John 12

Meri ghe kaola voto ateva masi ngusungusuaane ta kkena Iesu eBetani

(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)

Kasi ghaonomo nau ghe tokatoka me ghe laa ghaa nau Pasova, Iesu ghe mene siola eBetani, tanganue Lasarus, ia o Iesu ghe totuela tale nimate. Laghe gheleila ninamanama ateae tani amasimasi Iesu. Mata ghe aikoita see inana, me Lasarus ghe tokatoka tee taumattu ngatoa laghe mae sio tani namanama tee Iesu. Meri ghe ghaala botolo ateva ghe kaakaai voto masi ngusungusuaane laghe aseasea va nad me aipolina namungaili, me ghe kaoala ta kkena Iesu, me ghe uluulu kekena tale uu nguruna, me masi neina ateva ghe rooala ale ateva tani aoo.

Me kateva kapuna disaepolo, Jiudas Iskariot etana, ia aue ghe taula Iesu ta tau ngai ssateena atoa, ghe uela va, “Vaalua me karika am rooroo tani tauela va la poli ia oke voto ateva masi ngusungusuaane ta kotolu ai (300) silva koen,
12:5 silva koenSilva koen ativilau (denarius) kateva nau aipolina.
me am ghele taula ta lo atoa karika righi peiira?”
Jiudas ghe aaulia isaa o inangari karika va poli ghe annaa llo taumattu karika righi peiira, ghe aulia poli ia tau niainao ia, me ia ghe posoposo aikaai viliki veu eteva, me kasina nau ghe aainao etana.

Iesu ghe liula me ghe uela etana va, “Tau veluela, poli eaatoka ia oia voto ateva masi neina, me aue laa ghaa nau eteva aue amate, me la laa kaieinaghi. Lo atoa karika righi peiira, la tokatoka teeiem nau ekapa atoa, me aghi, karika aue atoka teeiem nau ekapa atoa.”

Namuu ta pristi etoa laghe aailoe tani uvi emate Lasarus

Oroieili aJiu etoa laghe kilala va Iesu eBetani. Liuna avalua o me laghe lao sio karika mausi Iesu nonga va laghe lao sio. Laghe lao tee sio poli laghe aloanna tani tara tee Lasarus, ia o Iesu ghe totuela tale nimate. 10 Liuna avalua o me namuu ta pristi etoa laghe ailoe va la uvi emate tee Lasarus, 11 ta mausi Lasarus me oroieili aJiu etoa ngeila ghe liuliu viliira ta pristi etoa, me ngeila ghe aaikaaia ta Iesu.

Iesu ghe kupi ssola eJerusalem nonginaaili kingi eteva

(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)

12 Vara mene kateva nau, me oroieili taumattu laghe saela eJerusalem tale Pasova ngateva, me laghe nongo teela va Iesu aue mae tee tale ia o nivelu eitaua ngateae. 13 Liuna avalua o me laghe ghaala uru ootou, me laghe lao sio tani sou Iesu tapaa salana. Laghe aaore me laghe ue va, “Nimasimasi ta God! God aue eghelei masi voto ta ia oia taumattu ngateva ghe mae sio tale ararina ateae!
12:13Sams 118:25-26
Ia kingi ia ta Israeli etoa!”
14 Iesu ghe ghaala donki eteva, me ghe laa sae toka etana, nongina inangari laghe pitila tale Uru ngai Manga ateva va,

15 “Taumattu nge Saion atoa, am rau mene matautu.
Tarala! Kapuimim kingi eteva ange maemae
tale natu donki eteva.”
12:15Sekaraia 9:9

16 Isaa o nau kapuna disaepolo atoa karika laghe kilakila malloeana isaa o voto, me nau eteva God ghe vira mene tau saela ararina ateae Iesu, me laghe vira mene nnaala voto Uru ngai Manga ateva ghe auliaala, me vaalua me taumattu ngatoa laghe gheleila isaa o voto ta ngetana.

17 Lo atoa taumattu laghe tarala Iesu ghe kolola Lasarus tani kupi ghoa tale lienga niaikaia ngateae, laghe aaulia isaa o voto laghe tarala. 18 Taumattu ngatoa laghe nongola ia o niaimatoongana ngateva ghe gheleiela, liuna avalua o me laghe ghoala tani soua tapaa salana. 19 Paresi etoa laghe tarala isaa o voto me laghe ue va, “Tarala! Llo ita anna tani ghelei karika ita rooroo, poli taumattu ngakapa tale kosa ateva ngila usiusia.”

Katoa taumattu nge Grik laghe anna tani tara Iesu

20 Katoa taumattu nge Grik laghe sae teela eJerusalem tani kaua ta nau nivelu eitaua ngateae. 21 Laghe lao sio tani tara Pilip aBetsaida ia eGalili, me laghe kolomiela va, “Namu ngateva, ami aloanna tani sama tee Iesu.” 22 Pilip ghe lao sio tani aulia ta Andru, me lalu ghe lao sio tani tara Iesu, me lalu ghe auliaala etana.

23 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Ange ghaala nauna God tani tau sae ararina ateae Natuna ateva Taumattu ngateva. 24 Aghaulia ngakoronna etaimim va, arova la tam pasa katu uiti eteva tale kosa ateva va emmate, aue nim kateva nonga aue toka. Me arova emmate, aue apinosa oroianaaili uit. 25 Lo ateva eaielousiaa maamauluaane, aue eraua. Me lo ateva etam anna maamauluaane tale kosa ateva oia, egheelei tani ghaa maulue ateva tokatoka liu ia. 26 Lo ateva taumattu esaasausieghi, eaimuli teeieghi me voto ateva atokatoka etana, ie tee aue etoka aitaua teeieghi etana. Lo ateva taumattu esaasausieghi, Tamaghi etautau sae ararina ateae.

Aue la avukala sae Natuna ateva Taumattu ngateva

27 “Ia oia voto maateaili ange lutulutu tale maamauluaaghi, me nganannangaili, me karika akilakila sa ateva atani aulieinia. Koti aue va, ‘Tamaghi, ughaa velu isaa o llo voto maamaatane.’ Karika! Ta poli isaa o voto maamaatana me aghe sio mae va elutu etaghi. 28 Tamaghi, utau sae ararim ateae!”

Vara Iesu ghe aulia isaa o inangari me lingi ngalo ateva ghe kasula epona liu ghe uela va, “Ngaghe tau saela ararighi eteae me aue amene ghelei.”
29 Taumattu ghe tiitingina teeia laghe nongola, me katoa laghe uela va palapalanga ateva, me katoa laghe ue va, “Ensolo ateva ghe sama teeiela.”

30 Me Iesu ghe uela etaira va, “Ia o lingi ngalo ateva eppoaala inangari tani sausiem, karika va esaasausieghi. 31 Taumattu tale kosa ateva oia, God ange tiitiuaa tani ghelei niaisakei ta ngetaira. Me vau tapaa kosa ateva oia, God aue sau velue sio. 32 Me aghi, nau la ghavukalaieghi sae tale kosa ateva oia, me aue aghelei taumattu ngakapa atoa la mae etaghi.” 33 Iesu ghe aauliaala inangari o tani aulia vaalua aue emate.

34 Me taumattu ngatoa laghe uela ta Iesu va, “Inangari nipaopao eue va Mesaea ngateva aue toka nau ekapa atoa. Vaalua me uue va aue la avukala sae Natuna ateva Taumattu ngateva? See ia Natuna ateva Taumattu ngateva?”

35 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Nauna mallanga ateva tani toka teeiem karika oroi. Liuna avalua o me nau etokatoka teeiem am kasu teeia, poli saurrom ateva erau akouem. Poli lo ateva ekasukasu tale saurrom etam kilakila va ea elaolao. 36 Am aikaaia tale mallanga ateva nau etokatoka teeiem, me aue natuna am mallanga ateva.” Nau eteva Iesu ghe ruula tani ppoa isaa o inangari, ghe kasu vulilala me ghe lao sio tani aisulia.

Taumattu ngatoa laghe tam anna tani aikaaia ta Iesu

37 Ghe gheleila oroiannaaili niaimatoonga elome ta mata ngoroi etoa, me karika laghe aikaaia ta ngetana. 38 Isaa o voto ghe lutula tani elei ekoronna inangarina Aisaia propete ia ghe uela va,

“Vau eteva, karika teva ghe aikaaia inangarimami,
me karika teva angghe tarala sarsarakaniaam.”
12:38Aisaia 53:1

39 Taumattu ngatoa karika la rooroo tani aiesoa ta Iesu, nongina Aisaia ghe mene uela va,

40 “Vau ngepona ateva ghe ghelei emata salusaluna ilala
me urunguitaniira korokoronganaaili
poli la rau taatara ta mataira
me la kila tale urunguitaniira
me la mae etaghi me agheleila va la mene masina.”
12:40Aisaia 6:10

41 Aisaia ghe tarala sarasarakaniaane Iesu, liuna avalua o me ghe auliaala isaa o voto ta ngetana.

42 Me oroila kapuira namu ngatoa laghe aikaiaala ta Iesu, me karika laghe aaotu, poli Paresi etoa laghe uela va lo ateva eaikaaia ta Iesu, aue la tiu velua tale ale nivelu eitaua ngateva, 43 poli laghe annaaili va taumattu earueinila, karika va God.

Iesu ghe mae sio tani asaangi kosa ateva

44 Iesu ghe sama anamungailila me ghe uela va, “Lo ateva eaikaaia etaghi, eaikaaia tee ta lo ateva ghe sungieghila. 45 Me lo ateva etaraieghi, etaatara tee lo ateva ghe sungieghila. 46 Aghi aghe mae sio tale kosa ateva oia arova mallanga ateva va lo ateva eaiesoa etaghi, karika aue etoka tale saurrom.

47 “Arova lo ateva enongo inangarighi me etam aimuli tee, karika aue agheleia va eaisakei, poli karika aghe mae sio tani ghelei niaisakei tale taumattu tale kosa ateva oia, ta aghe mae sio tani asaangila. 48 Lo ateva etam annaieghi, me erati inangarighi, aue isaa o inangari aue gheleia eaisakei nau airuuruu tale kosa ateva. 49 Karika aghaulia righi voto tale nim nannaaghi. Tamaghi ghe sungieghila ghe auliaala sa ateva tani aulieinia me vaalua tani aulia. 50 Akilakila va llo ghe auliaala aue etau mae maulue ateva tokatoka liu ia. Liuna avalua o me atani aulia voto Tamaghi ghe auliaa tau mae sio.”

Copyright information for `EMI