Jonah 1

Jona ghe ilou eisuliaala ta God

Inangarina Iaue ghe mae sio ta Jona natuna ia Amittai. Ghe uela va, “Kasula me ulao eNinive, kinatama anue taatara ateae. Ulaa ppoa ngaotu eeleiaaira karika masina. Ataatara va angghe namungaili ila.”

Jona ghe anna tani ilou eisulia tee Iaue. Karika ghe lao sio eNinive, ta ghe lao ppae sio tale kate pae masaliki eTarsis. Ghe siola eJopa me ghe paela anua ateva ghe aloanna tani lao eTarsis. Ghe polila salana me ghe saesaela etana tani lao eTarsis, tani ilou eisulia tee Iaue.

Me Iaue ghe suula kinatama kuukuu tasi eteva ghe lutu teeilala elamana. Tasi vaoo ateva namungaili ia. Anua ateva ghaisa ngarighi ghe tapolapolaka. Me tau ngai uungu etoa tale anua ateva laghe tiuaala tani matautu, me laghe kolokoloa nganamuu kapuira kuturu etoa. Me laghe tiuaala tani sau veluvelu sio ghinna atoa elamana tani ghelei oeakana anua ateva.

Me Jona ghe siola arau euu tale paa nganua ateva. Ghe laa sio aso me ghe asekanuela me ghe llusula.
Kapteni eteva ghe siola etana me ghe uela etana va, “Vaalua me uaseasekanua? Totula me ukolokoloa kapum kuturu eteva. Koti ia aue alousiusi teeita me aue sausita, me karika aue ita mate.” Me tau ngai uungu etoa tale anua ateva laghe uela va, “Ita piti arariita me ita kaai sio tale aikakkaai eteva, me ita kape nonga katengaata. Lo ateae arari ita kapea akasina, ia aue ita kila va, ia o taumattu ngateva mausina me ngita sessa.” Laghe ghelei evaluela o, me ararina tee Jona ghe otuela.

Vara me laghe uela etana va, “Uauliaa kiemami mausi sa me voto sesa ange saetala? Sa uunguam? Me alia io, me ea tanganuem? Me see ila kapum atoa?”

Me ghe uela etaira va, “Aghi aIbru ieghi. Akakkaua Iaue, God epona liu ghe gheleila paamanu eteva me kosa ateva.”

10 Jona ghe uela ta tau ngai uungu etoa tale anua ateva va, “Aghe ilou eisuliaala ta Iaue.” Laghe nongola me laghe matautu saasakiaala. Me laghe uela ta Jona va, “Vaalua me ugheleila voto oia sessaaili?”

11 Laghe uela etana va, “Ami sa etam me aue lueiemami?” Poli tasi eteva ange sessaaili.

12 Me ghe uela etaira va, “Am saueghila me am sau velueghi sio elamana me aue luei, ta mausighi me kinatama tasi eteva euviuviem.”

13 Me karika, ta tau ngai uungu etoa tale anua ateva laghe oseose paraparasi tani sso elae, me karika laghe rooroo, poli tasi eteva angghe naanamungaili. 14 Vara me laghe kolokolo saela ta Iaue. Laghe ue va, “O Iaue, urau mene tau veluemami va ami mate, ta poli ngami ghaaghaa velu maamaulueane ia oia taumattu ngateva. Me urau mene tau velu righi voto sesa eailutua tale maamaulueaimami, poli ngami uviuvi emate taumattu ngateva karika righi eeleiaane sesa, poli io Iaue, ughelei voto tale aloaloanaam.” 15 Laghe saula Jona me laghe sau velue siola elamana, me ghe lueila. 16 Tau ngai uungu etoa tale anua ateva laghe matautangailila Iaue. La ghe gheleila aiaavusuvusuena, me laghe auliaala inangariira nialokoi ta Iaue.

17 Vau ngepona ateva ghe suula kinatama kko ateva ghe olomila Jona. Ghe laa sso toka kotolu lla me voo ta kova kko ateva.

Copyright information for `EMI