John 13

Iesu ghe porala kkeira kapuna disaepolo atoa

Nau Pasova ngateva karika ghe mae, me Iesu angghe kilala va nauna ange aakalakala tani kasu vuli kosa ateva, me emene sae ta Tamane. Ghe aielousiangaili kapuna atoa tale kosa ateva oia. Aielousiaane etaira ghe laa ghasio nau ghe mate vululala.

Nau laghe namanama ta pai ngelo alai, Satana angghe atoka ssola ninanna ngateva ta Jiudas, natuna ia Saemon Iskariot, tani laoa Iesu ta tau ngai ssateena atoa. Iesu ghe kilakila va God ghe tau ekapala voto ta nimane, me ia ghe kasula ta God, me aue mene sae ta God. Liuna avalua o me Iesu ghe tingina saela nongina laghe namanama, me ghe ghaa vella unna aiaasae ngeleka ateva, me ghe ainavitaala taolo ateva. Ghe kao kaaila manu tale aikaai manu etivilau, me ghe tiuaala tani pora kkeira disaepolo atoa, me ghe uluulu tale taolo ateva ghe aainavitainia etana.

Ghe rekatala ta Saemon Pita, me Pita ghe uela etana va, “Vau eteva, uaanna tani pora kkeghi?”

Me Iesu ghe liula me ghe uela etana va, “Voto agheelei, karika aue ukila ghaine, auena uvira mene kila.”

Me Pita ghe uela etana va, “Karikaaili umene pora kkeghi!”

Me Iesu ghe uela va, “Arova atam pora kkem, karika urooroo tani toka teeieghi.”

Saemon Pita ghe uela etana va, “Vau eteva, karika umene pora nonga kkeghi ta upora tee nimaghi me urughu eteva!”

10 Me Iesu ghe uela va, “Lo ateva angghe suusuula karika erooroo tani mene suusuu, ta enim pora nonga kkena, me aue eraarangisana. Am raarangisana am, karika va am akapa.” 11 Poli Iesu ghe kilakila va see aue etau elao ta tau ngai ssateena atoa, liuna avalua o me ghe uela va, “Karika va am akapa raarangisana am.”

12 Nau eteva ghe ruula tani pora kkeira, me ghe mene asaela unna aisoe ngeleka ateva, me ghe toka siola nongina ailaai inana ateva, me ghe uela etaira va, “Ngam tara kilala voto ngagheleila? 13 Am ue etaghi va kapuimim tisa ieghi me Vauimim ieghi. Isaa o voto am asease etaghi masinaaili, ta koronna. 14 Arova aghi, vauimim ieghi me tisa ieghi, me ngaporala kkeimim, am tee am pora kkeira mene katoa etaimim. 15 Ngaghaapasunga tau aatu voto am ghelei, am ghelei nongina ngagheleila. 16 Aghaaulia ngakoronna etaimim va tau ngai nongonongo anna ateva karika enaanamuu ta vauna ateva, me tau ngai kasuaa inangari eteva karika tee enaanamuu ta lo ateva esungisungia. 17 Arova am kila isaa o voto me am ghelei, aue am masimasi.

18 “Karika va aghaulia inangari oia etaimim akapa, ta poli akilakila lo atoa aghe koloamla, me llo Uru ngai Manga ateva ghe auliaala aue ekoronna. Ghe uela va, ‘Lo ateva enamanama teeieghi aue ssa teeieghi.’
13:18Sams 41:9


19 “Aghaaulia ngamuemue aalokoi llo oia, me nau aue lutu aue am aiesoa etaghi va aghi ia o taumattu ngateva. 20 Aghaaulia ngakoronna etaimim va lo ateva eghaaghaa lo ateva aghe sungiela, eghaaghaaieghi, me lo ateva eghaaghaaieghi, eghaaghaa lo ateva ghe sungieghila.”

Iesu ghe auliaala voto aue lutu etana

(Mat 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)

21 Nau eteva Iesu ghe ruula tani aulia isaa o inangari, nannaane ghe maatela me ghe siuailila euu, me ghe uela va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va kateva etaimim aue etaueghi lao ta nimaira tau ngai ssateeghi etoa.”

22 Aloira disaepolo atoa ghe kaakapa va ghe aulia tee see, liuna avalua o me laghe aitara atokala. 23 Me lo ateva disaepolo Iesu ghe ailousiangaili ia ghe tokatoka akalakalanginaaili ta Iesu. 24 Saemon Pita ghe matamatai elao va ghe kolomi Iesu va see aue ghe ghelei isaa o voto ghe aaulia.

25 Ia o disaepolo ateva ghe valaa lao sio ta Iesu me ghe kolomiela va, “Vau eteva, see aue ghelei isaa o voto?”

26 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Lo ateva aue aghasuu verete me ataula etana.” Me ghe asuula verete me ghe taula ta Jiudas, natuna ia Saemon Iskariot. 27 Jiudas ghe ghaala isaa o inana me Satana ghe valaiela. Me Iesu ghe uela etana va, “Voto uanna tani ghelei, ughelei parasi.” 28 Lo atoa laghe tokatoka tale ia o ninamanama ateae laghe tam kilala malloeanina inangari Iesu ghe aaulia etana. 29 Katoa laghe annaa va poli Jiudas ghe posoposo uneira viliki veu, o Iesu ghe sungisungia tani laa poli righi voto eaimanomanosiaa tale nivelu eitaua ngateva, o tani laa tau righi voto ta lo atoa karika peiira. 30 Jiudas ghe ghaala tuku verete ateva me ghe kupi ghoala. Angghe voola.

Iesu ghe taula ouna tana inangari niloeloe

31 Vara Jiudas ghe kasula me Iesu ghe uela va, “Ia oia Natuna ateva Taumattu ngateva ararina ateae ange saela epona, me God tee ararina ateae ange saela epona tale Natuna ateva Taumattu ngateva. 32 Arova ararina ateae God esae epona tale Natuna ateva Taumattu ngateva, God nonga aue emene asaesae ararina ateae Natuna ateva Taumattu ngateva, me isaa o voto aue eghelei parasi.

33 “Kapughu aliki etoa! Karika oroi nau aue atoka teeiem, me ghaisa ngarighi am tiuaa tani paeaghi. Aghauliaa llo nongina aghe aaulia ta aJiu etoa, ‘Karika am rooroo tani lao nongina ngalaolao.’

34 “Ngatautau aatu ouna inangari niloeloe: elome etaimim am aielousi. Nongina aghi aghe aielousieiniemla, elome etaimim am tani aielousi. 35 Arova elome etaimim va am aielousi, ila akapa aue la kila va am kapughu disaepolo iem.”

Iesu ghe uela va Pita aue liu vilina etana

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

36 Saemon Pita ghe kolomila Iesu va, “Vau eteva, eaa aue ulao?”

Iesu ghe liula me ghe uela va, “Karika urooroo tani lao nongina ngalaolao tale isaa oia nau. Auena aue uaimuli.”

37 Pita ghe liula me ghe uela va, “Vau eteva, vaalua me karika arooroo tani usio tale isaa oia nau? Aghi aue amate ta polim.”

38 Iesu ghe kolomiela va, “Uanna va aue umate ta mausighi? Aghaaulia ngakoronna etam va aue uaulia ngakasina kotoluaata va karika ukilakilaieghi, me auena taita paolo ateva eaangari.

Copyright information for `EMI