John 15

Iesu koronna ateae uasa uaeni

“Aghi koronna ateae uasa uaeni, me Tamaghi umana paa ngutana atingiu. Lo atikirighi tuuna etaghi etam kuukunea righi uenenna, esaisai velua, me lo tuuna ekunekune, esaisai velu lutu llo tuuna karika masina, me eraarangisana tani mene kunea mene righi uenena. Inangari aghe ppoala etaimim ghe gheleiemla ngam ghe raarangisanala. Am toka etaghi me aue atoka etaimim. Laa ngai eteva karika aue righi uenenna arova etam tuutuu tale aina ateva. Nongina am, arova am tam toka etaghi, karika aue am kunea righi ue ngai.

“Aghi aina aghi me am laangina iem. Lo ateva etoka etaghi me aghi atoka etana, aue ekunea oroi ue ngai. Poli karika urooroo tani ghelei teva voto arova karika ieghi. Lo ateva taumattu karika etokatoka etaghi, aue la ghaa velua nongina la ghaaghaa velu laa ngai, me nau ange mmatela, la ghaaghaa me la tautau sae tale kuraa. Arova am toka etaghi me inangarighi etoka etaimim, nau am kolomi righi voto, aue am ghaa. Arova am kunea oroi ue ngai, aue la tau sae ararina ateae Tamaghi, me am aue ekapughu disaepolo iem.

“Nongina Tamaghi ghe aielousieinaghila, aghi tee aghe aielousieinamla. Am toka tale ia o niaelousi eteva kalughu ia. 10 Arova am nongo usila inangarighi niloeloe, aue am toka tale aielousiaaghi eteva, nongina aghi aghe nongo usilaala inangarina niloeloe Tamaghi, me aghe tokatoka tale aielousiaane ateva. 11 Aghannaaili va lo ateva nimasimasi kalughu ia etoka etaimim, me epasu tale maamauluaaimim. Liuna avalua o me aghaaulia isaa oia inangari etaimim. 12 Inangarighi niloeloe isaa avalua toko: am aielousia mene kateva elome etaimim nongina aghi aghe aielousieinamla. 13 Arova teva taumattu eaielousiangaili kapuna atoa me ghele tau velu maamauluaane tani sausila, ia o lo ateva ase niaielousi, namungaili ia elaulau ekapa mene kasina ase niaielousi. 14 Aue kapughu iem arova am ghelei voto aloeloeam etana. 15 Ia oia karika ngakolokoloam va tau ngai nongonongo anna iem, poli tau ngai nongonongo anna ateva etam kilakila voto vauna ateva eannaa tani ghelei. Ngakolokoloam va kapughu iem poli isaa akapa voto aghe nongola ta Tamaghi ngaghe aulia ngaotula etaimim. 16 Karika va am, am ghe koloaghila, ta aghi aghe koloamla, me aghe tau aatu sio niuungu tani kasu, me am kunea oroi llo ue ngai etokatoka liu. Liuna avalua o me nau eteva am kolomi righi voto ta Tamaghi tale ararighi eteae, aue Tamaghi etau aatu. 17 Isaa o inangari niloeloe aghaauliaa etaimim: am aielousia mene kateva elome etaimim.

Taumattu tale kosa ateva aue la ssa tee disaepolo atoa

18 “Arova taumattu tale kosa ateva oia la ssa teeiem, am nim annaa va laghe ssa tee akasina teeieghila. 19 Arova kosa ateva oia tanganueimim tuungia, aue laghele masieinam va kapuira iem, me poli ngaghe suitoongainamla tale kosa ateva oia, liuna avalua o me la sessa teeiem. 20 Am annaa llo aghe auliaala etaimim va, ‘Tau ngai nongonongo anna ateva karika namuu ia ta vauna ateva.’ Arova laghe gheelei saasakia etaghi, aue la ghelei tee etaimim. Arova laghe nongo usilaala inangarighi, aue laghele nongo usila tee inangariimim. 21 Aue la ghelei teeiem isaa o voto poli mausi ararighi eteae, ta poli karika la kilakila lo ateva ghe sungieghila tani sio. 22 Arova aghe tam sio mae tani aulia inangari etaira, karika aue laghele tara kila va gheegheleiaaira sesa, me ia oia karika la rooroo tani ue va la tam kilakila va gheegheleiaaira sesa. 23 Lo ateva esessa teeieghi, esessa tee Tamaghi. 24 Arova aghe tam toka teeilala me aghe tam gheleila niuungu elome etaira, nongina karika mene teva taumattu ghe eleila emua arau, karika aue laghele tara kila va gheegheleiaaira sesa. Me poli laghe tarala, liuna avalua o me la sessa teeiengalua me Tamaghi. 25 Isaa oia voto elutulutu tani asokoi inangari laghe pitila tale uneira inangari nipaopao, eue va, ‘Karika esuisui kkai tale teva voto me la nim sessaila etaghi.’
15:25Sams 35:19; 69:4


26 “Nau tau ngai sausi eteva emae, aue eauliaa uunguaaghi etaimim. Aue asungia tani sio etaimim, ia o Spiriti eteva eaapasunga voto koronna, aue kasu ta Tamaghi. 27 Me am tee, aue am aulia ngaotueghi poli am ghe toka teeieghila nau aghe tiuaala uunguaaghi.

Copyright information for `EMI