2 John 1

Aghi Jon, namu ngateva,

Apitipiti uru ngai etikirighi eatuetu etam, masi kapughu vause ateva, God ghe suiematoongainiola, me natum atoa. Aghaielousieinam tale voto akapa koronna, me karika va aghi nonga ta lo atoa tee la kilakila voto koronna.
Copyright information for `EMI