John 14

Iesu salana ia tani lao ta Tamane

“Am rau mene alousiusi. Am aiesoa ta God, me am aiesoa tee etaghi. Tanganuena Tamaghi oroianaaili voto tani toka etana, me ngalaolao tani aimanomanosiaa isaa o voto aue kaluimim. Karika aue aghele aulia arova isaa o voto kamena. Poli ngalaolao tani aimanomanosiaa tanganueimim, aue amene sio ghaaiem, me am laa toka teeieghi tale voto ateva atokatoka etana. Ngam ghe kilala salana atikirighi tani lao tale voto ateva ngalaolao etana.”

Me Tomasi ghe uela etana va, “Vau eteva, karika ami kilakila va eaa aue ulao. Vaalua aue ami kila salana atikirighi?”

Iesu ghe uela etana va, “Aghi salana aghi, koronna ieghi me maulue ieghi. Karika teva aue erooroo tani lao ta Tamaghi ta emae mua etaghi. Arova ngam ghe kilaieghila, ngam ghe kilala Tamaghi. Etiitiuaa ghaine ngam kilaiela, me ngam ghe taraiela.”

Pilip ghe uela etana va, “Vau eteva, ami anna va uapasunga Tamam etaimami, me aue vira mene masina etaimami.”

Iesu ghe uela etana va, “Ei Pilip! Vaalua me ngaghe toka teeiemla oroi nau, me karika ughe kilaieghi? Lo ateva angghe taraieghila, angghe tarala Tamaghi. Vaalua me ue va, ‘Uapasunga Tamam etaimami’? 10 Karika uaiesoa va aghi ta Tamaghi, me ia etaghi? Inangari aghaaulia etaimim karika nim nannaaghi, ta Tamaghi etokatoka etaghi, me ia eghelei isaa o niuungu. 11 Am aiesoa nau eteva aue va aghi ta Tamaghi, me ia etaghi. Arova karika, am annaa niuungu aghe gheleila me aue eakorokorongana uneimim niaikaaia. 12 Aghaaulia ngakoronna etaimim va lo ateva eaiesoa etaghi, isaa o niuungu agheelei ie tee aue ghelei me voto aue eghelei aue elau lo oia agheelei, ta poli ngalaa saesae ta Tamaghi. 13 Me saa voto am kolomi tale ararighi eteae aue aghelei. Tale ia o salana atikirighi, Natuna aue tau sae ararina ateae Tamane. 14 Arova righi voto am kolomi etaghi, tale ararighi eteae, aue aghelei.

Iesu ghe uela va aue etau sio Spirit Manga ateva

15 “Arova am aielousieinieghi, aue am nongo usila inangarighi aue va am ghelei. 16 Aue akolomi Tamaghi, me aue tau aatu mene kateva tau ngai sausi aue toka teeiem nau ekapa atoa, 17 Spiriti eteva aue eapasunga voto koronna. Taumattu tale kosa ateva oia karika la rooroo tani ghaaia, poli karika la kilakilaia, me karika laghe taraia. Me am, am kilakilaia, poli etokatoka teeiem, me auena aue etoka elome etaimim. 18 Karika aue anim kasu vuliem arova aliki rau evulu etoa; aue amene mae taraiem. 19 Karika aue emasau, me taumattu tale kosa ateva oia la ruu tani taraieghi, me am aue am taraieghi. Poli aghi maulue ieghi, am tee aue am maulue. 20 Me ia o nau eteva aue am kila va aghi ta Tamaghi, me am etaghi, me aghi etaimim. 21 Lo ateva taumattu ekila inangarighi niloeloe me enongo usila, eaielousieinaghi. Me Tamaghi eaielousieinia, me aghi tee aue aghaielousieinia, me aue aghapasungainaghi etana.”

22 Mene kateva Jiudas (karika va Iskariot) ghe uela ta Iesu va, “Vau eteva, vaalua me aue uapasungainio nonga etaimami, me karika va taumattu tale kosa akapa ateva?”

23 Iesu ghe liula me ghe uela etana va, “Lo ateva taumattu eaielousieinaghi, aue enongo usila inangarighi, me Tamaghi aue eaielousieinia, me aue angalu mae etana tani toka aitaua teeia. 24 Lo ateva etam aielousieinaghi, karika aue nongo usila inangarighi. Isaa oia inangari am nongonongo karika inangarighi, ta inangarina Tamaghi, ia ghe sungieghila tani sio.

25 “Isaa oia inangari aghaaulia nau atokatoka teeiem. 26 Me Tau ngai sausi eteva, Spirit Manga ia, aue Tamaghi esungia tani sio tale ararighi eteae, aue eapasunga ngakapa voto etaimim me aue sausiem tani mene nna lo voto aghe auliaala etaimim. 27 Luei eteva aghalokoia etaimim. Kalughu luei eteva ngatautau aatu etaimim. Lo ateva o luei karika nongina lo ateva luei kosa ateva etautau aatu. Am rau mene alousiusi me am matautu.

28 “Ngam ghe nongola ngaghe auliaala etaimim va, ‘Aue akasu, me aue amene mae taraiem.’ Arova am ailousieinaghi, aue am ghele masimasi poli aue asae ta Tamaghi, ta poli Tamaghi namuu ia etaghi. 29 Auena isaa o voto elutu, me anim aulia ngakasina alokoi kieimim, poli nau isaa o voto elutu, aue am aikaaia etaghi. 30 Karika aue aghaippoanga oroi teeiem, poli vau tapaa kosa ateva ange reerekata. Me karika righi sarasarakaniaane tani ghelei righi voto ta ngetaghi, 31 me aue taumattu tale kosa ateva la kila va aghaielousia Tamaghi, poli llo Tamaghi ghe auliaa tau mae sio agheelei.

“Am tingina saela me ita kasu.

Copyright information for `EMI