Galatians 6

Tani sausi mene kateva

Kapughu etoa, arova lo ateva ange kupi ssola tale voto sesa, lo atoa am aimuli tee Spiriti eteva am sama amasinaaili teeia tani ghaa oghia me emene oghi mae. Me utani taatara ta io tee urau sso tale nitootoonga va ukatuu. Am sausi tani sau voto maateaili tale mene kateva maamauluaane me tale isaa o voto, am rooroo tani ghelei ekapa voto tale inangari nimae aitaua kanna Karisto. Poli arova teva eannaa va ia iaaili, nau eteva ia nim laoia, ia enim kamekamea. Kateva kateva etoongi voto egheelei me emasimasieinia. Erau mene tootoonga tani toongi eleiaane ta mene kateva taumattu. Poli kateva kateva esau voto maate tale gheegheleiaane.

Lo ateva eghaaghaa masi voto tale inangarina ateva God, eparru lo ateva eapasunga voto etana tale righi masi peina.

Am rau mene aikameainam poli karika am rooroo tani kame tee God. Taumattu emukemuke voto epasapasa. Lo ateva epasapasa voto sesa tale maamauluaane tani amasimasi nannaane sesa, tale isaa o voto sesa aue muke voto sesaaili. Lo ateva epasapasa voto masina tani amasimasi Spiriti eteva, aue muke maulue ateva tokatoka liu ia tale Spiriti eteva. Karika ita mene sio asoasoa tani ghelei voto masina, poli aue kateva masi nau aue ita muke masi voto, arova ita tam mangoo. 10 Liuna avalua o me nau ita roo tani ghelei voto masina tale taumattu ngakapa atoa, ita ghelei tee lao ta lo atoa ila elome ta llo taumattu eaiesoa.

Airuuruu tale inangarina Pol

11 Am tara mata nginangari aghe piti enamuula!

12 Lo atoa la nim anna va taumattu ngatoa la tara eleiaaira la tani aakorokoronganaiem va la isoiem. La gheelei voto o poli karika la aloana va taumattu ngatoa la ghelei saasakia etaira mausi aikoto ateva ta Karisto. 13 Lo tee atoa isoiso ila, karika la aimuli tee inangari nipaopao, me la nim anna va la isoiem me la ghasake tani ghelei arariira mausi voto la gheelei tale vilikiimim. 14 Me ta ngetaghi, karika poi arooroo tani asakeainaghi, aghaasakea nonga aikoto ateva ta Vau eteva Iesu Karisto. Poli ta ngetana me kosa ateva ang ghe matela tale maamauluaaghi me aghi tale kosa ateva. 15 Karika righi uungua ni-isoiso ateae me nitam iso ateae. Tani lutu aouna nonga koronna ia. 16 Lo akapa atoa la aimuli tee llo aghe auliaala aue la ghaa luei me masi niaielousi, tee me lo atoa Israeli kapuna ila God.

17 Karika teva emene tau mae maate etaghi, poli asausau tauramoramo eaapasunga va aghi tau ngai uungu ieghi ta Iesu. 18 Maamasinaane ateva Vau eteva Iesu Karisto aue toka tee lo ateva spiriti etaimim, kapughu etoa. Koronnaaili.

Copyright information for `EMI