Galatians 3

Niaikaaia o tani aimuli tee inangari nipaopao

Alokapakapa am aGalaisia ngatoa! See ghe ghelei esavisavilaala nannaaimim? Tale nongonongoaaimim nonginaaili am ghe tara amasinaailiila matemateaane Iesu Karisto tale aikoto. Aghanna tani kolomiem tale kateva nonga voto: Vaalua am ghe ghaala Spiriti eteva, nau am ghe aimuli tee inangari nipaopao, o poli am ghe aiesoaala tale voto am ghe nongola? Ngam alokapakapaaili va? Am ghe tiuaala tani kasu tale Spiriti eteva me ngam anna tani ruu tale aloaloana taumattu ngatoa tale kosa ateva, va? Voto maateaili am ghe ghaala tale maamauluaaimim, ang ghe nim peisaanela? Karika aghanna va ghe nim peisaane. Am anna va God ghe tau aatu sio Spiriti eteva me ghe gheleila mirikol elome etaimim nau am ghe aimuli tee inangari nipaopao o poli am ghe aiesoaala voto am ghe nongola?

Am anna Abraham: “Ghe atokala tuutulina ta God, liuna avalua o me ghe aseala va ia ghulughuluena ia.”
3:6Aitiutiu 15:6
Am tani kila amasina va lo atoa la ghaiesoa, natuna ila Abraham. Uru ngai Manga ateva ghe tara amuemua alokoila va God aue ghelei eghulughuluena taumattu ngeleka atoa tale uneira niaikaaia. Me ghe aulia ngakasinala masi kiukiu ta Abraham va, “Aue ararimangali ekapaaili etoa aue la ghaa niarangise ta ngetam.”
3:8Aitiutiu 12:3; 18:18; 22:18
Liuna avalua o me lo atoa la ghaiesoa, la ghaaghaa niarangise ateva tee Abraham, ia tau niaikaaiaa ia.

10 Lo atoa la ghanna va la ghaimuli tee inangari nipaopao tani ghulughuluena tale matane God, la tokatoka tale nikasikiena, poli laghe pitila va, “Nikasikiena ta lo akapa atoa karika la gheelei voto akapa pitipiti tale buku nipaopao ateva.”
3:10Diuteronomi 27:26
11 Masalikeaili tani tara va karika teva erooroo tani ghulughuluena ta taataraane God mausi inangari nipaopao, poli, “Ghulughuluena ateva unna niaikaaia aue etoka.”
3:11Habakuk 2:4
12 Tani aimuli tee inangari nipaopao karika elaolao aitaua tee uungua niaikaaia. Tale mene kasina salana, “Lo ateva taumattu eghelei isaa o voto, aue toka tale llo egheelei.”
3:12Levitikas 18:5
13 Karisto ghe ghaa oghitala tale nikasikiena tale inangari nipaopao nau ia ghe ghaala liuita tale nikasikiena, poli laghe pitila tale Uru ngai Manga va, “Nikasikiena ta lo ateva esae vukala tale ai eteae.”
3:13Diuteronomi 21:23
14 Ghe ghaa oghitala liuna avalua o me tale uunguaane Karisto ateva Iesu, niarangise ateva ta Abraham aue lao tee ta taumattu ngeleka atoa. Mausina avalua o me tale niaikaaia aue ita ghaa Spirit Manga ateva God ghe aulieiniela tale inangari nialokoi.

Inangari nipaopao me inangari nialokoi

15 Kapughu etoa, aghaimatoonga kateva inangari niaimatoonga tale maamauluaaita. Karika teva erooroo tani ue va vulla o emene saoa sae righi nannaane tale voto taumattu ngatoa laghe mae aitaua asio tale kateva nonga ninanna etana. Mausina avalua o me, 16 inangari nialokoi God ghe auliaala ta Abraham me tuvuna, Uru ngai Manga ateva etam ue va “ta tuvuna atoa” (malloeana va oroi taumattu) ta eue va, “ta tuvuna ateva.”
3:16Aitiutiu 12:7; 13:15; 17:7; 24:7
Malloeana va kateva nonga taumattu, Karisto ta ngetana.
17 Malloeana voto aghanna tani aulia isaa avalua toko, va God ghe gheleila inangari niaippooa ngaitaua tee Abraham, me isaa o inangari nipaopao, vara ghaata ai me kotolungauluae (430) ninamanama ghe lange sio me God ghe tau lao sio, karika eghaaghaa velu isaa o inangari niaippooa ngaitaua, me inangari nialokoi. 18 Poli arova ita ghaaghaa niarangise kanna God, poli ita aimuli tee inangari nipaopao, tale isaa o salana karika ita ghaaghaa isaa o voto mausi inangari nialokoi. Poli nim maamasinaane God me ghe tau lao sio ta Abraham tale inangari nialokoi.

19 Oo saa uunguaane inangari nipaopao? God ghe nim alokoi saoaala mausi ssavoto, me laghe toitoi tuvuna ateva elutu inangari nialokoi ghe auliaala va aue mae. Inangari nipaopao ghe tiuaala nau ensolo atoa laghe tau lao sio ta taumattu ngateva etiitingina elome etaita me God. 20 Taumattu ngateva elome karika eaimatoonga nonga kativilau pai, me God nim ie nonga kateva nonga ia.

21 Vaalua? Inangari nipaopao karika elaolao aitaua tee inangari nialokoi kanna God? Karika me karika! Poli arova isaa o inangari nipaopao ita ghe ghaala erooroo tani tau mae maulue, tani ghulughuluena tee aue ghele mae tale inangari nipaopao. 22 Me poli Uru ngai Manga ateva eue va kosa akapa ateva etokatoka tale voto sesa nonginaaili ale mata voovoo ateva, liuna avalua o me voto God ghe auliaala tale inangari nialokoi, God etautau mae ta lo atoa la ghaiesoa ta Iesu Karisto.

23 Auena niaikaaia ghe mae, ami ghe tokatoka tale ale mata voovoo tale uungua inangari nipaopao ghe kavati rungainamamila lomosina ta niaikaaia ghe kauerekatila. 24 Mausina avalua o me inangari nipaopao God ghe atokala tani aitarainamami lomosina ta Karisto emae tani ghelei eghulughuluenamami poli niaikaaia. 25 Niaikaaia ang ghe mae sio isaa oia nau karika inangari nipaopao emene aitaranamami.

Natuna atoa God

26 Am akapaaili natuna iem God poli aikaaiaaimim ta Karisto Iesu. 27 Poli am akapaaili am ghe ghaala niaasuu ta Karisto, ngam ghe asae atokaiela etaimim nongina ita aasae ghinna. 28 Am akapaaili ang ghe kateva nonga iemla ta Iesu Karisto: karika teva aJiu o aGrik, me karika toa tau ngai uungu me lo atoa la nim tokatoka tale aloannaaira, me karika toa vause me taita. 29 Poli am ta Karisto, am natuna am Abraham, me voto inangari nialokoi eaulia kaluimim.

Copyright information for `EMI