John 4

Iesu me vauseni nge Sameria ngateva

Iesu ghe kilala va Paresi etoa ngeila ghe nongola va ia angghe ghaaghaa oroi taumattu tani asuu, me Jon karika. Me karika va Iesu ghe aasuu, ta kapuna disaepolo atoa.

Iesu ghe kasu vulila eJiudia, me angghe mene laa saesae eGalili. God ghe aloanna va eusi laa salana atikirighi esosso elome eSameria. Ghe kasukasu elaolao me ghe rekatala tale masaliki eteae la kolokoloa va Sika eSameria. Kalakalangina ia tale tuku kosa ateva Jekop ghe taue lao sio ta natuna ta Josep emua arau. Ateo kaikai eteae Jekop ghe kaiela ghe asoaso tale masaliki eteae Iesu ghe kasukasu elaolao etana. Vara me angghe maamangoo, me ghe toka siola kalakalangina tale ateo kaikai eteae. Angghe pai ngelo sinakala.

Kateva vauseni nge Sameria ghe mae sio tani aku, me Iesu ghe uela etana va, “Aku tau mae sio righi manu, me aropi.” (Kapuna disaepolo atoa laghe ssola elo masaliki tani poli inana.)

Vauseni nge Sameria ngateva ghe uela etana va, “Io aJiu io me aghi vauseni nge Sameria ngaghi. Vaalua me ulooloo ateo etaghi?” (Ghe auliaala llo poli aJiu etoa me aSameria ngatoa karika laghe samasama aitaua.)

10 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Arova ughele kila masi voto God eanna tani tau aatu, me ughele kila tee lo ateva ekookolomio tani ropi, aue ughele kolomia tale llo ateo etautau mae maulue.”

11 Me vause ateva ghe uela va, “Namu ngateva, karika teva unem aiakueku, me ateo ateae sio liuna ia, me ea aue ulaa ghaaia lo ateae ateo etau mae maulue? 12 Tuvuimami eteva ta Jekop ghe kaiela ateoimami eteae oia, me natuna atoa me kieira ghaata kkena atoa laghe ropiropi etana. Koti io namuu io ta Jekop, va?”

13 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Lo atoa aue la ropi tale ia oia ateo kaikai eteae, aue la mene aloanna tani ropi. 14 Me lo ateva eropi tale ateo ateae aghi aue atauela, karika aue mene aloanna tani ropi. Lo ateae ateo aue atauela aue etoka etana nonginaaili lo ateae ateo enim toka akaakala me karika ematimati, me aue etaula maulue ateva karika ekapakapa.”

15 Me vause ateva ghe uela ta Iesu va, “Namu ngateva, utau mae ia o ateo ateae, me auena arau mene aloanna tani ropi va amene mae aku oia.”

16 Me Iesu ghe uela etana va, “Lao sio me ulaa kolo taitanim ateva, me amalu mae.”

17 Me vause ateva ghe uela va, “Karika teva taitanighi.”

Me Iesu ghe uela va, “Uauliaa ngakoronna va karika teva taitanim.
18 Poli angughe ghaa muela ghalima taita, me lo ateva taita utokatoka teeia karika va taitanim ia. Liuna avalua o me inangarim uaulia koronnaaili.”

19 Me vause ateva ghe uela va, “Namu ngateva, ngakilala va io propete io. 20 Tuvuimami etoa la kakkaua tale ia o motouru eteva, me am aJiu etoa, am ue va masaliki nikaua ngateae eJerusalem.”

21 Iesu ghe uela etana va, “Uaiesoa inangarighi va aue kateva nau ta isaa to nau emaemae karika aue am kaua Tamaita ateva tale ia o motouru eteva me eJerusalem. 22 Am aSameria ngatoa, karika am kilakila see am kaakaueinia. Ami aJiu etoa, ami kilakila God ateva ami kaakaueinia. Poli tale aJiu etoa aue niasaangi emae. 23 Me nau ie emaemae me ange rekatala va Spiriti eteva kanna ia God aue ghelei taumattu la rooroo tani kaua God tale koronna. Tamaita ateva ealoanna va isaa o ase taumattu la kaueinia. 24 God spiriti ia, me lo atoa la kaakaueinia, Spirit Manga ateva ekaakatulainila tani kaua tale voto koronna.”

25 Me vause ateva ghe uela va, “Akilakila va Mesaea ngateva aue emae (la kolokoloa va Karisto etana). Nau emae aue eauliaa ngamasinaaili ekapa voto etaimami.”

26 Me Iesu ghe uela etana va, “Aghi oia asamasama, aghi oia taumattu ngateva uaaulieinia.”

27 Isaa o nau me kapuna disaepolo atoa ngila ghe kiriaala, me laghe soghiaala tani tara Iesu ghe samasama tee vause ateva. Karika teva ghe kookolomia va, “Sa ateva ualoannaia?” me, “Vaalua me usamasama teeia?”

28 Vause ateva ghe velu etokala ateona aikaai manu eteva, me ghe ilou ssola tale masaliki eteae, me ghe uela ta taumattu ngatoa va, 29 “Am mae sio, me am laa tara taumattu ngateva, eaulia ngakapala voto agheelei. Koti ia Mesaea ia?” 30 Taumattu ngatoa tale masaliki eteae laghe lao sio tani taraia.

31 Nau isaa o voto ghe lutulutu, me kapuna disaepolo atoa Iesu laghe ue etana va, “Tisa, namanamala mua.”

32 Iesu ghe liula me ghe uela etaira va, “Aneghi tani inana karika am kilakila.”

33 Disaepolo atoa laghe tiuaala tani aikolomieinila va, “Teva taumattu emae sio tani anginia?”

34 Iesu ghe uela etaira va, “Inana anamanama nau agheelei uunguaane lo ateva ghe sungieghila, me tani ruu isaa o niuungu ghe uela va aghelei. 35 Am roo tani ue va, ‘Kasi ghaata ulana me ita laa ghaa inana tale utana atingiu.’ Aghaauliaa etaimim va am taatara sso, me am tara utana atingiu angghele matuela, me angghele roola tani ghaa inanina. 36 Lo ateva taumattu euungu tani ghaa inana tapaa ngutana eghaaghaa arau aipolina, me eghaaghaa aitaua inana aue toka nau ekapa atoa. Liuna avalua o me lo ateva epasapasa inana me lo ateva eghaagha, ilalua akapa lalu masimasi. 37 Koronnaaili ia tuku inangari eteva eue va, ‘Kateva epasapasa, me mene kateva emukemuke.’ 38 Ngasungisungiem tani laa ghaa inana tale utana atingiu, katoa ppae ghe matela uunguaaira etana, me am, am ghe nim ssola tani ghelei eruu uunguaaira.”

39 Oroi taumattu nge Sameria tale ia o masaliki erighi laghe aikaiaala ta Iesu poli vause ateva ghe uela va, “Ia oia taumattu ngateva eaulia ngakapala voto agheelei.” 40 Laghe lao sio tani kolomi esarasarakana Iesu va emene toka teeila mua. Liuna avalua o me Iesu ghe mene toka teeilala ghalua nau. 41 Ghe mene oroila taumattu nge Sameria ghe aikaiaala ta Iesu poli inangarina laghe nongola.

42 Me laghe ue ta vause ateva va, “Karika va ami aikaaia ta Iesu poli isaa o inangari uauliaala etaimami. Ami tee ngami nongoala, me ngami kilala va ia aue easaangi taumattu ngatoa tale kosa ateva.”

Iesu ghe ghelei emasinala natuna taita arighi kateva namuu

(Mat 8:5-13; Luk 7:1-10)

43 Iesu ghe toka teela aSameria ngatoa ghalua nau, me ghe kasu vulilala tani mene sae eGalili. 44 Iesu ghe auliaala va, propete ateva, la oneoneainia tale kasina ppae masaliki, me tanganuena karika. 45 Liuna avalua o, nau ghe saela eGalili, laghe masimasila va etoka teeila, poli ila tee laghe saela tale nivelu eitaua ngateae eJerusalem, me laghe tarala voto Iesu ghe eleila.

46 Nau ia eGalili, Iesu ghe mene lao sio eKena, masaliki eteae ghe eleila manu ghe uaenila. EKapenium, kateva namuu, kapuna tau ngai uungu ia kingi, natuna taita arighi ghe iisiki. 47 Nau eteva ghe nongola va Iesu angghe kasula eJiudia me angghe rekatala eGalili, ghe lao sio tani tara Iesu, me tani koloa va esio ghelei emasina natuna, poli angghe ainasia tani mate.

48 Iesu ghe uela etana va, “Karika am rooroo tani aikaaia, arova am tam tara niaimatoonga.”

49 Me taumattu ngateva ghe uela va, “Namu ngateva, italu sio tara parasi natughu, me erau mate.”

50 Me Iesu ghe uela etana va, “Natum aue etoka. Kasula, me ulaa taraia.”

Namu ngateva ghe aiesoaala inangarina Iesu, me ghe kasula.
51 Karika ghe rekata eKapenium, me kapuna tau ngai uungu etoa laghe sousouela tapaa salana tani auliaa etana va natuna angghe masinala. 52 Me ghe kolomilala va lovisa ghe masinala, me laghe uela va, “Ghalailo ta 1 kilok aanasa ateva ghele kapala.”

53 Me tamane ghe kilala va ia o nau eteva ghalaillo Iesu ghele uela va, “Natum aue etoka.” Taumattu ngateva me lo atoa elome tale paa ngalena ateva, laghe aiesoaala ta Iesu.

54 Aiaaghaluene ateva o niaimatoongana Iesu ghe eleiela nau ghe kasula eJiudia me ghe saela eGalili.

Copyright information for `EMI