Galatians 4

Llo aghaaulia isaa avalua toko va, aliki eteva aue ghaa peina tamane me nau aliki taita ia, enim tokatoka nongina tau ngai uungu etoa kapuna ila tamane, arongona ta voto akapa peina. Nau aliki ia etokatoka ta nimaira lo atoa la ghaitarainia me lo atoa la loeloea lomosina ta elaa ghaa nau tamane esuisuitoonga. Ita tee ita avalua o nau aliki ita, raroai etoa la aitara kosa ateva oia la gheegheleita va ita ghe nim tau ngai uungu. Me vara nau God ghe suila ghe rekatala, me ghe suula Natuna ateva, ghe lutula tale vause ateva, me ghe usilaala inangari nipaopao, tani ghaa oghi lo atoa inangari nipaopao ghe aitoieinilala me aue natuna ita God. Poli natuna am God, ia esuusuu kapuna Spiriti eteva Natuna, tani mae tale urunguitaniita me Spiriti eteva ekolokolo tani ue va, “ Aba, Tamaghi.” Liuna avalua o me io karika va nim tau ngai uungu io ta natuna io. Me poli natuna io, ghe gheleiola va aue ughaa niarangise God ghe auliaala tale inangari nialokoi.

Pol ghe nannangaili aGalaisia ngatoa

Emua arau nau am ghe tam kilakila God, am ghe tau ngai uungu tale goto atoa karika koronna ila. Me ia oia ngam ghe kilala God, o God ang ghe kilaiemla. Vaalua me ngam mene oghioghi tani lao ta raroai etoa karika sarasarakana me karika masina, me am aloanna tani mene nim tau ngai uungu? 10 Am aimuli tee asease nau etoa me ulana atoa me mene kasina ase nivelu eitaua me ninamanama. 11 Amaamatautu tani nnainam va niuungu aghe gheleila etaimim, erau nim peisaane nonga.

12 Akolokolo tauem, kapughu etoa, va am ghelei nongina aghi, poli aghi aghe nonginala am. Karika am ghe gheleila righi voto sesa ta ngetaghi. 13 Am kilakila va poli mausi isiki eteva me aghe ppooa ngakasinala masi kiukiu etaimim. 14 Arongo ta isikinna aghi, me aneghi isiki ghe gheelei nitootoonga me maate etaimim me karika am ghe maamangoo me uessainaghi, am ghe ghaaieghila nongina va kapuna ensolo ieghi God, me nonginaaili va aghi va Karisto Iesu ta ngetaghi. 15 Aghaiesoa va arova nongina va am ghe rooroo tani valiki velu mataimim me am ghe tau mae aue am ghe rooroo tani ghelei. Isaa o nimasimasi eaa ang ghe lao sio? 16 Vaalua me isaa oia poli ngaghaaulia voto koronna etaimim me ngam sessa teeieghi?

17 Ila o taumattu ngatoa la ghannaaili tani ghaaiem va am lao aitaua teeila me karika righi masi voto aue lutu. Llo la nim anna va am masau etaimami me aue am aloanaailiila. 18 Masina tani nnangaili tani ghelei masi voto ta mene katoa. Am elei evalua o nau ekapa atoa, karika va nau atokatoka teeiem nonga. 19 Masi natughu etoa, poli am me amene mammarikana nonginaaili vause ateva ange moomolena aliki eteva lomosina ta am nongina Karisto. 20 Aghannaaili va arova ghaine nonga aghele toka teeiem me aghele aikolikolia samasamaaghi poli aghannangailiiem.

Eiga me Seraa

21 Am aulia etaghi, lo atoa am anna tani usila inangari nipaopao, va vaalua me karika am kilakila voto inangari nipaopao eaulia. 22 Laghe piti elokoila va Abraham natuna taita alua. Kateva natuna ia vause ateva tau ngai uungu ia, me kateva ta vausenna tunga ateva. 23 Lo ateva taita ghe lutula tale vause ateva tau ngai uungu ia, karika etokatoka tale aloanaane, ghe lutula poli nannaaira taumattu, me vausenna tunga ateva, natuna taita ateva ghe lutula poli inangari nialokoi.

24 Isaa o voto eaapasunga etaita va vause alua lalu aimatoonga ghalua nimae aitaua. Tale inangari niaippooa ngaitaua kateva tale motouru eteva eSaenae, me ghe alutula aliki aue la nim tau ngai uungu, Eiga etana. 25 Eiga eimatoonga motouru eteva eSaenae isaa eArabia me eaimatoonga tee eJerusalem nau ghaine, poli ia me natuna atoa nim tau ngai uungu ila. 26 Me lo ateva eJerusalem ia epona liu etokatoka tale aloaloanaane, me ia kinaita ia. 27 Poli laghe piti elokoila va,

“Umasimasi, vause ateva kinangere io,
me utam kakkaai aliki;
uaore tale nimasimasi,
io lo ateva ughe tam aateatea mammarikanaane nimolena ateae;
poli ase vause ateva o kinangere ia aue oroi natuna
elau lo ateva vause taitanna ateva.”
4:27Aisaea 54:1

28 Am, kapughu etoa, am nongina Aisiki, aliki tale inangari nialokoi iem. 29 Tale isaa o nau, lo ateva aliki taita ghe lutula poli nannaaira taumattu ghe gheelei voto sesa tale lo ateva aliki ghe lutula tale sarasarakaniaane Spiriti eteva. Nim nongina ghaine. 30 Me saa ateva Uru ngai Manga ateva eaulieinia? Eue va, “Suu vella lo ateva vause tau ngai uungu ia karika tokatoka tale aloanaane me natuna ateva. Poli natuna ateva karika poi aue eghaa peina aliki eteva natuna ia lo ateva vausenna tuungia.”
4:30Aitiutiu 21:10
31 Liuna avalua o me, kapughu etoa, ita karika va natuna ita vause ateva tau ngai uungu ia karika etokatoka tale aloanaane, ta natuna ita lo ateva vausenna tuungia.

Copyright information for `EMI