James 5

Tue peipeiena atoa aue laghaa aipoliira sesa

Tue peipeiena atoa am nongo! Am alousiusi me am ngala, poli voto sesaaili ange maemae etaimim. Peiimim oroi ange maamarokase me ane ateva enamanama ghinnaniimim. Uneimim gol me silva ange rorroso, me rorrosoaira aue aulia ngaotuem tale nau niaisakei, me aue enama vilikiimim arova kuraa ateae. Am ghe atoka aitauaala peiimim tale llo nau airuuruu. Am tara! Aipoliira taumattu ngatoa am ghe tam polilala nau laghe uungula etaimim ange kolokolo anamuu sae ta Vau ngepona ateva, me kolokoloaaira lo atoa la mukemuke Vau ngepona ateva sarasarakanaaili ia ang ghe nongola. Am ghe tokatoka tale kosa ateva tale masi nitoka, me am ghe kuukuruetuna tee masi tokatokaaimim, me am ghe mmoro teela ninamanama nonginaaili ghaata kkena ange ghaala nau eteva la uvi ematela. Am ghe ue va kasina taumattu ghulughuluena va la gheelei sesa, me am ghe uvi ematela llo taumattu karika ghe gheleila isaa o voto. Me karika toa laghe liula voto am ghe ghelei teeilala.

Ita rau mene mangoo nau ita ghaaghaa mmarikana

Liuna avalua o, kapughu etoa, me am rau mene mangoo tani toitoi lomosina ta Vau ngepona aue mae. Am tara vaalua tau ngai ghelei utana ateva etoitoi va kosa ateva esausi tani ghelei me umana voto ekunea masi voto me vaalua etam maamangoo tani toi vaoo ateva. Am tee am rau mene mangoo me am tingina akorokorongana, poli maemaeaane Vau ngepona ateva ange aakalakalaa. Kapughu etoa, am rau mene ainguungua tee mene kateva ta am rau aisakei, poli tau ngai ghelei niaisakei eteva etiitingina ta paa ngatamana.

10 Kapughu etoa, am anna ngamasina uunguaane nitam mangoo tale nimmarikana, am annaa propete atoa laghe aippooa tale ararina ateae Vau ngepona. 11 Am kilakila va ita taatara va niarangise tale lo atoa la tiitingina akorokorongana tani toitoi. Ngam ghe nongola vaalua Job ghe tam oghi vulula tani aiesoa ta God, me ghe tarala saa ateva Vau ngepona ateva ghe taue lao sio tale airuuruu. Vau ngepona ateva pasu ia tale nialousiusi me niaielousi.

12 Me tale voto akapaaili, kapughu etoa, am rau mene ue va, “Arova akamekame, lo ateva epona liu eattara mataneaghi,” o, “Arova akamekame, lo ateva eaitara kosa ateva eattara mataneaghi,” o mene righi ase voto. Llo erooroo va, am ue va “ue” etana, am ue va “ue” etana. Me llo karika, am ue va “karika” etana, God erau ghelei niaisakei etam.

Nilooloo sae tale niaikaaia

13 Lo ateva etaimim etokatoka tale nau sesa, erooroo tani looloo sae. Me lo ateva emasimasi euei righi kinari tani kkaua God. 14 Lo ateva etaimim eiisiki, ekolo elda ngatoa tale ale manga, me la looloo sae etana me la kao oeli tale ararina ateae Vau ngepona ateva. 15 Me nilooloo sae tale niaikaaia aue ghelei emasina tau ngisiki eteva, me aue Vau ngepona ateva etotua, me arova ghe gheleila righi sesa voto, God aue kalua. 16 Liuna avalua o me am aulia ngaotu sesa gheeleiaaimim ta mene katoa me am looloo sae ta mene katoa, me aue am masina. Unna nilooloo sae ghulughuluena ateva taumattu sarasarakana ia me erooroo tani ghelei voto.

17 Elaija nim taumattu ia nongina ita me ghe nim looloo saela va erau mene vaoo, liuna avalua o me ghe tam vaoola ghe roola kotoluae ninamanama me ghaonomo ulana. 18 Ghe mene looloo saela me epona liu ghe tau lao sio vaoo ateva me kosa ateva ghe apinosala voto laghe pasapasa.

19 Kapughu etoa, arova teva etaimim eoghi vulu voto koronna me lo ateva emene ghaa oghie mae, 20 etani kila va, see ia lo ateva emene ghaa oghi lo ateva sesa gheeleiaane, me eoghi vulu salana sesa, eaasaangia tale nimate me eaakou oroianaaili sesa voto.

Copyright information for `EMI