John 3

Kateva taumattu, ararina ateae ta Nikodimas, Paresi ia me namuu ia ta aJiu etoa. Kateva nau, nau angghe aitarrauiila, Nikodimas ghe lao sio tani tara Iesu, me ghe uela va, “Tisa, ami kilakila va God ghe sungiola tani sio apasunga voto etaimami, poli karika teva erooroo tani ghelei niaimatoonga, arova God karika etokatoka teeia.”

Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghauliaa ngakoronna etam va, karika teva erooroo tani kupi sso tale ararimangalina ateva God, arova karika etam lutu ppae.”

Me Nikodimas ghe kolomila va, “Vaalua aue lo ateva taumattu angghe namuula emene lutu? Erooroo tani kupi sso ta kova kinna me emene lutu eghaluene?”

Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghauliaa ngakoronna etam va, arova uanna tani sso tale ararimangalina ateva God, utani lutu tale manu me Spiriti eteva. See elutulutu tale taumattu, etaataumattu, me see elutulutu tale Spiriti eteva, spiriti ia. urau mene soghiaa inangarighi nau aue va, ‘Am tani lutu ppae.’ Kuukuu eteva ekuukuu ekapa see tale voto ealoanna tani lao etana. Urooroo tani nongo me karika ukilakila va eaa ekasukasu me eaa elaolao. See elutu tale Spiriti eteva, ia nongina kuukuu eteva.”

Me Nikodimas ghe kolomila Iesu va, “Vaalua isaa o voto aue lutu?”

10 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Vaalua me io kateva tau ngai apasunga eIsraeli, me karika ukilakila isaa o voto? 11 Aghauliaa ngakoronna etam va ami, ami kilakila saa ateva ami aulieinia poli ngami ghe tarala. Karika teva etaimim aue ealoanna voto ami auliaa. 12 Arova am tam aiesoa nau aghaauliaa etaimim voto oia tale kosa ateva, vaalua aue am ghele aiesoa nau aghele auliaa voto epona liu? 13 Karika teva ghe sae epona liu. Natuna ateva Taumattu ngateva nonga ghe kasula epona liu, me ghe sio mae tale kosa ateva. 14 Nongina Moses ghe avukala saela katu ngateva tale voto ateva karika righi taumattu etana
3:14Tarala Nambas 21:4-9
, Natuna ateva Taumattu ngateva aue sae vukala,
15 tani tau lao maulue ateva etoka nau ekapa atoa ta lo atoa aue la ghaikaaia ta Natuna ateva Taumattu ngateva.”

16 Poli God ghe aaielousiangaili taumattu tale kosa ateva oia, liuna avalua o me ghe tau mae sio Natuna ateva, kateva nonga ia, me see aue eaikaaia etana karika aue emate, ta aue eghaa maulue ateva etokatoka nau ekapa atoa. 17 Karika va God ghe suula Natuna tani sio tale kosa ateva oia tani ghelei niaisakei tale taumattu tale kosa ateva. Ghe sungiela tani sio asaangi taumattu. 18 Lo ateva eaikaaia ta ngetana, karika aue etingina tale niaisakei, me lo ateva etam aikaaia ta ngetana etiitingina tale niaisakei, ta poli karika eaikaaia tale ararina ateae Natuna ateva God. 19 Niaisakei eteae ia avalua toko: Mallanga ateva ghe mae sio tale kosa ateva, me taumattu ngatoa la ghaloanna saurrom, me karika la ghaloanna mallanga, poli gheleiaaira sesa. 20 Lo atoa taumattu la gheelei voto sesa la tam maamasia mallanga ateva, me karika la ghaloanna tani mae etana, poli mallanga ateva eaapasunga voto la gheelei. 21 Me lo atoa la tokatoka tale voto koronna, aue la lao tale mallanga ateva, poli la ghaloanna va mene katoa taumattu la kila va voto la gheelei God egheelei taula.

Iesu me Jon tau ngai aasuu ia

22 Vara me Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe siola eJiudia, ghe toka teeilala, me ghe aasuu taumattu. 23 Jon tee ghe aasuu taumattu tale voto ateva la kolokolo Aenon ta ngetana, kalakala tale masaliki eteae eSalim, poli ia o voto ateva manu ia. Me oroi taumattu ghe mae sio ta Jon, me Jon ghe asuulala. 24 (Isaa o nau Herot karika ghe atoka sso Jon tale ale mata voovoo.) 25 Vara me kapuna disaepolo atoa Jon me kateva tana aJiu laghe tiuaala tani aisakeana tee saa tikirighi salana nisuu me niporapora la usila nau la ghaloanna tani aimuli tee uneira lo. 26 Kapuna disaepolo atoa Jon laghe lao sio ta Jon me laghe uela etana va, “Tisa, taumattu ngateva ghe toka teeiola ta pai kativilau tale ateo ateae eJodan me ughe aauliaa kiukiuna, ia oia ange aasuu taumattu, me ila akapa ngeila laolao ta ngetana.”

27 Jon ghe liula me ghe uela va, “Karika teva taumattu erooroo tani ghaa righi voto, arova God epona liu etam anna va eghaa. 28 Am ghe nongoaghila nau aghe ue etaimim va, ‘Karika va aghi Karisto ieghi. Aghi God ghe sungieghila tani muemueinia.’ 29 Nau taumattu ngateva esiisighaa, vause ateva lalu sighaa me ia aue vausenna ia. Me lo ateva taita euiiuitnesi, ie tee emasimasi nau enongonongo kapuna ateva esiisighaa, nongina aghi nimasimasi eteva elome etaghi namungaili ia. 30 Emaamasina va ararina ateae esae epona, me ararighi eteae esio euu.”

31 Lo ateva ghe kasula epona liu me ghe sio mae, ia epona, me elaulau isakapa voto. Taumattuna kosa ateva oia egheelei gheleiaa kosa ateva, me eauliaa voto tale kosa ateva. Me lo ateva ghe kasula epona liu, ia epona tale taumattu ngakapa atoa. 32 Eauliaa poi voto ghe tarala me ghe nongola, me karika teva eaiesoa inangarina. 33 Me lo ateva eaiesoa inangarina eaapasunga va God koronna ia. 34 Poli lo ateva God ghe sungiela eauliaa inangarina God, me God ghe tau lao sio Spiriti eteva etana, karika erooroo tani kapa. 35 Tamane eailousiaa Natuna, liuna avalua o me ghe taula isaa akapa voto ta ngetana. 36 Lo ateva eaikaaia ta Natuna, maulue ateva aue toka liu etana. Lo ateva etam nongo usilainia, karika aue ghaa lo ateva o maulue, me God sessaiaane etana aue toka nau ekapa atoa.

Copyright information for `EMI