Galatians 2

Mene katoa apostolo laghe masimasiaala Pol

Kasangaulu ghaatiae (14) ninamanama ghe ruula me angalua me Banabas angalu ghe mene saela eJerusalem, me aghe kolo teela Taetas tani kasu teiengalua. Aghe saela poli aghe aimuli tee voto aghe tarala. Aghe sou eisulia lo atoa marova namuu ila, me aghe auliaala etaira masi kiukiu aghe poppooa ta taumattu ngeleka atoa. Aghe gheelei llo va voto aghe gheleila me voto ghaine agheelei oia ghe rau nim peisaane. Arongo ta Taetas aGriki ia ghe usieghila, me karika poi laghe asarasarakanala tani ue va la isoia. Voto ateva o ghe lutula poli katoa taumattu tau nikamekame ila laghe sosso ainao tani tara rungainamami tale masi nitoka ngami ghe ghaala ta Karisto Iesu. Me laghe anna tani gheleiemami va ami, ami nongina tau ngai uungu eteva euungu me karika etokatoka tale aloaloanaane. Karika poi ami ghe annala tani nongo usilainila, poli ami anna va koronna voto tale masi kiukiu etani toka etaimim.

Me lo atoa namuu ila me matarane ila, karika laghe auliaa saoaala righi inangariira tale voto aghe auliaala. (Saa taumattu ila, karika aghannaainila; God karika egheelei niaisakei tale voto eleka tale taumattu.) Tale isaa o voto, laghe tara kilala va aghi God ghe tau mae sio ia o niuungu eteva tani ppooa tale taumattu ngeleka atoa nongina Pita ta aJiu etoa. Nongina God euungu ta Pita tale uunguaane va apostolo ia ta aJiu etoa, God tee euungu etaghi tale uunguaaghi va apostolo ieghi ta taumattu ngeleka atoa. Jeimis, Pita
2:9 PitaTale inangari nge Grik, Pol ghe pitilaKepas, ararina ateae Pita ta inangari nge Ibru. Me tee tale vesi 11 me 14.
me Jon, nau laghe tara kilala maamasinaane God ghe tau mae sio etaghi, la taatara sae etaira va namuu ila, laghe suaala nimaira muenna tani sigha etaingalua me Banabas. Laghe mae sio nonga tale kateva nonga ninanna va ami lao ta taumattu ngeleka atoa me ila ta aJiu etoa.
10 Kateva nonga voto laghe kolomiemamila etana, va ami rau mene ruu tani sausi lo atoa karika tue peipeina ila. Lo ateva o voto aghe annaaili tani gheleia, poli emua arau aghe gheeleia.

Pol ghe tam masimasiaala Pita

11 Nau Pita ghe sio mae eAntioko aghe sama anamuu teeiela ta mataira taumattu ngatoa poli llo ghe eelei karika masina. 12 Auena Jeimis ghe suu katoa taumattu tani sio, Pita ghe namanama akasina tee taumattu ngeleka atoa me nau laghe rekatala, ghe kasu vulilala me ghe ruula tani usi taumattu ngeleka atoa poli ghe maamatauta lo atoa taumattu ila elome tale lo atoa isoiso ila. 13 AJiu ekapa atoa laghe usila nannaane kamena, liuna avalua o me Banabas tee ghe usila voto kamena laghe eelei.

14 Nau eteva aghe tarala va karika laghe kasukasu eghulughuluena nongina koronna voto tale masi kiukiu, aghe uela ta Pita emua ta mataira akapa va, “Io aJiu io me utokatoka nongina taumattu ngeleka ateva, karika va nongina aJiu eteva. Vaalua me uasarasarakana va taumattu ngeleka atoa la aJiu?

15 “Italua italu ghe lutula va aJiu italua karika nongina lo atoa la ue va taumattu ngeleka atoa tau ssavoto ila. 16 Ita kilakila va taumattu karika eghulughuluena nau eaimuli tee inangari nipaopao ta tale niaikaaia nonga ateva ta Iesu Karisto. Liuna avalua o me ita tee ita atoka aikaaiaaita ta Karisto ateva Iesu, tani ghulughuluena tale niaiesoa ta Karisto, karika va tani aimuli tee inangari nipaopao. Poli tani aimuli tee inangari nipaopao, karika teva erooroo tani ghulughuluena.

17 “Arova ita paepae salana tani ghulughuluena ta God tale niaikaaiaane Karisto, me aue ita pae aotu va sesa gheegheleiaaita, ia o Karisto egheegheleita va ita ghelei ssavoto? Karika poi! 18 Arova amene atulu voto aghe rrutila, voto o eapasunga va karika aghaimuli tee inangari nipaopao. 19 Me mausi inangari nipaopao me aghe matela tale inangari nipaopao me aue amaulue ta God. 20 Aghi aghe mate teela Karisto tale aikoto, karika va aghi va atokatoka nau ghaine ta Karisto etokatoka etaghi. Maulue ateva ghaine atokatoka etana, atokatoka tale niaikaaia tale Natuna ateva God, ghe ailousieinaghila me ghe tau mae sio maamauluaane etaghi. 21 Karika aghanna tani velu maamasinaane God me arova ita rooroo tani ghaa nighulughuluena mausi inangari nipaopao, karika righi malloeane matemateaane Karisto.”

Copyright information for `EMI