John 20

Iesu ghe totula tale nimate

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

Elue talaua poppoa tale aitiutiu eteva nau tale uiki, nau ghe tam pai emasina, Meri aMakdala ia ghe ssola tale liengani niaikaiaa ngateae, me ghe tarala va ngeila ghe atakiri vella atu eteva tale atamani liengani niaikaiaa ngateae. Liuna avalua o me Meri ghe ilou lao sio ta Saemon Pita me lo ateva disaepolo Iesu ghe ailousiangaili ia, me ghe uela etairarua va, “Ngeila sau vella Vau eteva tale liengani niaikaiaa ngateae, me karika ngami kilala va eaa ngila alokoiela!”

Liuna avalua o me Pita me mene kateva disaepolo ngilalu ghe laolao tale liu eteva. Lalua akapa lalu ghe iilou, me kateva etairarua ghe ilou emuemuela ta Pita, me ghe laa sso rekata akasina. Ghe turruaala tani taatara sso, me ghe tarala kalio laghe sumuela etana, me karika ghe kupi ssola. Vara me Saemon Pita ghe aaimuli etana ghe rekatala me ghe kupi ssola tale liengani niaikaia ngateae me ghe tara alokoila kalio ghe asoaso. Me lo atiulu kalio laghe sumla uruna ateva etana ghoughou ia, me ghe asoaso ppae. Vara me ia o disaepolo ateva ghe rekata akasinala ghe kupi ssola, ghe tarala isaa o voto me ghe aikaaiaala. Karika aloira ghe maamasaanga llo Uru ngai Manga ateva ghe auliaala va Iesu aue mene totu tale nimate.

Iesu ghe rekataala ta Meri aMakdala ia

(Mak 16:9-11)

10 Me disaepolo alua lalu ghe lao sio nongina laghe tokatoka, 11 me Meri ghe tingina ngangngala eleka tale liu eteva. Ghe ngangngala, me ghe turruaala tani taatara sso elome tale liengani niaikaia ngateae, 12 me ghe tarala ensolo alua tale usousoana ghinna lalu ghe tokatoka nongina Iesu ghe asola, kateva ta komo ghuruna, me kateva ta komo kkena.

13 Me lalu ghe kolomiela va, “Vause ateva, vaalua me ungangngala?”

Meri ghe liula me ghe uela va, “Ngila sau vella Vaughu eteva, me karika akilakila va eaa ngeila alokoiela.”
14 Ghe aaulia llo me vara ghe kiriela, me ghe tarala Iesu ghe tiitingina, me karika ghe kilakila va Iesu etana.

15 Me Iesu ghe uela etana va, “Vause ateva, vaalua me ungangngala, me upaepae see?”

Meri ghe anna va tau ngai toi utana ia, ghe liula me ghe uela va, “Namu ngateva, arova io ughe ghaaiela, uaulia va eaa ughe alokoiela me alaa ghaaia.”

16 Iesu ghe uela etana va, “Meri.”

Ghe kiriela me ghe uela va, “Rabboni!” (Inangari nge Aramaik, malloeana va “Tisa”.)

17 Iesu ghe uela va, “Urou mene posoaghi, poli karika aghe sae ta Tamaghi. Lao sio me ulaa ghaulia ta nengaghi etoa va, ‘Ngalaa saesae ta Tamaghi me Tamaimim teeia, me kapughu Goto ia me am tee kapuimi ia.’”

18 Meri aMakdala ia ghe laoa asio masi kiukiu ta disaepolo atoa, me ghe uela va, “Aghe tarala Vau eteva!” Me ghe auliaala inangari Iesu ghe auliaala etana.

Iesu ghe rekataala ta kapuna disaepolo atoa

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-39)

19 Elo alaina ateva aitiutiu eteva nau tale uiki, nau disaepolo atoa laghe lao aitaua asio, me laghe aikavati runga poli laghe maamatauta aJiu etoa, Iesu ghe rekataala me ghe tinginala elome etaira, me ghe uela va, “Luei etoka etaimim.” 20 Ghe aulia ngavaluela o me ghe apasungaala nimane me lo ativilau pai laghe soaiela. Disaepolo atoa laghe masimasi etinginala nau laghe tarala Vauira ateva.

21 Me Iesu ghe mene uela va, “Luei etoka etaimim. Nongina Tamaghi ghe sungieghila, aghi ngamene sungisungiem.” 22 Ghe aulia ngavaluela o, me ghe inoaa tau lao sio etaira me ghe uela va, “Am ghaa Spirit Manga ateva. 23 Arova am kaluaa sesa gheeleiaaira mene katoa, aue isaa o voto aue ekapa, me arova am tam kaluaa, isaa o voto karika aue ekapa.”

Iesu ghe rekataala ta Tomasi

24 Ia o nau eteva Iesu ghe rekataala ta disaepolo atoa, Tomasi (la kolokoloa va kateva ta palua alua), kateva ta kasangaulu ghalua disaepolo, karika ia. 25 Liuna avalua o me katoa tani disaepolo laghe uela etana va, “Ami tarala Vau eteva!”

Me Tomasi ghe uela va, “Arova atani tara liu nili ta nimane, me atuli liu nili ta nimane tale vuvu nimaghi, me aposo lo ativilau pai laghe soaiela, aue avira mene aikaaia.”

26 Ghaitu (7) nau ghe laa ngesio me disaepolo atoa laghe mene tokatoka tale ale ateva, ila me Tomasi, me laghe aaikavati rungaa, me Iesu ghe tinginala elome etaira me ghe uela va, “Luei etoka etaimim.” 27 Me ghe uela ta Tomasi va, “Posola toko, me utara nimaghi. Ssua mae sio nimam, me uposo lo ativilau pai laghe soaiela etaghi. erau mene ghalua nannaam, unim aiesoa.”

28 Tomasi ghe uela etana va, “Vaughu io me kapughu Goto io!”

29 Me Iesu ghe uela etana va, “Poli angutaraieghila, uaaiesoa. Niarangise ta lo atoa karika la taatara, me la nim aaiesoa.”

30 Iesu ghe gheleila oroi mene kasina niaimatoongana ta mataira disaepolo atoa, me karika aghe pitila tale ia oia buku eteva. 31 Me llo oia aghe pitila va am aiesoa etana va Iesu Mesaea ia, me Natuna ia God, me nau am aiesoa, aue am ghaa maulue tale ararina ateae.

Copyright information for `EMI