2 Thessalonians 2

Tau ngai ghelei saasakia inangari nipaopao ateva

Me tale maemaeaane kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto, me nivelu eitaua ita gheelei etana, ami kookolomiem, kapuimami etoa, tani rau mene nnangaili me emoiem tale taumattu la ue va nauna ateva Vau ngepona ateva angghe mae sio. La ghele ue va laghe nongoala tale inangari niaulia ngamuemua, o inangari laghe nongola, o inangari tale uru ngai taataraane va ghe kasula etaimami. Am rau mene tau velu teva taumattu va ekameam tale teva ase salana, poli ia o nau eteva karika aue mae lomose ta nioghi vulu masi voto emae emua, me tau ngai ghelei saasakia inangari nipaopao ateva
2:3 tau ngai ghelei saasakia inangari nipaopao atevaKatoa uru ngai laghe pitila, la ghe pitila vatau ssavoto ateva
aue otua, lo ateva elaolao tale salana nitutturuu.
Aue ghelei runga salane God, me aue easaesaea tale voto akapaaili manga, me aue etoka tale alena ale manga ateva God, me aue eue va ia Goto ia.

Koti am ghe kaluaala va nau aghe tokatoka teeiem aghe aulia isaa o voto etaimim. Me ia oia am rooroo tani kila va saa ateva egheelei rungainia, me aue vira otua tale nau eteva angghe suuiela. Ta ia o tau ngai ghelei saasakia inangari nipaopao ateva ange tiuaala tani apasunga uungua sarasarakaniaane ghe aaisulia, me lo ateva egheelei rungainia aue toka gheelei rungainia, lomose ta God aue ghaa velua. Vara me aue eotu tau ngai ghelei saasakia inangari nipaopao ateva, Vau ngepona ateva Iesu aue uvi ematea tale aulao paane ateva, me eturungia tale mallangi maemaeaane ateva. Maemaeaa ia o tau ngai ghelei saasakia inangari nipaopao ateva aue lao aitaua tee sarasarakaniaane Satana, me aue apasunga tale asease sarasarakana, niaimatoonga me mirikolo kamena, 10 me isaa akapa ase voto sesa tani kame lo atoa aue eraula. Aue eraula, poli laghe ratila tani aielousia koronna kiukiu kanna God me aue laghele saanga. 11 Liuna avalua o me God aue ghelei savisavila nannaaira, me aue la aikaaia tale llo kamena. 12 Liuna avalua o me God aue ghelei niaisakei etaira, poli karika laghe aiesoa tale llo koronna, ta laghe masimasia llo sesa.

Inangari niaisausia tani tingina akorokorongana

13 Uunguaaimami tani kaili emasina ta God nau ekapa atoa poli mausiimim, kapuimami etoa, Vau ngepona ateva eailousieinam. Ami kaili emasina ta God ta poli aitiutiu God ghe suitoongainamla va am saanga tale uunguaane Spiriti eteva, tani manga poli am ghe aiesoaala tale koronna kiukiu kanna God. 14 Ghe koloamla tale isaa o voto tale masi kiukiu ami ghe poppooa, liuna avalua o me am tee aue am ghaa mallangina ateva kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto. 15 Liuna avalua o, kapuimami etoa, me am tingina akorokorongana, me am poso parasi voto ami ghe apasungaala etaimim, tale inangari am ghe nongola ta paaimami me tale uru ngai ami ghe pitila.

16 Aue ia kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto, me God Tamaita ia, ghe aielousieinitala, me tale maamasinaane ghe tau mae sio inangari niasarasarakana tokatoka liu me masi voto emua etaita, 17 easarasarakana urunguitaniimim, me eaisausieinam tani ghelei isaa akapa masi niuungu me inangari.

Copyright information for `EMI