James 1

Jeimis, kapuna tau ngai nongonongo anna ia God me Vau ngepona ateva Iesu Karisto.

Apitipiti aatu etaimim kasangaulu ghalua (12) ararimangali nge Israeli am tokatoka reerekata see tale mene kasina patunganua.

Masi nau eteva etaimim.

Nitootoonga eaasarasarakanaita

Kapughu etoa, nimasimasi eteva namungaili ia epasu etaimim nau am ghaa ase nitootoonga, poli am kilakila va nau ita apala nitootoonga tale aikaaiaaita eghelei nitingina akorokorongana. Tani tam ruu tani tingina akorokorongana etani ruu uunguaane etaimim me aue am matuena me am ghulughuluena me karika aue am tukuna tale righi ase voto. Arova teva etaimim etuutukuna tale masi alomasaanga kanna God, ekolomi God. God emasimasieili tani tau lao me karika etautau mae tale nisessaia me tani ului eleiaaita sesa, me aue tau lao masi alomasaanga etana. Me nau eteva ukolomi, uaiesoa me karika umene ghalua nannaam, poli lo ateva eghaaghalua nannaane nonginaaili koto ateva elamana kuukuu eteva ekuukuueinie see. Ia o ase taumattu ngateva karika emene anna va aue ghaa righi voto ta Vau ngepona ateva, poli nannaane ase taumattu ngateva o eghaaghalua me karika eaatoka tuu nannaane tale voto egheelei.

Lo atoa kapuna iem God me karika peiimim, am masimasia poli am tokatoka epona ta mata God. 10 Me lo ateva tue peipeiena ia emasimasi poli etokatoka euu, poli aue kapa nongina ueli palaoa ngateva emammate. 11 Nau sinaka ateva esaesae, mallangina ateva elallangia me palaoa ngateva ekaakatuu me masi taataraane esessa. Tue peipeiena ateva aue kapa avalua o nau eteva egheelei uunguaane.

12 Niarangise tale taumattu ngateva etiitingina akorokorongana tale nitootoonga, poli nau nitootoonga eruu, aue ghaa kou nguru maulue ateva tokatoka liu ia, God ghe auliaala inangari nialokoi ta lo atoa la aielousieinia.

13 Arova nitootoonga eghaaiem, karika teva emene ue va, “God etootoongainieghi.” Ta voto sesa karika etootoonga God, me ia karika egheelei nitootoonga ta teva. 14 Ta ninanna sesa etaita egheelei nitootoonga me eghaaghaaita lao tale voto sesa arova ivia ateva. 15 Nau eteva sesa ninanna ange tokala, eaalutu sesa voto, me nau sesa voto epiipinosa anamuu, eluulutua nimate ateae.

16 Kapughu etoa, isaa o voto erau kameam. 17 Isaa akapaaili masi voto me voto ghulughuluena ekasukasu epona liu. Ekasukasu me esiosio etaita ta Tamaita ngepona liu eteva ghe gheleila mallanga atoa me karika eaikolikolia nongina tootoo ateva. 18 Tale aaloaloanaane ghe alututala tale inangari koronna me aue ita rooroo tani taumattu niaitiutiu tale isaa akapaaili voto ghe gheleila.

Tani nongo me ghelei

19 Masi kapughu etoa, am nnaa parasi inangari toko va, am akapaaili am kila tani oti parasi talingaimim tani nongonongo me am rau mene ailuilui tani sama me tani sessai. 20 Ta sessaia taumattu karika aue ghelei righi voto va eghulughuluena ta matane God. 21 Liuna avalua o me am ruu tani ghelei sesa me tani annaa saasakiaa ta mene kateva, me am siua nannaaimim me am ghaa inangari laghe auliaala etaimim erooroo tani asaangiem.

22 Am rau nim mene nongo inangari me karika am ghelei voto eaaulia. Arova am ghelei evalua o, am nim kamekameam. 23 Lo ateva enongonongo inangari me etam gheelei, nonginaaili taumattu ngateva etaatara taataraane tale ghalasi eteva, 24 me nau eruuruu tani taatara, me ekasukasu, arovaea ta eaikalua taataraane. 25 Me lo ateva etam ghaaghaa velu matane tale isaa o inangari nipaopao ghulughuluena egheleia me karika ekaakaravusu tale ssavoto me nimate, me karika eoghioghi vulu isaa o voto, me karika eaikalua voto ghe nongola me ghe tarala, ta egheelei, niarangise aue toka tale voto egheelei.

26 Arova teva eue va tau nikaua ia me karika eaitara ngamasina ramuramuti paana ateva, enim kamekamea me unna nikaua egheelei nim peisaane. 27 Llo nikaua God Tamaita ia ealoana me eghaaghaa va raarangisana me masina isaa avalua toko: tani sausi aliki raue vulu etoa me vause raue vulu etoa nau nialousiusi eghaaghaaila, me am rau mene tau velu gheeleiaa kosa ateva va eghelei saasakieinam.

Copyright information for `EMI