James 2

Karika masina tani aimassia

Masi kapughu etoa, poli ita aiesoa ta Vau ngepona ateva Iesu Karisto iaaili epona, liuna avalua o me am rau mene aimassia. Arova teva taumattu emae nongina am veluvelu eitaua me eaasae ringi gheelei tale gol me eaasae tee masi ghinna, me teva llo tee karika righi peina me ghinanina sesa ghele kupi tee sso, me arova utara kkai nonga lo ateva emolumolu emasina me ughele ue etana va, “Masi aitokatokam ateva toko,” me ughele ue ta lo ateva karika peina va, “Utingina lao to,” o “Utoka sio tapaa kosa,” karika ukilakila va angu aimuli tee tani ghelei niaisakei tani pola taumattu tale ale manga ateva tale ninanna karika masina?

Am nongo, masi kapughu etoa, God ghe suietoongaala lo atoa karika peiira tale kosa ateva oia va la tue peipeiena tale niaikaaia me la ghaa niarangise tale ararimangalina ateva God, ghe auliaala inangari nialokoi ta lo atoa la aielousieinia. Me karika, am taatara lo atoa karika peiira va peisaane ila. Karika am kilakila va tue peipeiena atoa la tautauem sio euu tani ghelei voto maate etaimim? Me karika am kilakila va la ghaaghaaiem tani laoainam tale liu niaisakei? Karika am kilakila va ila la tani aattara tani aulia saasakia inangari ta lo atoa masi ararina ateae Iesu, am etana?

Arova am tani aitara kanna inangari nipaopao Iesu kingi ia tale Uru ngai Manga ateva eue va, “Uaielousia lo ateva etokatoka akalakalangina etam nongina uaielousieinio,”
2:8Levitikas 19:18
am ghelei masi voto.
Me arova am aimassiaa, am ghelei voto sesa, me inangari nipaopao eghelei niaisakei etaimim va karika am ghe aimuli tee. 10 Poli arova lo ateva eaimuli tee isaa akapaaili inangari nipaopao me kateva nonga ia ange tam aimuli teeiela, ange ghelei saasakia ngakapaailiila inangari nipaopao. 11 Poli God ghe uela va, “Urau mene lai sari kateva vausenna ateva,”
2:11Eksodas 20:14; Diuteronomi 5:18
ghe ue teela va, “Urau mene aiuvi emate.”
2:11Eksodas 20:13; Diuteronomi 5:17
Me arova utam lai sari kateva vausenna ateva me uaaiuvi emate nonga, angu ghelei saasakiaala inangari nipaopao.

12 Am ppooa me am ghelei nongina lo atoa aue la aisakei tale inangari nipaopao poli isaa o llo, egheleia me karika ekaakaravusu. 13 Poli llo niaisakei karika righi niaelousi etana, aue ghaa lo ateva taumattu karika eaielousi, me niaielousi aue apala niaisakei.

Niaikaaia me niuungu

14 Kapughu etoa, arova teva taumattu eue va eaikaaia, me karika righi masi niuungu egheelei, karika aue sausia. Am anna va ase niaikaaia ngateva o aue asaangia? 15 Arova teva tuem me nengam etuutukuna tale ghinna eaaloana me inana tani nama ta kateva kateva nau, 16 me teva etaimim ghele ue etana va, “Kasula tale luei me laa ghaitiitii me uaanasa, me unamanama me essoio,” me karika eghelei righi voto tani sausia, am anna va saa righi masi voto aue lutu? 17 Tale isaa o ase salana me arova niaikaaia karika elaolao tee niuungu, isaa o niaikaaia nim matena.

18 Me kateva aue eue va, “Unem niaikaaia?” Me aghi aue aue va, “Auungu. Uapasunga unem niaikaaia karika niuungu etana me aue aghapasunga aikaaiaaghi tale voto auungu etana.” 19 Uaaiesoa va kateva nonga ia God ateva? Masi ninanna ia! Me raroai tee atoa la ghaiesoa me la reterete.

20 Alokapakapa ateva, uanna va aghapasunga va niaikaaia karika elaolao tee niuungu, nim peisaane? 21 Vaalua tuvuita ateva ta Abraham ghe ghulughuluenala ta matane God? Poli voto ghe gheleila nau ghe alokoi saela natuna ta Aisiki tale liu nighelei aiaavusuvusuena ateva tani tauela ta God. 22 Utara va, unna niaikaaia me voto ghe gheelei ghe kasukasu eitaua. Me unna niaikaaia ghe masinala tale voto ghe gheleila. 23 Me inangari tale Uru ngai Manga ateva ghe koronnala nau ghe uela va, “Abraham ghe atokala tuutulina ta God, liuna avalua o me ghe aseala va ia ghulughuluena ia,”
2:23Aitiutiu 15:6
me laghe kolokoloa va kapuna ia God.
24 Am tara va taumattu ngateva eghulughuluena poli voto egheelei, karika va eaikaaia nonga.

25 Nim nongina Reiab aipae taita ia me God ghe aseala va ghulughuluena ia tale voto ghe gheleila nau ghe aitaraala tau nilloso atoa me ghe apasungaala katikirighi ppae salana me laghe usilainiela. 26 Nongina taumattu ngateva arova karika eaainoana, matena ia, liuna avalua o me arova niaikaaia nonga me karika righi niuungu, isaa tee o voto matena.

Copyright information for `EMI