Galatians 5

Tani toka tale aloanaane Karisto

Mausi ita rau mene tau ngai uungu, ta Karisto ghe gheleitala va ita toka tale aloaloanaaita. Am tingina akorokorongana me am rau mene tau veluem va am mene nim tau ngai uungu.

Am nongo inangarighi! Aghi Pol aghaaulia etaimim va arova am tau veluem me la isoiem, karika aue righi uunguaane Karisto etaimim. Amene aulia ngamasalika ta lo atoa am tau veluem la isoiem va am mene aimuli tee isaa akapaaili inangari nipaopao. Am lo atoa am anna tani aimuli tee inangari nipaopao me am ghulughuluena, tale isaa o salana eaapasunga va Karisto karika ia etaimim me ngam ghe kasu vulila maamasinaane. Me tale Spiriti eteva, tale niaikaaia ita toitoi rerrekana nighulughuluena ita atoka tuutuliita etana. Ta Karisto Iesu ni-isoiso ateae me nitam isoiso ateae karika righi uunguaairarua, ta niaikaaia nonga ateva eaapasungainia tale niaielousi.

Am ghe iilou emasina tale niaikarati eteae, me see ghe ilou rungainamla me ghe gheleiemla va am rau mene nongo usila llo koronna? Ia o ase ninanna ngateva etam kasukasu ta lo ateva ekolokoloam. Pisike ia tuku isti erighi erooroo tani ghelei verete akapa ateva erranga. 10 Aghaatoka tuutulighi ta Vau ngepona ateva va karika aue am mene tiu ppae. See ia lo ateva egheelei esavisavila nannaaimim aue eghaa aipolipoli sesa. 11 Kapughu etoa, arova ngamene poppooa uungua ni-isoiso, vaalua me la mene gheelei saasakia etaghi? Tale ia o salana atikirighi, inangari aikoto ateva karika aue emene sesa nongonongoane. 12 Me ila o lo atoa la ghelei saasakia nannaaimim, aghanna va karika va laghele mene isoila nonga ta la ghele kaati teeila.

Maulue ateva tale Spirit

13 Am, kapughu etoa, God ghe koloamla va am toka tale aloanaaimim. Am rau mene nnaa va poli am tokatoka tale aloanaimim va am ghelei voto tale nannaaira taumattu tale kosa ateva oia. Am aisausia kateva kateva tale niaielousi. 14 Isaa akapaaili inangari nipaopao eghelei roorooa nonga tale kateva ninanna eue va, “Uaielousia taumattu ngateva kalakalangina ia etam, nongina uaielousieinio.”
5:14Levitikas 19:18
15 Am paniem! Arova am toka aikiso me am aiuvieinam, aue am aiturungia ngakapaiem.

16 Liuna avalua o me aue va, am toka tale uungua Spiriti me karika aue am usila nannaaimim tani ghelei sesa niuungu. 17 Poli nannaaita ateva, eanna voto Spiriti eteva etam aloana, me Spiriti eteva, eanna voto nannaaita ateva etam aloana. Karika lalu rooroo tani mae aitaua, liuna avalua o me karika am rooroo tani ghelei voto am anna tani ghelei. 18 Arova Spiriti eteva ekaakatulainiem, karika am usila inangari nipaopao.

19 Uungua sesa ninannaa masalike avalua toko va: llo niailai see, me voto karika raarangisana, me tani nim anna tani ghelei sesa voto, 20 me tani kkaua tootoo goto, me uungua nialaala, me tani sessai, me nitam niaighui, nilavalava, me tau nitoka sessai, me tani nnainio nonga, me niaitiuii poli ase ninanna, 21 me nippai, me tani toka nannaa saasakia tee kateva, me tani ropi sesa manu, me nivelu eitaua tani ropi me ghelei ssavoto, me mene katoa asease voto sesa. Aghaaulia kieimim nongina aghe aulia ngakasinala etaimim, va lo atoa la tokatoka avalua o, karika aue la kupi sso tale ararimangalina ateva God.

22 Me uene Spiriti eteva ta niaielousi, nimasimasi, me luei, me karika nisessai parasi, me nighelei masi voto ta mene kateva, me nipparru, me tani kaarasi tani ghelei emasina niuungu, 23 me uungua tani siua ninanna, me tani ghelei nannaam enna ngamasina. Karika righi inangari nipaopao egheelei runga isaa o ase voto. 24 Lo atoa kapuna ila Iesu Karisto, ngeila ghe uvi ematela ninanna sesa me eleiaaira me aloaloanaaira tale aikoto. 25 Poli ita tokatoka tale Spiriti, ita kasu tee Spiriti eteva. 26 Ita rau mene saea nannaaita me tani ghelei esessai kateva me tani nanna saasakia tee mene kateva.

Copyright information for `EMI