James 4

Am tau ekapaiem lao ta God

Saa ateva egheeghelei niaitunna me niaikiso elome etaimim? Karika am kilakila va ekasukasu tale aloanaaimim eaiuvi tee masi ninannaa tale urunguitaniimim? Am aloana voto me karika am ghaaghaa, liuna avalua o me am aiuvi emate. Am sassaii me karika am rooroo tani ghaa voto am aloana tani ghaa. Am aikiso me am aiuvi. Karika am ghaaghaa poli karika am kookolomi God. Nau am kokkolomi, karika am ghaaghaa, poli am kokkolomi tale sesa ninanna, poli nau aue am ghaa aue am uungua tale aloaloanaimim.

Am lai sari! Karika am kilakila va tani aikapukapua tee kosa ateva nitau ngai ssateena ia God? See io ualoana va kapuna io kosa ateva, io aue utau ngai ssateena io God. Am anna va voto Uru ngai Manga ateva ghe auliaala va karika righi malloeanina? Eue va, “God eannangaili arova ita aimulusi teeia, me enannaa saasakiaa tee spiriti eteva ghe atokaiela ta ngetaita arova eusila uungua kosa ateva.” Me God etautau mae oroieili maamasinaane etaita. Liuna avalua o me Uru ngai Manga ateva eue va,

“God karika poi ealoana lo atoa la tautau sae nannaaira
me etautau lao maamasinaane ta lo atoa la siosioa nannaaira.”
4:6Masi Nitoka 3:34

Liuna avalua o me am tau ekapaiem lao ta God. Am rati Satana me aue eroo tani ilou vuliem. Am lao akalakala ta God me aue emae akalakala ta ngetaimim. Am tau ngai ghelei ssavoto atoa, am ghelei eraarangisana maamauluaaimim, me lo atoa eghaaghalua nannaaimim, am ghelei eraarangisana urunguitaniimim. Am alousiusi me am ngala. Me am lo atoa am kangkanga nau ghaine, nikanga elaolao tale ningala, me nimasimasi elaolao tale nialousiusi. 10 Am siua nannaaimim ta matane Vau ngepona ateva, me aue asaesae arariimim.

11 Kapughu etoa, am rau mene aulia saasakiaa tee mene kateva. Lo ateva eaulia saasakiaa tee teva tuena o nengane nonginaaili va egheelei niaisakei etana, me arova eghelei evalua o eaulia saasakiaa tee tale inangari nipaopao me eghelei niaisakei etana. Me arova ughelei niaisakei tee tale uungua inangari nipaopao, me karika va uaimuli tee, nonginaaili va io tau ngai ghelei niaisakei io. 12 Kateva nonga etautau mae inangari nipaopao me egheelei niaisakei. Ie nonga erooroo tani asaangi me tturuu. Me io see etam me vara ughelei niaisakei ta lo atoa la tokatoka akalakalangina etam?

Tani asakeaa nimana

13 Am nongo, lo atoa am ue va, “Ghaine o nimana ita lao tale teva masaliki taatara me ita laa toka kateae ninamanama, me ita ghelei niuungu tani ghaa viliki veu.” 14 Me karika am kilakila saa ateva aue lutu nimana. Vaalua tale maamauluaaimim? Nim nonginaaili asu emaemae karika masau me ekapakapa. 15 Me masina arova am nim ue va, “Arova aloaloanaane Vau ngepona ateva aue ita toka me ita ghelei llo voto.” 16 Am tautau sae nannaaimim me am aasake. Isaa akapa o ase niasake sesaaili. 17 Isaa avalua o, lo ateva ekilakila voto masina tani ghelei me etam gheelei, egheelei voto sesa.

Copyright information for `EMI