ila karika poi righi aisausiira. Me arova vause raue vulu eteva righi natuna o tuvuna, ila la kila akasina tani apasunga aikaaiaaira tale nikkaua tani aitara lo atoa kalakalangina ila etaira, tani liu aaitara kinaira me tamaira me tuvuira atoa etaira, poli isaa o voto God emasimasia. Lo ateva vause raue vulu ia etuutukuna tale voto ealoanaaili me karika toa tani aitarainia, eaatoka tuutulina ta God me elooloo sae voo me llaa tani kolomi niaisausi ta God. Me lo ateva vause raue vulu etokatoka tani amasimasia, ang ghe matela arongona ta sakesake ia. Utaula ta taumattu ngatoa isaa oia inangari niloeloe me karika teva taumattu aue roo tani auliaa saasakia teeila. Arova teva taumattu karika eaitara mangalina atoa me tee tamane me kinna me tuena me nengane atoa, ang ghe ratila niaikaaia me sessaane elaulau lo atoa karika la ghaiesoa.

La piti sio arariira lo atoa vause raue vulu ila aneira ninamanama ang ghe laula ghaonomongauluae (60), me laghe tokatoka amasina tee taitaniira atoa, 10 me la kilakila akapaia tale masi gheeleiaaira, nongina aitaraane tale aliki, me masinaaili ia tani aitara taumattu elaolao tanganuena, me la porapora kkeira kapuna taumattu ngatoa God, me la saasausi lo atoa la tokatoka tale sesa nau, me la tautau lao maamauluaaira tani ghelei isaa akapa asease masi niuungu.

11 Lo atoa raue vulu aliki vause ila, urau mene piti sio arariira va raue vulu ila, poli aaloanaaira tani lai namungaili me elaulau inangari nialokoi laghe gheleila ta Karisto. 12 Isaa avalua o me aue la aisakei poli karika la gheelei llo laghe auliaala tale inangari nialokoi va la ghelei. 13 Me tee la nim toka gheelei kateva ase voto tani nim toka me la paapaangale me karika nonga va la nim tokatoka ta la ghaikusia me la nim toka aulia uunguaaira katoa. La ghaaulia voto karika masina va la ghaulia. 14 Liuna avalua o me atautaula masi ninannaa ta aliki vause atoa raue vulu ila va la mene lai, me la ssu aliki, me la ghaitaraa tanganueira, me karika aue la taula righi nauna tau ngai ssateeita atoa tani aulia saasakia teeila. 15 Katoa ngila ghe kirila tani aimuli tee Satana.

16 Arova teva vause tau ngaiesoaa ia, me teva raue vulu etokatoka teeila, eaitarainia me esausia tani ghelei me ale manga ateva erau mene maate. Me ale manga ateva aue sausi nonga lo atoa vause raue vulu la tani tuutukuna tani ghaa aaloanaira.

17 Lo atoa elda la gheelei emasina uungua ale manga ateva, la taula namuu nioneoneaa, tani lo atoa uunguaaira tani ppooaa me apasunga. 18 Poli Uru ngai Manga ateva eue va, “Am rau mene ghelei runga paane ateva vulumakao ateva nau euungu tani ghaa velu viliki raisi,”
5:18Diuteronomi 25:4
me, “Emaamasina va tau ngai uungu eteva eghaa aipolipoli tale uunguaane egheelei.”
19 Urau mene nongo teva taumattu eauliaa tee teva elda. Arova evira ghalua o kotolu taumattu la vira aulia teeia ta ie nonga o voto ateva. 20 Lo atoa la gheelei sesa voto, usama anamuu teeila tale tummatavanga, me mene katoa elda aue la matautu tani ghelei sesa voto.

21 Ngatautau aatu isaa o voto tani aitara isaa oia inangari niloeloe, ta matana God me Karisto Iesu me ensolo atoa suisuitoongainila. Urau mene aimassia.

22 Urau mene ailuilui tani saoa nimam me urau mene usi katoa tani ghelei ssavoto. Uaitarainio tani raarangisana.

23 Urau mene ropi nonga manu ta ukaai tee uaeni enim pisikeaili tani sausi kovam ateva poli unim toka iisiki.

24 Katoa taumattu eotuotu kaluira ssavoto tale ia arau o nau eteva, me auena eghaa nau niaisakei. Me mene katoa kaluira ssavoto karika eotuotu, ta auena etani otu tale nau niaisakei. 25 Tale isaa o nonga ase salana masi niuungu eotuotu, arongana ta llo karika eotuotu, isaa o voto karika aue aisulia.

Copyright information for `EMI