3 John 1

Aghi Jon, namu ngateva,

Apitipiti etam, masi kapughu eteva Gaeas, aghailousieinio tale voto koronna.

Copyright information for `EMI