1 Timothy 6

Lo atoa la uungu me karika la tokatoka tale aloanaaira, la nnaa va vauira atoa la rooroo va la ghaa nioneoneaa namuu, me karika aue la ghaulia saasakia tee ararina ateae God me voto ita aapasunga. Lo atoa vauira atoa la ghaiesoa, la rau mene ghelei va oneoneaira etaira episike poli la kakkaua ngaitaua. La tani uungu emasinaaili etaira, poli lo atoa la ghaaghaa voto etaira nau la uungu, tau ngaiesoaa ila me masinaaili ila etaira.

Uapasunga isaa o voto etaira me uaulia ngasarasarakana va la ghelei.

Niaielousia viliki veu

Arova teva eapasunga kamena niaiesoa, me karika elao aitaua tee masi inangari niloeloe kanna kapuita Vau eteva Iesu Karisto, me tale niapasunga eoneonea God, ia etautaue sae nonga me karika ekilakila righi voto. Eanna nonga tani toka aikiso me aisakeana tee inangari, eaalutu nisessaia ta katoa peiira me ia karika, me niaiakiso elome ta ghalua taumattu, ninannaa tani ghelei saasakia mene kateva tale nisama, me sesa voto la nim nannaa tee mene kateva, karika niruu tale niaitamammarasii elome tale taumattu nannaaira karika masina. Karika la roo tani alomasaanga tee voto koronna, me la ghanna va salane God la ghaaghaa viliki veu etana.

Emaamasina etaita tani ghelei isaa voto eamasimasi God me ita masimasiaa saa llo etautau mae. Poli karika ita ghe mae aitaua tee sio righi voto tale kosa ateva oia me karika aue ita kasu eitaua tee righi voto tale kosa ateva oia. Arova righi inana me aisoe etaita, ita masimasiaa isaa o voto. Lo atoa taumattu la ghanna tani tue peipeiena la kaakatuu lao tale nitootoonga me airekati eteae, me tale ase voto alokapakapanna me sesa nialoanna, me ekaakatulainila lao tale voto sesa me aue la ghaa nitturuu. 10 Poli uungua niaielousia viliki veu liuena ia tale isaa akapa ase voto sesa. Kasina taumattu eannaaili tani ghaa viliki veu me ngila ghe kasu vulila niaikaaia, me ngila ghe ghaala nimmarikana tale asease nialousiusi.

Airuuruu tale inangarina niloeloe Pol

11 Me io, kapuna taumattu ngateva God, uilou vulu isaa o voto, me uaimuli parasi tani ghaa voto ghulughuluena, aloanaane God, niaikaaia, niaielousi, nitoka akorokorongana ta God, me uungua tani siua ninanna. 12 Uaiuuvi tale masi niaiuuvi tale niaikaaia, me uposo parasi maulue ateva tokatoka liu ia nongina God ghe koloola nau ughe gheleila masi niaulia ngaotu ta mata ngoroi etoa. 13 Tale taataraane God, ia etautaula maulue tale isaa akapa voto, me ta Karisto Iesu, ghe auliaala inangari koronna nau Pontius Paelat ghe kolomila nikokkolomi, aghaaulia ngasarasarakana etam va 14 utani aitaraa niaulia ngasarasarakana akapa me karika teva aue etara righi sesa gheleiam me karika aue la aliu teeio righi voto, lomosina ta kapuita Vau eteva Iesu Karisto esio, 15 me God aue maeaa tale nauna ia ghe suitoongala. God ateva taumattu ngatoa la tautaue sae me ie nonga tau ngaitoitoi ia, kingi ia ta kingi ekapa atoa me vau ia ta vau ekapa atoa, 16 ia nonga karika aue emate, me etokatoka tale mallanga karika ita rooroo tani lao etana, ia karika teva ghe taraia o erooroo tani taraia. Ta ngetana nioneoneaa me sarasarakana taumattu ngatoa la tau lao nau ekapa atoa. Koronna.

17 Uaulia ngasarasarakana ta lo atoa tue peipeiena ila tale kosa ateva oia tale isaa oia nau tani rau mene asake me la rau mene atoka tuutuliira tale peiira, poli isaa o voto eroo tani kapa parasi. Me la atoka tuutuliira ta God poli ia etautau mae oroieili voto etaita me isaa akapa voto tani amasimasita. 18 Uaulia ngasarasarakana etaira tani ghelei oroieili masi niuungu, me la aitaua peiira me la masimasi tani aiparrui. 19 Tale ia o salana atikirighi, aue la atoka oroieili masi voto atoa tani sueila nau ngemuli epona liu, me aue la ghaa maulue ateva koronnaaili ia.

20 Timoti! Uaitara ngamasina saa llo voto laghe tau aatu sio etam va uaitaraa. Uliu vilim tale nisama kamena me karika eaulia God, me ukekkelio tale lo atoa la apasunga inangari kamena la ue va alomsaanga. 21 Katoa taumattu laghe usilaala ia o salana atikirighi, me laghe tiu ppaela tale uungua niaikaaia.

Alooloo sae va maamasinaane ateva God aue toka teeio.

Copyright information for `EMI