Jonah 4

Jona ghe sessaia tale kanna niaielousi God

Jona ghe sessai saasakieiniela me ghe tam masimasila. Ghe looloo saela ta Iaue. Ghe ue va, “O Iaue, karika aghe kasu vuli tanganueghi me aghe kilala va karika aue utturu eNinive. Liuna avalua o, me aghe ilou eisuliaala tani lao eTarsis. Aghe kilakila va io masinaaili io, me karika urooroo tani turru, me karika esessai parasio. Unem niaielousi namungaili me gharovaeaata ta uaikolikolia nannaam. O Iaue, ughaa velu maamaulueaghi. Poli arova amate aue emasina. Arova atam mate, karika aue emasina.”

Iaue ghe liula me ghe uela va, “Jona! Vaalua, masina ta esessaio?”

Jona ghe kupi vulu ghoala kinatama masaliki taatara ateae, me ghe lao sio ta pai sinaka esae. Ghe gheleila natu paapali erighi tani toka me tani tara sa ateva ghe mene lutu tale kinatama masaliki taatara ateae eNinive. Vau ngepona Iaue ghe apinosala ngaapa ateae, tani apallungia. Me ghe sausia, poli karika ghe aanna me ateatea righi masina. Jona ghe masimasiangaili ia ia o ngaapa ateae. Vara elue talaua ta mene kateva nau, God ghe suula gharighi natu voto erarra tani laa nama amate ia o ngaapa ateae, me emmate. Nau ta sinaka ateva ghe saela, God ghe suula kuukuu eteva aanasa ia ghe mae sio ta pai nge sinaka esae, me sinaka ateva ghe sinakila uruna ateva Jona, me matane ghe leeleela, me angghe anna tani katuu. Me Jona angghe aannaa va, “Arova amate aue emasina. Arova atam mate, karika aue emasina.”

Vara me God ghe uela ta Jona va, “Vaalua, masina ta esessaio tale ngaapa ateae?”

Me Jona ghe liula me ghe uela va, “Ue! Ange sessaieiliieghila, me aghanna va arova aghele mate.”
10 Iaue ghe uela va, “Uaalousiusi tee ngaapa ateae io karika ughe uungu aanasala etana, me karika ughe apinosaiela, ta ghe nim pinosala eleivo, me mene kateva vo ghe mmatela. 11 Aghi tee aghalousiusieili tee eNinive, ta oroieili taumattu ngatoa. Tani ioila elaulau kateva ai ghaluengaulu airari (120,000). Me karika la rooroo tani kila va ea sesa me ea masina, me oroinaaili tee ghaata kkena atoa.”

New Testament

Copyright information for `EMI