John 19

Laghe uela va la uvi emate Iesu

(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)

Me Paelat ghe uela va la ghaa Iesu me la uetaia. Me soldia ngatoa laghe navitaala uasa rorroana tani ghelei unna kou nguru eteva, me laghe atokaie saela ta uruna, me laghe amolumoluela tale aisoe ateva ghuaghuanna ia. Laghe laolao akalakala etana me laghe ue va, “O Vau eteva, tokatoka liu ia, kapuira kingi eteva aJiu etoa!” Me laghe pooposala pasipasi matane.

Paelat ghe mene kupi ghoala me ghe uela ta aJiu etoa va, “Am tarala, ngamene aatinginaie ghoa etaimim tani aulia kieimim va karika ngapaela righi voto esuisui kkai va sesa voto ghe gheelei.” Nau ta Iesu ghe kupi ghoa mae, ghe aatoka kou nguru eteva rorroana ia me ghe aasae aisoe ateva ghuaghuanna ia. Me Paelat ghe uela etaira va, “Taumattu ngateva ie toko, am taraiela.”

Nau eteva namuu ta pristi etoa me polisi etoa laghe taraiela, laghe ovaova atingina tani ue va, “Esae vukala tale aikoto, esae vukula tale aikoto!”

Me Paelat ghe uela va, “Am ghaaiela, me am laa ghavukalaie sae tale aikoto. Ta ngetaghi, karika ngapaela righi voto sesa ghe gheleila.”

AJiu etoa laghe liula me laghe uela va, “Tale uneimami inangari nipaopao, eaulia va erooroo tani mate, poli eue va Natuna ia God.

Nau Paelat ghe nongola isaa o inangari, maamatautuaane ghe mene lao tee sio, me ghe mene kupi ssola tanganue Gavana ngateva, me ghe kolomila Iesu va, “Ea ughe kasula?” Me Iesu karika ghe liula unna nikokkolomi eteva. 10 Me Paelat ghe uela va, “Karika uanna tani sama teeieghi, va? Karika ukilakila va aghi arooroo tani aulia, me aue ughele kasu, o laghele avukalaio sae tale aikoto?”

11 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Karika aue ghele righi sarasarakaniaa inangarim ta ngetaghi arova God epona liu ghe tam tau aatu sio. Liuna avalua o me lo ateva etautaueghi eaotu etam, kanna ssavoto elaulau kalum tani ssavoto, me namungaili.”

12 Ghe tiuaala o, Paelat angghe paepae salana vaalua tani ghelei, me etau velu Iesu me ekasu, me la rau mene uvi ematea. O me karika ta aJiu etoa laghe ovaova atingina, me laghe ue va, “Arova utau velua va ekasu, karika kapuna io Siisa. Poli lo ateva taumattu eue va kingi ia, ia tau ngai ssateena ia Siisa.”

13 Nau Paelat ghe nongola isaa o voto, ghe kupiaa ghoa amae Iesu, me ghe toka siola tale aitokatoka ateva aighelei niaisakei ia, tale voto ateva eleka la kolokoloa va ‘Atu ia’, me tale inangari nge Aramaik la ue va ‘Gabbata’. 14 Ia o nau eteva laghe aimanomanosiaa Pasova ngateva, me sinaka ateva ange tokatoka polaki, me Paelat ghe uela ta aJiu etoa va, “Kapuimim kingi eteva toko!”

15 Laghe ovaova atingina me laghe ue va, “Kasueiniela! Kasueiniela me elaa vukala tale aikoto!”

Me Paelat ghe kolomilala va, “Alaa ghavukala sae kapuimim kingi eteva tale aikoto?”

Me namuu ta pristi etoa laghe liula me laghe uela va, “Karika mene teva kapuimami kingi, ta nim Siisa nonga.”

16 Liuna avalua o me Paelat ghe taue lao sio etaira va la laa ghavukalaie sae tale aikoto.

Laghe nili evukala saela Iesu tale aikoto

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

Me laghe ghaala Iesu me laghe kasueiniela.
17 Ghe saula unna aikoto ateva me ghe kupi ghoala, me ghe lao sio tale voto ateva arova Riu uru taumattu ngateva, tale inangari nge Aramaik la aseasea va Golgota. 18 Tale ia o voto ateva laghe nili evukala saela Iesu tale aikoto ateva, ia me mene ghalua taumattu, kateva ta kativilau, me kateva ta mene kativilau, me Iesu elome.

19 Paelat ghe aimanomanosiaala inangari ghe pitila, me laghe nili evukala tee saela tale aikoto. Inangari isaa avalua toko va, “Iesu aNasareti ia, kapuira kingi ia aJiu etoa.” 20 Oroi ila aJiu etoa laghe ritila isaa o inangari, poli voto ateva laghe avukalala Iesu etana kalakalangina ia tale masaliki taatara, me inangari laghe pitila tale inangari nge Aramaik, Latin me Grik. 21 Namuu ta pristi etoa aJiu ila laghe lao sio tani tara Paelat, me laghe uela etana va, “Urou mene piti va ue va ‘Kapuira kingi ia aJiu etoa,’ ta upiti va ‘Ghe ue va, “Aghi kingi ieghi ta aJiu etoa.”’”

22 Paelat ghe liula me ghe uela va, “Llo ngapitila, etoka nongina ngapitila.”

23 Soldia ngatoa laghe ruula tani nili evukala sae Iesu tale aikoto, me laghe ghaala ghinnanina, me laghe aikoitaala ghe rooaala taumattu ghaata. Me aisoe ngelome nonga ateva ghe oghila, me laghe tarala va karika laghe samapiela tale oroi tuku kalio, ta laghe gheleiela tale tuku kateva nonga kalio, karika saasamapi ia.

24 Liuna avalua o me soldia ngatoa laghe uela va, “Ita rau mene rasia, ta ita pilae laki tani kila va see aue ghaaia.”

Isaa o voto ghe lutula tani asokoi inangari Uru ngai Manga ateva ghe aulia ngamuemua alokoila va,

“Aue la ghaikoita uneghi aisoe ngelome ateva etaira,
me aue la pilae laki tani kila va see eghaa uneghi koloso ateva.”
19:24Sams 22:18

Soldia ngatoa laghe ghelei evaluela o.

25 Kinna ghe tiitingina kalakalangina tale aikoto ateva Iesu ghe vuuvukala etana, ia me nengane vause ateva kinna, me Meri vausenna ia Klopas, me mene kateva Meri aMakdala ia. 26 Nau eteva Iesu ghe tarala kinna me disaepolo ateva ghe ailousiangaili ia, lalu ghe tiitingina akalakala, me ghe uela ta kinna va, “Kinaghi, ierai o natum ia.” 27 Me ta disaepolo ateva ghe uela va, “Kinam o.” Ghe tiuaala ta ia o nau eteva ia o disaepolo ateva ghe ghaaiela me ghe laoainie sio tanganuena.

Matemateaane Iesu

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)

28 Nau eteva Iesu ghe kilala va isaa akapa voto angghe ruula, me tani ghelei voto Uru ngai Manga ateva ghe auliaala ekoronna, ghe uela va, “Aloghu etiulu ange kangngatala.” 29 Aikaai ueani kaakalina ghe tokatoka. Liuna avalua o me laghe asuula tuku kalio ateva me laghe tueiela tale tuu ngai eteva isopi ia, me laghe ssueinie saela ta paane Iesu. 30 Nau Iesu ghe ropila uaeni kaakalina, me ghe uela va, “Ngaruu ekapala uunguaaghi!” Me ghe turrula, me ghe tau vella maamauluaane.

Soldia ngateva ghe soala kativilau ta Iesu

31 Ia o nau eteva nau niaipanipaniaa ia, me aue ghe pai sae nau manga ia. Poli aJiu etoa laghe tam aloanna va vilikiira ghe vukala tale nau manga ateva tale aikoto, liuna avalua o me laghe kolomila Paelat va la paru kotokotoo kkeira, me la ghaa velu sio vilikiira. 32 Soldia ngatoa laghe lao sio tale aitiutiu eteva taumattu, me laghe paru kotoola kekena, me laghe mene lao sio ta mene kateva ta ilalua o taumattu ngalua laghe avukala teeilalu esaela me Iesu. 33 Nau eteva laghe mae sio ta Iesu va laghe tarala va angghe matela, karika laghe paru kotoola kkena. 34 Kateva soldia ghe soala kativilau ta Iesu tale vaalau eteva, me arovaeaata ta rae me manu ghe akalala. 35 Lo ateva taumattu ghe tarala eaaulia voto ghe tarala, me voto eaaulia koronna. Ekilakila va voto eaaulia koronna, me aue am aikaaia. 36 Isaa o voto ghe lutula tani ghelei inangari tale Uru ngai Manga ateva laghe aulia ngalokoila ekoronna va, “Karika aue la paru kotoo teae riuna.”
19:36Eksodas 12:46; Nambas 9:12; Sams 34:20
37 Me mene kasina inangari tale Uru ngai Manga ateva ghe uela va, “Aue la tara lo ateva taumattu laghe soaiela.”
19:37Sekaraia 12:10


Laghe kaiaala Iesu

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)

38 Vara me Josep tanganuena eAramitea ghe lao sio tani kolomi Paelat va ghe ghaa Iesu angghe matela. Josep kateva kapuna disaepolo Iesu me ghe aaisulia poli ghe maamatauta aJiu etoa. Paelat ghe uela va eghaaia, liuna avalua o me Josep ghe lao sio tani ghaa Iesu me ghe kasueiniela. 39 Me Nikodimas tee ghe mae sio. Ia, ia o taumattu ngateva ghe lao sio tani tara Iesu eleivo. Nikodimas ghe ghaa lao sio voto masi ngusungusuaane la gheelei tale murr me aloes laghe kao aitauala, maamataniaane erooroo kotolungaulu ghaata (34) kilogram. 40 Lalu ghe ghaala Iesu me lalu ghe rariaala voto masi ngusungusuaane, me lalu ghe sumuela tale masi kalio, nongina aJiu etoa laghe gheelei. 41 Voto ateva laghe avukala saela Iesu etana tale aikoto, utana atingiu ta ngetana, me liengani niaikaia ngateae ouna ia etana, karika laghe alokoi teva taumattu ta ngetana. 42 Me poli nau niaipanipaniaa ia tale nau manga ateva, me liengani niaikaia ngateae kalakalangina ia, laghe alokoila Iesu tale ia o voto ateva.

Copyright information for `EMI