John 8

Iesu ghe saela tale motouru eteva ararina ateae eOliv. Elue talaua poopooa ghe mene ssola tale ale manga ateva, me taumattu ngakapa atoa laghe mene mae sio tani taraia, me ghe toka siola, me ghe tiuaala tani apasunga etaira. Vara me Paresi etoa me tau ngai apasunga ngatoa tale inangari nipaopao ngila ghe reerekata vause ateva etana. Laghe taraiela ghe aso teela taita ateva karika manna ia, me laghe atinginaiela elome ta mata taumattu ngatoa. Me laghe uela ta Iesu va, “Tisa, ia oia vause ateva ghe asoaso tee taita ateva karika manna ia, me ami ghaaiela. Tale inangari nipaopao Moses ghe uela va ia oia ase vause ateva egheelei evalua o pei nikumu ematea. Me io, aue uue va sa?” Laghe aauliaa ngavalua o tani tootoonga Iesu, me sa llo ghe aulia aue laghe tingina etana tani ghelei niaisakei etana.

Iesu ghe turru siola euu, me ghe tiuaala tani pitipiti tale vuvu nimane ateva nonginaaili va karika ghe nongonongola.
Laghe mene kookolomia, me Iesu ghe tinginala, me ghe uela etaira va, “Lo ateva elome etaimim etam gheelei righi voto sesa, ughaa tiulu atu, me io uaitiutiu tani kumua.” Vara me ghe mene turru siola euu, me ghe mene tiuaala tani pitipiti.

Me lo atoa laghe nongola, laghe tiuaala tani kasu kateva kateva, ghe tiuaala ta namu ngatoa, me ghe laa ruu sio tale airuuruu eteva taumattu. Me Iesu nonga me vause ateva lalu ghe tokala. 10 Iesu ghe mene tingina saela, me ghe uela etana va, “Eaa ila? Karika teva eanna tani ghelei niaisakei etam?”

11 Ghe liula me ghe uela va, “Karika teva, namu ngateva.”

Me Iesu ghe uela va, “Aghi tee atam anna tani ghelei niaisakei etam. Kasula, me unim ruu tani ghelei ssavoto.”]]

Iesu mallanga ia tale kosa ateva

12 Iesu ghe mene uela ta taumattu ngatoa va, “Aghi mallanga ieghi tale kosa ateva oia. Lo ateva eaimuli teeieghi, karika aue ekasu tale saurrom ateva, ta aue eghaa lo ateva o mallanga etautau aatu maulue.”

13 Paresi etoa laghe nongola, me laghe uela ta Iesu va, “Io nonga uaulia ngaotu eleiaam me uunguaam. Liuna avalua o me voto uaulia karika koronna.”

14 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Koronna va aghaulieinaghi nonga, me voto aghauliaa koronna. Ta poli akilakila tanganueghi me ea alaolao, me am, am tam kilakila tanganueghi me ea aue alao. 15 Am, am ghelei niaisakei tale taumattu nongina eleia kosa ateva, me aghi karika. Karika agheelei niaisakei tale teva taumattu. 16 Arova aghele ghelei niaisakei aue aghele ghelei ekoronna poli karika va aghi nonga aue aghele ghelei ta aghi, me Tamaghi ghe sungieghila aue angalu ghele ghelei. 17 Uneimim inangari nipaopao eue va, arova ghalua taumattu lalu aulia inangariirarua me elao aitaua, isaa o inangari am vira kaili ekoronna. 18 Aghi aghaulia ngaotu uunguaaghi me eleiaaghi, me Tamaghi, ia o ghe sungieghila, ie tee eaulia uunguaaghi me eleiaaghi.”

19 Vara me laghe kolomiela va, “O ea ia tamam?”

Iesu ghe liula me ghe uela va, “Arova am kilakilaieghi, aue am ghele kila Tamaghi, me poli am tam kilakilaieghi, karika aue am kila Tamaghi.”
20 Iesu ghe aulia isaa o inangari kalakalaa tale ale atiulu laghe kaakaai viliki veu etana tale ale manga ateva. Karika teva taumattu ghe anna tani kuneia, poli nauna karika ghe mae.

Karika am rooroo tani lao nongina alaolao

21 Iesu ghe mene uela etaira va, “Aue akasu vuliem, me aue am pae poieghi, me am mate tee kaluimim ssavoto. Karika am rooroo tani lao nongina aue alao.”

22 AJiu etoa laghe aikolomieinila va, “Vaalua me eue va, ‘Karika am rooroo tani lao nongina aue alao’? Koti enim aloanna tani uvi ematea?”

23 Iesu ghe uela etaira va, “Am, tanganueimim oia euu, me aghi, tanganueghi epona liu, me am taumattu tale kosa ateva oia, me aghi karika. 24 Aghaulia etaimim va aue am mate tee kaluimim ssavoto, poli arova am tam aiesoa va aghi see, aue am mate tee kaluimim ssavoto.”

25 Me laghe kolomiela va, “Io see io?”

Me Iesu ghe uela etaira va, “Aghi ia o taumattu ngateva aghe aulieiniela etaimim emua arau.
26 Oroianaaili voto arooroo tani aulia tani aotu eleiaaimim karika masina, me tani ghelei niaisakei etaimim. Ta lo ateva aghaulieinia koronna ia, poli lo ateva ghe sungieghila koronna ia, me aghi aghaulia ngaotu tale taumattu tale kosa ateva sa voto aghe nongola etana.”

27 Karika laghe kilakila va Iesu ghe aaulia Tamane. 28 Iesu ghe ue etaira va, “Nau eteva aue am avukala sae Natuna ateva Taumattu ngateva, me aue am vira mene kila va aghi see. Me karika agheelei righi voto ta nannaaghi, ta agheelei nonga voto Tamaghi ghe apasungala. 29 Lo ateva ghe sungieghila etokatoka teeieghi. Karika etautau velueghi va aghi nonga atokatoka, poli nau ekapa atoa agheeghelei llo voto ealoanna.” 30 Nau taumattu ngatoa laghe nongola inangarina, oroila lo atoa laghe aikaaiaala etana.

Koronna inangari aue gheleiem am toka amasina

31 Vara me Iesu ghe uela ta lo atoa aJiu laghe aiesoa etana va, “Arova nau ekapa atoa am aimuli tee inangarighi, am aue kapughu disaepolo tuungiem, 32 me aue am kila koronna inangari, me llo koronna aue gheleiem am ruu tani nim uungu ta katoa, me karika am ghaaghaa aipolipoli.”

33 Laghe liula me laghe uela va, “Ami tuvuimami ta Abraham, karika teva etaimami enim uungu me karika eghaaghaa aipolipoli. Vaalua me ue va, ‘Aue am ruu tani uungu ta katoa’?”

34 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va lo ateva enim toka gheelei voto sesa, ia tau ngai uungu ia tale voto llo sesa, karika eghaaghaa aipolipoli. 35 Tau ngai nongonongo anna ateva enim tokatoka tau tee vauna ateva. Natuna nonga ateva vauna ateva aue etoka teeia nau ekapa atoa. 36 Arova natuna ateva egheleiem am ruu tani uungu ta katoa, aue am vira ruu tani uungu ta katoa. 37 Akilakila va tuvuna am Abraham, me poli inangarighi karika elome tale urunguitaniimim, me am aloanna tani uvi emateaghi. 38 Voto aghe tarala ta Tamaghi, aghaulia. Voto am ghe nongola ta tamaimim ateva am gheeghelei.”

Am tamaimim ateva ta Satana

39 Laghe liula me laghe uela ta Iesu va, “Ami tuvuimami eteva ta Abraham.”

Me Iesu ghe uela etaira va, “Arova tuvuna am Abraham aue am ghele elei voto nongina Abraham ghe gheelei.
40 Nau eteva aghaulia voto koronna aghe nongola ta God, am aloanna tani uvi emateaghi. Abraham karika ghe gheelei evalua o. 41 Am, am tani gheelei nonginaaili tamaimim ateva.”

Me laghe uela etana va, “Vara natu ngerengere iemami? Ami kateva nonga tamaimami God ta ngetana.”

42 Iesu ghe uela etaira va, “Arova natuna iem God, aue am ghele aielousieinieghi, poli aghe kasula nongina etokatoka. Karika nim nannaaghi va aghe sio mae, ia ghe sungieghila tani sio. 43 Vaalua me karika am nongonongo kila inangarighi? Poli karika am rooroo tani nongo inangarighi, 44 am tamaim ateva ta Satana, poli am aloanna tani ghelei voto ealoanna. Ia emua arau ghe aiuvi ematela, me karika eauliaa righi koronna poli karika righi koronna etana. Nau eauliaa kamena, euusila ngarau gheegheleiaane kamena. Poli ia ekamekame, o tamaira akapa ia lo atoa la kamekame. 45 Ta poli aghaaulia voto koronna, karika am aikaaia etaghi. 46 Teva etaimim erooroo tani auliaa righi gheeleiaaghi karika masina? Arova aghauliaa koronna, vaalua me am tam aikaaia ta ngetaghi? 47 Lo atoa natuna ila God, aue la nongo usila inangarina, me am, karika am aloanna tani nongo inangarina, poli karika va natuna am God.”

Iesu me Abraham

48 Me aJiu etoa laghe liula me laghe uela ta Iesu va, “Inangarimami ami auliaa koronna va io aSameria io, me raroai eteva etokatoka etam?”

49 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Karika teva raroai etaghi, ta anim tautau sae ararina ateae Tamaghi, me am aasiosio ararighi eteae. 50 Me aghi karika aghanna tani ghelei ararighi eteae. Kateva nonga eanna tani tau sae ararighi eteae, me ia tau ngai ghelei niaisakei ia. 51 Aghaulia ngakoronna etaimim va arova lo ateva enongo usila inangarighi, ia o taumattu ngateva karika aue tara nimate.”

52 Me aJiu etoa laghe uela etana va, “Ia oia ngami kilala va raroai eteva etokatoka etam, poli Abraham me mene katoa propete ngila ghe matela. O me uue va, ‘Lo atoa la nongo usila inangarighi karika aue la ateatea nimate.’ 53 Vara io va namuu io ta tuvuimami eteva ta Abraham me mene katoa propete ngila ghe matela? Vara mene see etam?”

54 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Arova aghele tau sae ararighi eteae, ararighi eteae nim kapa ia. Me Tamaghi, ia o am ue va kapuimim Goto ia, etautau sae ararighi eteae. 55 Am karika am kilakilaia. Aghi nonga akilakilaia. Arova aghele ue va karika akilakila, aue aghele kamekame nongina am tau nikamekame iem. Aghi akilakilaia, me anongonongo usila inangarina. 56 Tuvuimim ateva ta Abraham ghe masimasieilila tani tara nau etiulu oia etaghi. Nau eteva ghe tarala ghe masimasieilila.”

57 Me aJiu etoa laghe uela etana va, “Meie! Anem ninamanama karika ghe nim sae ta ghalimangauluae (50), me vaalua ughe tarala Abraham?”

58 Iesu ghe uela etaira va, “Aghauliaa ngakoronna etaimim va auena Abraham ghe lutu, aghi ngaghe toka vella arau
8:58Iesu ghe ghaala ararina ateae God, nongina Eksodas 3:14 eaulia.
!”
59 Me ngila ghe reirei atu tani kumua. Iesu ghe aisuliaala, me ghe kupi ghoala tale ale manga ateva.

Copyright information for `EMI