John 11

Lasarus ghe matela

Kateva taumattu, Lasarus etana, ghe iisiki. Ghe tokatoka eBetani, tanganueirarua Meri me tuena ta Mata. Meri ia o vause ateva ghe kaola voto masi ngusungusuaane ta kkena Vau eteva, me ghe ulula tale uu nguruna, ia o Meri kapuna taita ateva oia ta Lasarus ghe iisiki. Liuna avalua o me kapuna vause alua lalu ghe suula inangari ta Iesu tani aulia kiena va, “Vau eteva, unongo, masi kapum ateva eiisiki.”

Nau eteva Iesu ghe nongola, ghe uela va, “Ia oka isiki eteva karika aue ruu tale nimate. Enim lutula tani apasunga sarasarakaniaane God, me la tau tee sae ararina ateae Natuna ateva God.” Iesu ghe aielousiangaili Mata me nengane ta Meri me Lasarus. Liuna avalua o, nau eteva Iesu ghe ghaala inangari va Lasarus eiisiki, ghe mene tokala ghalue nau nongina ghe tokatoka arau.

Vara me ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Ita kasu me ita mene sae eJiudia.”

Me kapuna disaepolo atoa laghe uela etana va, “Tisa, vaalua me umene anna tani sae eJiudia, aJiu etoa okae ghalavo nonga laghe anna tani kumu emateo tale atu?”

Iesu ghe uela etaira va, “Karika am kilakila va kasangaulu ghalua (12) aoa ta kateva nau? Arova lo ateva ekasu ella, karika aue taghueinia, poli etaatara tale mallanga ateva tale kosa ateva. 10 Me arova lo ateva taumattu ekasu eleivo, aue taghueinia, poli karika etaatara teva mallanga.”

11 Vara ghe ruula tani aulia llo me ghe mene uela etaira va, “Kapuita ateva ta Lasarus enim sio aseskanua, me anga laa siosio oia tani angunia.”

12 Me disaepolo atoa laghe uela etana va, “Vau eteva, arova enim sio aseskanua, aue emasina.” 13 Iesu ghe aaulia va angghe matela, me ila laghe anna va ghe aaulia niasekanue ateae ta ghainoana etana.

14 Me Iesu ghe vira mene aulia ngamasinala va, “Lasarus angghe matela. 15 Nau eteva aghannainam anim masimasi va karika aghe toka teeiela, poli isaa o voto aue gheleiem am aiesoa. Ita kasu, me ita sio taraia.”

16 Vara me Tomasi, kateae ararina laghe kolokoloa va Palue ia, ghe uela ta disaepolo akapa atoa va, “Elauo! Ita akapa ita usia, me ita laa mate teeia.”

Iesu etottotu taumattu matena me etautaula maulue

17 Nau eteva Iesu ghe laa rekata sio eBetani, ghe nongola va angghe asola ghaata nau tale lienga niaikaia. 18 Betani kalakalangina ia eJerusalem, maamasauaane erooroo nim kotolu nonga kilomita. 19 Oroi aJiu etoa laghe mae sio tani aippoa me toka tee Mata me Meri tale ale mate, poli kapuirarua taita ateva ghe matela. 20 Nau eteva Mata ghe nongola va Iesu angghe rekatala, ghe lao sio tani soua, me Meri ghe tokala elo ale.

21 Me Mata ghe uela ta Iesu va, “Vau eteva, arova ughe tokatoka oia, kapughu taita ateva karika aue ghe mate. 22 Me ia oia akilakila va arova ughele kolomi righi voto ta God, aue ghele tau aatu.”

23 Iesu ghe uela etana va, “Kapum taita ateva aue mene sakesake.”

24 Mata ghe uela etana va, “Akilakila va aue totu tale nau taumattu ngatoa aue la totu tale liu, tale airuuruu tale nau.”

25 Iesu ghe uela etana va, “Aghi atottotu taumattu matena, me atautaula maulue. Lo ateva eaiesoa etaghi, arova emate, aue mene sakesake. 26 Lo ateva etokatoka me maulue ia, arova eaikaaia etaghi, karika aue mate. Uaiesoa tale isaa oia inangari?”

27 Mata ghe uela ta Iesu va, “Ue, Vau eteva. Aghaaiesoa va io Natuna io God, me io Mesaea io, ia o laghe uela va aue emae.”

Iesu ghe alousiusi teela Lasarus me ghe ngalaiela

28 Mata ghe ruula tani ppoa isaa o inangari me ghe lao sio tani tara Meri, me ghe aulia ngainaola etana va, “Tisa ange rekatala, me eanna tani taraio.” 29 Nau eteva Meri ghe nongola, arovaeaata ta ghe tinginala, me ghe lao sio tani tara Iesu. 30 Iesu karika ie ghe mae rekata. Ghe aitoka see tale voto ateva Mata ghe lao sio tani soua etana. 31 AJiu etoa laghe tokatoka tee Meri elo ale tani alousiusi eitaua teeia. Vara me laghe taraiela ta ghe tinginala, me ghe ailuiluila tani kupi ghoa. Laghe usiela, poli laghe anna va angghe laolao tani ngala nongina laghe alokoila taumattu ngateva matena ia.

32 Nau eteva Meri ghe laa rekata sio nongina Iesu ghe tiitingina, ghe taraiela, me ghe suuiaala ta liue kkena, me ghe uela va, “Vau eteva, arova ughe tokatoka oia, kapughu taita ateva karika aue ghe mate.”

33 Iesu ghe tarala Meri me aJiu etoa laghe ngangngala me ghe sessaiela, me ie tee angghe anna tani ngala. 34 Me ghe uela va, “Eaa am ghe alokoiela?”

Me laghe uela etana va, “Vau eteva, mae sio me ulaa tara.”

35 Me Iesu ghe ngalala.

36 AJiu etoa laghe ue va, “Am tarala, Iesu eailousiangaili Lasarus.”

37 Me katoa laghe ue va, “Ghe gheelei emasinala mata salusaluna ateva, me karika erooroo va ghele sausi Lasarus va karika ghele mene mate?”

Iesu ghe totula Lasarus tale nimate

38 Iesu ghe mene sessaiela nau eteva ghe kasukasu elaolao nongina laghe alokoila Lasarus. Tale voto ateva liengani niaikaiaia me laghe atoka rungala atu eteva etana. 39 Iesu ghe uela va, “Am ghaa vella atu eteva.”

Me Mata, kapuna vause ia tau rraua, ghe uela va, “Vau eteva, aiaaghaatane ateva oia nau angghe asoasoaala tale liu. Nei mauuna ateva angghe tiuaala.”

40 Me Iesu ghe uela etana va, “Auela va sa etam? Auela va arova uaiesoa, ghaine utara sarasarakaniaane God.”

41 Vara me laghe ghaa vella atu eteva. Me Iesu ghe taatara saela epona me ghe uela va, “Tamaghi, akaakaili emasinaaili ta ughe nongola kalughu nikokkolomi. 42 Me akilakila va nau ekapa atoa unongonongoaghi, me poli mausi taumattu toko la tiitingina, liuna avalua o me ngamene aaulia isaa oia inangari me aue la ghaiesoa va io ughe sungieghila tani sio.”

43 Nau eteva ghe ruula tani aulia llo, me ghe kolokoloa nganamungailila me ghe uela va, “Lasarus, kupi ghoa mae!” 44 Me ia o taumattu ngateva ghe matela ghe kupi ghoa mae. Nimane me kkena sumsum tale kalio la sumsumaa matena atoa, me matane sumsum tale mene tuku kateva kalio.

Iesu ghe uela va, “Am roka vella tapiri kalio, me am tau velua me ekasu.”

Namu ngatoa laghe tingina aitauaala tani uvi emate Iesu

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45 Oroila aJiu etoa laghe mae sio tani alousiusi tee Meri, laghe tarala ia o voto ateva Iesu ghe gheleiela, me laghe aiesoaala etana. 46 Me katoa etaira laghe lao sio tani tara Paresi etoa tani aulia etaira sa ateva Iesu ghe gheleiela. 47 Namu ngatoa ta pristi me Paresi etoa laghe lao sio tani kolo kansolo atoa.

Me laghe velu eitauaala me laghe uela va, “Sa ateva ita gheleia, poli taumattu ngateva oia ange gheelei oroi niaimatoonga?
48 Arova ita tau velua, me ita tam ghelei rungainia, taumattu ngakapa atoa aue la ghaikaaia etana, me aue aRom atoa la mae, me la uvi tuuturungita, me la ghaa velu ale manga ateva.”

49 Kateva taumattu elome etaira, ararina ateae ta Kaeapas, ia namuu ia ta pristi etoa tale ia o ninamanama ateae, ghe uela va, “Am oia, karika am kilakila righi voto! 50 Am tee, karika am kilakila va emaamasina arova kateva nonga taumattu ghele mate tani ghaa liuira akapa taumattu ngatoa, karika masina arova taumattu ngakapa ghele mate.”

51 Karika Kaeapas ghe nim aaulia isaa o inangari tale aloaloanne, poli ia namuu ia ta pristi etoa tale ia o ninamanama ateae, me ghe aulia ngamuemua alokoila inangari o va Iesu aue mate tani sausi taumattu ngakapa atoa. 52 Karika va aue mate ta aJiu nonga atoa, ta mene katoa tani natuna God la tokatoka see, aue gheleila la velu eitaua me ekateva nonga ila. 53 Ghe tiuaala tale ia o nau eteva, namu ngatoa laghe tiuaala tani aippoa tee salana vaalua tani uvi ematea.

54 Poli isaa o voto me Iesu ghe ruula tani kasu ta mata ngoroi etoa elome ta aJiu etoa. Ghe ssola tani toka tau tale masaliki eteae eEpraim, kalakalangina tale voto ateva karika righi taumattu ta ngetana, ia me kapuna disaepolo atoa.

55 Pasova ngateva angghe aakalakala. Oroieili taumattu nge Jiu etoa la tokatoka amasau eJerusalem laghe tiuaala tani rekata eJerusalem tani ghelei velu kaluira ssavoto me auena Pasova ngateva ghe tiuaa. 56 Laghe paepae Iesu me laghe ssola kona ale manga ateva, me laghe tiuaala tani aikolomieinila. Laghe ue va, “Am anna va aue mae tale ia oia nivelu eitaua ngateae?” 57 Namuu ta pristi etoa me Paresi etoa laghe uela ta taumattu ngatoa va, arova lo ateva etara Iesu, elaa ghaulienia etaira. Ia o salana atikirighi laghe anna va aue la kune Iesu ta ngetana.

Copyright information for `EMI