2 Thessalonians 1

Aghi Pol, Saelas me Timoti,

Ami pitipiti aatu ta taumattu ngatoa tale ale manga ateva ona eTesalonika tale ararina ateae God Tamaita ia me Vau ngepona ateva Iesu Karisto.

Ami looloo sae va maamasinaane ateva God me luei aue etoka etaimim emaemae ta God Tamaita ia me Vau ngepona ateva Iesu Karisto.

Iesu aue sio me etaula aipolipoli ta kapuna atoa

Uunguaaimami tani kaili emasina ta God nau ekapa atoa mausiimim, kapuimami etoa, me emaamasina tani ghelei llo, poli aikaaiaaimim epiipinosa anamuu nau ekapa atoa, me niaielousi eteva ta kateva kateva etaimim egheelei elao ta mene kateva ange ooroi. Liuna avalua o me elome tale alena ale manga akapa God, ami aasakea vaalua karika am maamango tani ghelei voto masina, me aikaaiaaimim tale isaa akapa nitootoonga me nimmarikana am ghaaghaa me am tiitingina akorokorongana.

Isaa o voto eaapasunga va unna niaisakei God ghulughuluena tale isaa o voto, me God aue iraiem va masina am tale ararimangalina ateva, am mammarikana teeia. Nongina nighulughuluena ta matane God va eliu voto sesa ta lo atoa la gheelei voto sesa etaimim, me aue tau aatu niainoana etaimim lo atoa am ghaaghaa voto sesa, me etaimami tee. Isaa o voto aue lutu nau Vau ngepona ateva Iesu ekauerekati epona liu, tale kura ateae eramerame, tee kapuna ensolo atoa sarasarakanaaili ila. Aue eliu voto sesa ta lo atoa karika la kilakila God me karika la nongonongo usila masi kiukiuna kapuita Vau ngepona ateva Iesu. Aue la ghaa aipolipoli tale voto sesa etaira, tale nitturu eteae tokatoka liu ia, me Vau ngepona ateva aue tiu vella tale taataraane me tale kinatama mallangina ateva 10 tale ia o nau eteva aue mae, ita kapuna taumattu ngatoa manga ila la asaesae ararina ateae, me lo atoa la aiesoa etana la gharueinia. Am tee aue am toka tee lo atoa la aiesoa ta Iesu, poli am aiesoa inangariimami etaimim.

11 Poli isaa o voto etokatoka tale nannaaimami, me nau ekapa atoa ami looloo sae mausiimim, va aue God esausiem tani ghelei voto ghe koloamla tani ghelei, me tale sarasarakaniaane aue am ghelei ekapa isaa o masi voto am aloanna tani ghelei, me isaa akapa gheeleiaaimim am gheelei mausi tale aikaaiaaimim. 12 Ami looloo sae va isaa o voto elutu me aue ararina ateae kapuita Vau ngepona ateva Iesu am amuemueia etaimim, me am etana, tale maamasinaane kapuita God ateva me Vau ngepona ateva Iesu Karisto.

Copyright information for `EMI