James 3

Tani aitara ngamasina ramuramuti paa ngateva

Kapughu etoa, erau mene oroi iem lo atoa am anna va am tau ngai apasunga, poli am kilakila va lo atoa ita aapasunga, aue aisakeiaita aue la tani kutumi emasina. Ita akapa ita gheelei asease voto sesa. Me arova teva taumattu etam gheelei voto sesa tale poppooaane, ia ghulughuluena ia me eaitara ngamasina akapa vilikina.

Nau eteva ita aasae tau lao biti eteva tale paa ooso ateva tani alooia kona eaa ita anna va elao, ita gheeleia va ia akapa ekirie see nongina ita aloanna. Ita mene tara kateva aimatoongana tale anua ateva. Arongona ta namuu ia me kinatama kuukuu eteva ekuukuueinia, kapteni eteva enim aloaloa tale aialoalo atiulu ghaunaaili ia. Nonginaaili ramuramuti paa ateva ghauna ia tale vilikiita me eaasake va erooroo tani ghelei kinatama voto. Gharighi kuraa erooroo tani ata teva kinatama tuvui. Ramuramuti paa ateva tee kuraa ia, tanganueira ia sesa voto atoa. Etoka elome tale mene kasina voto tale vilikiita tani ghelei saasakia taumattu ngatoa me eaatoka maamauluaane akapa tale kuraa ateae me eGehena eaarokoti kuraa ateae etana.

Taumattu ngatoa la rooroo tani ghelei isaa akapa ase ghaata kkena me ghila me llo erarraa me voto elamana la rooroo tani gheleila la matukkale me la ghaitarainila me karika teva taumattu erooroo tani ghelei ematukkale ramuramuti paa ngateva poli sesa ia, me karika erooroo tani matua atoka, me ia pasu ia tale voto kaale erooroo tani ghelei emate taumattu.

Tale ramuramuti paa ngateva ita tautau sae Vau ngepona ateva Tamaita ia, me ie nonga o ramuramuti paa ngateva ita kaakasikiena taumattu etana, lo atoa tootoona ila God. 10 Tale ie nonga o paa ateva nitau sae me nikasikiena ekupikupi ghoa. Kapughu etoa, karika emene isaa avalua o. 11 Am anna va manu maraange me manu uelane lalu rooroo tani akala nonga tale kateae mata ngateo? 12 Kapughu etoa, am anna va fig eteae ai ia erooroo tani kunea olivs, o uasa uaeni erooroo tani kuneaa righi ue fig? Mata ngateo uele ia karika erooroo tani ghelei righi manu va emaraange.

Alomasaanga ekasukasu epona liu

13 See alomasaanga nannaane etaimim? Tale masi gheegheleiaane eaapasunga tale masi niuungu egheelei tale nisiua ninannaa. 14 Me arova nissatee kateva poli ia ange apalaiola me nikuruetuna etokatoka tale urunguitaniimim, am rau mene asakea isaa o voto ta am rau mene ghelei nikamekame tale voto koronna. 15 Isaa o ase ninannaa karika ekasukasu epona liu, ta pei tale kosa ateva me karika emaemae ta Spiriti eteva, ta kanna Satana. 16 Nau usessa tee kateva poli ia ange apalaiola me ukuukuruetuna, aue utara va voto eaaikasakasalia me asease voto sesa.

17 Me alomasaanga ekasukasu epona liu, aitiutiu eteva raarangisana, me ealoana luei eteva, me tani nnaa mene kateva, me tani nongo mene katoa, me pasu ia tale niaelousi me masi uene, me karika niaimassia me karika ekamekame. 18 Tau ngai ghelei luei etoa la pasapasa luei, me la mukemuke voto ghulughuluena.

Copyright information for `EMI