2 Thessalonians 3

Pol ghe kolomila tau ngaiesoa ngatoa tani looloo sae mausiira

Liuna avalua o, kapuimami etoa, me am looloo sae mausiimami, me aue inangarina Vau ngepona ateva ekasu parasi ekapa see, me la oneoneainia nongina am, am ghe oneoneainia. Me am looloo sae va God eghaa oghiemami tale sesa taumattu ngatoa la gheelei voto karika masina, ta poli karika va taumattu ngakapa atoa la ghaikaaia ta God. Me Vau ngepona ateva egheelei voto ghe uela va eghelei, me aue asarasarakanaiem, me eghelei rungainam ta sesa taumattu ngateva. Ami aatoka tuutuliimami ta Vau ngepona ateva va am toka gheelei voto ami ghe aulia ngasarasarakanala etaimim, me aue am toka gheelei isaa o voto. Aue Vau ngepona ateva ekatula ngaghulughuluena urunguitaniimim tani lao tale ailousiaane ateva God me nitingina asarasarakana ta Karisto.

Niaulia ngaotu tale uunguaa tani nim toka

Tale ararina ateae Vau ngepona Iesu Karisto, ami aaulia ngasarasarakana etaimim, kapuimami etoa, va am kasu emasalika ta lo atoa kapuita la nim tokatoka me karika la uusila inangari am ghe ghaala etaimami. Poli am kilakila vaalua tani usila gheeleiaaimami, karika ami ghe nim tokatoka nau ami ghe tokatoka teeiem. Karika ami ghe nim namanama inana ta teva taumattu, ta ami ghe polipoli, me ami ghe uungu aanasa eleivo me ellaa tani ghelei va ami rau mene taula maate ta teva etaimim. Ami ghe gheelei llo, karika va poli karika masina etaimami tani ghelei, ta ami ghe anna va ami ghe apasunga voto am aimuli tee. 10 Nau ami ghe tokatoka teeiem, ami ghe aulia ngasarasarakanala etaimim va, “Lo ateva taumattu etam aloanna tani uungu, erau mene namanama.”

11 Ami nongonongo va katoa elome etaimim la nim tokatoka, karika la uungu me la nim toka aaulia uunguaaira katoa. 12 Isaa o ase taumattu ami aulia ngasarasarakana, me aloanaaimami tani aulia etaira tale ararina ateae Vau ngepona ateva Iesu Karisto, va la toka rarieinila me la nama inana la uungua. 13 Me ta ngetaimim, kapuimami etoa, am rau mene mangoo vulu tani ghelei voto masina.

14 Arova teva etam nongo usila inangari niloeloe ami aulia tale uru ngai etikirighi oia, am tani tara tootoongainia me am rau mene ghuia, tani atara mataneia me epalata. 15 Me am rau mene taraia va tau ngai ssateeimi ia, ta poli kapuita ia, am aulia kiena.

Pol ghe arangiseilala

16 Isaa oia, aue Vau ngepona ateva luei ia, ia aue tau aatu luei nau ekapa atoa me tale isaa akapa salana. Vau ngepona ateva aue toka akapa teeiem.

17 Aghi Pol apitipiti isaa oia inangari niarangise tale nimaghi etelange, me ia oia niaimatootoongana ateva etokatoka tale isaa akapa uneghi uru ngai apitipiti, tani apasunga va aghi aghe pitila.

18 Alooloo sae va aue maamasinaane kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto etoka teeiem akapaaili.

Copyright information for `EMI