Colossians 4

Vau etoa am aitoia tau ngai uungu etoa karika la tokatoka tale aloaloanaaira, am ghelei emasina me ghulughuluena lao ta kapuimim tau ngai uungu etoa, ta am kilakila va am tee kapuimim Vau eteva ia epona liu.

Niailoe tale nikokkolomi sae

Am rau mene amaomao tani kokkolomi sae, me nau am kokkolomi sae, nannaaimim eoti, me am kaili emasina sae ta God. Me am kokkolomi sae mausimami tee ta God aue tau mae salana tani laa ppooa masi kiukiu, me aue ami aulia ngaotu voto aisuliana ta Karisto, poli aghe poppooa masi kiukiu eteva, laghe atokaieghi ssola tale ale mata voovoo. Atani mene ppooa ngaotu masi kiukiu ta taumattu ngatoa. Ia avalua o me am kokkolomi sae ta God me aue esausieghi tani kila tani ppooa ngamasinaaili.

Nau am tokatoka tee taumattu karika la aikaaia ta Iesu, am tani aitoka tee llo voto am gheeghelei me am rau mene tau velu kasina voto va enim peisaane. Nau etoa am sama amasina etaira, nongina uela ateva eaamasikana anem inana, ia avalua o me aue am kila tani asokoi kaluira nikokkolomi.

Airuuruu tale inangari niloeloe me nimasimasi

Tikikus aue eaulia ngakapa voto ghe ailutuala etaghi. Ia nengaghi tuungia aghailousieinia. Ekaakarrasi tani uungu me kapuna tau ngai uungu ia Vau ngepona ateva nongina aghi. Aghe sungiela tani mae taraiem tale masi voto am kila etana va saa ateva elutulutu etamami, me ia aue akorokorongana urunguitaniimim. Aue emae aitaua tee Onesimas, am kilakilaia ghe kasula oiena tale masalikiimim ateae, ekaakarrasi tani uungu me ami aielousiangailia. Ilalua aue lalu aulia etaimim isaa akapaaili voto elutulutu oia.

10 Aristakus esuula masimasiaane etaimim. Etokatoka teeieghi tale ale mata voovoo. Me Mak, aloana ta Banabas ia tee esuula masimaisaane etaimim. Angam ghe nongola saa ateva ta Mak; arova emae etaimim, am aikoloainia. 11 Me Iesu, la kolokoloa va Jastas, ie tee esuula masimasiaane tee etaimim. Ilotolu o taita kotolu ilotolu nonga aJiu ilotolu. Ilotolu lotolu kakkaua, me lotolu uungu teeieghi tale ararimangalina ateva God. Lotolu kaakarrasi tani aisausieinaghi. 12 Epapras tee ghe kasula ona ta tanganueimim ie tee etautau aatu masimasiaane etaimim. Ia kapuna tau ngai uungu ia Karisto Iesu. Karika eaitoka ta ekokkolomi sae nau ekapa atoa poli am, va am tingina akorokorongana me am matuena me aue am kilaaili saa voto God ealona va am ghelei. 13 Aghaloana tani aulia ngakorokorona etaimim va ia euungu ekorokoronganaaili tani sausiem, me lo atoa tee eLaodasia me Hierapolis. 14 Luk dokta ia ami ailousiangailia etautau aatu masimasiaane etaimim me tee Dimas.

15 Me am aulia tee masimasiaaghi ta tuemami me nengamami etoa eLaodasia, me ta vause ateva la kolokoloa va Nimpa me tee ta lo atoa la kakkaua tale alena ateva. 16 Nau eteva lo atoa am tokatoka eKolosae am ruu tani nongoa uru ngai etikirighi am mene laoainia me la ritia tale ale manga ateva eLaodasia. Me am tani ritia uru ngai etikirighi aghe pitiela ta aLaodasia ngatoa. 17 Me am aulia ta Akippus va, “Utani ghelei ekapa llo voto Vau eteva ghe tau aatu sio va ughelei.”

18 Aghi Pol, aghe pitila isaa o masimasiaaghi. Am annaa tokatokaghi tale ale mata voovoo. Maamasinaane God aue toka teeiem.

Copyright information for `EMI