Jonah 2

Jona ghe looloo sae

Elome tale kova kko ateva me Jona angghe looloo sae ta Iaue.

Ghe ue va,

“Voto sesa eghe lutu teeieghila, liuna avalua o, me aghe kolo taula Iaue,
me eghe liula.
Aghe tokatoka tale voto ateva sesa ia, llo taumattu matena la tokatoka etana, me aghe kolokolo saela etam,
me ughe nongoaghila.
Ughe sau velueghi sio mae
arau euueili tale paa manu eteva.
Manu eteva eakoueghila
me ugheleila kinatama koto atoa la ghasuula epona etaghi.
Aghe anna va, angughe tiu velueghila tale taataram
me karika,
ta aue aghi mene tara alem
ale manga ateva.
Koto atoa la ghasuula epona etaghi, me egheleieghila gharighi tau ghele arropieghi
me malionge ateva ghe akoueghila.
Me rarrasa ngelamana atoa la ghakou taliaala urughu eteva.
Aghe siola arau tale liue motouru etoa tale paamanu eteva.
Sesa voto ia nongina va atokatoka laalaa liu tale ale mata voovoo.
Iaue, io kapughu Kuturu io,
ughe ghaa oghieghila me aghe kasu vulila sesa voto ateva.
Nau maamaulueaghi ange kapakapa,
aghe annala Iaue,
me aghe looloo saela etam
tale alem ale manga ateva.
Llo taumattu ghe kakkaua kamena atoa kuturu,
laghe kasu vulila aielousiaam ateva.
Aghanna tani kaueinio tale nikinari me tale niaiaavusuvusuena,
tani tau sae ararim ateae.
Isaakapa voto aghe gheleila inangari nialokoi etana, aue aghelei.
Niasaangi eteae kanna ia Iaue.”
10 Me Iaue ghe auliaala ta kko ateva, me kko ateva ghe laa sso lue Jona elae.

Copyright information for `EMI