Luke 1

Aitiutiu

Namu ngateva Tiopilus, kasina ninamanama angghe lao sio, oroi taumattu laghe tootoongala tani piti kiukiuna voto Vau eteva ghe gheleila me ghe lutula elome etaimami. Laghe aimuli tee inangariira lo atoa laghe tarala isaa o voto ta mataira laghe tiula ta nau voto ghe tani tiuaala. Isaa o taumattu ghe uungu tale inangarina ateva Vau ngepona ateva me ila laghe tau mae sio isaa oia inangari. Liuna avalua o me aghi tee aghaloanna tani piti eghulughuluena isaa o inangari me aghasaokie atu ta ngetam. Aghe uungula oroi nau tani kolomi emasina vaalua isaa o inangari ghe tani tiuaala. Namu ngateva, isaa oia voto ngapitila isaa akapaaili koronna. Utara me aue ukila amasina va isaa o inangari laghe apasungala etam koronna akapa.

Ensolo ateva ghe uela ta Sekaraea va Jon aue lutu

Nau Herot kingi ia eJiudia, kateva pristi ghe tokatoka ararina ateae ta Sekaraea, tuvuna ia Abija, me vausenna ateva, ararina ateae ta Elisabet, ie tee tuvuna ateva Aron. Ilalua ghulughuluenailalua ta matane Vau eteva. Lalu ghe aimuli tee kanna inangari nipaopao me inangarina Vau eteva me karika righi eleiaairarua sesa ta matane. Me tee, karika righi natuirarua ta poli Elisabet kina ngere ia, me tee lalu ghe taita namuula me vause namuula.

Kateva nau, kapuna atoa Sekaraea, laghe uungu tani ghelei uunguaira pristi etoa, me Sekaraea, ie tee ghe uungu. Vara me laghe gheleila kasina salana tani kila va see ia pristi eteva esso tale rum manga atiulu tani sso ghelei asu eteva masi ngusungusuaane ta Vau eteva. Laghe gheleila isaa o voto me laghe kilala va aue Sekaraea esso. 10 Nau ghe gheelei isaa o voto tani ghelei asu eteva masi ngusungusuaane, taumattu ngatoa laghe looloo sae eleka, elome tale vanisi eteva tale ale manga ateva.

11 Vara me ensolo ateva kapuna ia Vau eteva ghe otuotula ta Sekaraea. Ghe tiitingina tale pae muenna ativilau tale olta ngateva laghe gheeghelei asu eteva masi ngusungusuaane etana. 12 Sekaraea ghe tarala ensolo ateva, me ghe soghiaala, me ghe matautula. 13 Me ensolo ateva ghe uela etana va, “Sekaraea, urau mene matautu. Vau eteva angghe nongola kalum nilooloo sae etana. Vausenim ateva ta Elisabet aue ghaa aliki eteva taita ia me uase ararina ateae ta Jon. 14 Nimasimasi aue toka ta ngetaimalua me aue amalu toka amasina. Oroi tee taumattu aue masimasi poli aliki eteva aue lutu, 15 poli ia aue namuu ta taatarane Vau eteva, me erau mene ropi uaeni me manu sarasarakana. Aue Spirit Manga ateva etoka etana nau ia ta kova kinna, me nau ekapa atoa. 16 Ia aue katula me oroi taumattu nge Israeli etoa me aue lamene kirila me la oghi lao ta Vau eteva kapuira God. 17 Uunguaane me sarasarakaniaane aue nongina Elaija, me aue muemue ta Vau eteva. Aue ghelei tamatama atoa me natuira atoa la mae aitaua, me aue la kateva nonga, me aue ghelei emasina nannaira lo atoa karika la nongonongo usila me aue la ghaa masi ninanna nongina lo atoa ghulughuluenaia. Aue ghelei taumattu eaimanomanosiaa tale maemaeaane Vau eteva.”

18 Me Sekaraea ghe kolomila ensolo ateva va, “Vaalua arooroo tani kila va inangarim koronna, poli ngaghe taita namuula me vausenighi tee ateva angghe vause namuula?”

19 Me ensolo ateva ghe liula me ghe uela va, “Aghi Gabriel. Atiitingina ta matane Vau eteva me ia esungieghila tani sio auliaa isaa oia masi inangari ta ngetam. 20 Unongo! Poli karika uaaiesoa inangarighi, aue upaavo, karika aue usama lomosi ta voto aghauliaala aue lutu. Inangarighi aue lutu ekoronna tale nau Vau eteva ealoanna.”

21 Me taumattu ngatoa laghe toitoi poi Sekaraea me ngila ghe nanna va sa ateva angghe lutula me karika ange kupikupi ghoa parasi tale rum manga atiulu. 22 Vara me ghe kupi ghoa mae, me karika ghe roola tani aippoa teeila, me laghe nim kilala va koti nge tarala nitaatara ateva ie nonga ghe kilaiela tale rum manga atiulu, poli ghe nim suisui me ghe aimatoonga ta nimane, ta ghe paavoola.

23 Vara nauna tani uungu ghe ruula, me Sekaraea ghe oghi lao sio tanganuena. 24 Emuli tale isaa o nau, me vausenna ateva ta Elisabet angghe suusunuku, me ghe tam aotuotu poila ghe roola ghalima ulana. 25 Ghe uela va, “Vau eteva ghe alousiusi teeieghila, me angghele gheleila ia oia voto ateva ange lutu etaghi, tani ghaa velu nipalata ateva etaghi ta mataira taumattu ngatoa.”

Ensolo ateva ghe auliaala kiena Meri va Iesu aue lutu

26 Tale aiaaghaonomina ateva (6) ulannina nau Elisabet ghe suusunuku, Vau eteva ghe suula ensolo ateva ta Gabriel tani sio tale natu masaliki erighi eGalili, ararina ateae ta Nasaret. 27 Ghe lao sio tani tara aliki vause ateva, karika ghe aso tee poi teva taita, ararina ateae ta Meri. Laghe aseainiela va elai ta Josep, tuvuna ia Deivit. 28 Ensolo ateva ghe lao sio etana me ghe uela va, “Elue talaua etam! God angghe arangiseiola, me Vau eteva etokatoka teeio.”

29 Meri ghe soghiaala tani nongo isaa o inangari, me ghe annangailila va tani saa inangari lo oia. 30 Me ensolo ateva ghe uela va, “Urou mene matautu, Meri. Vau eteva aue ghelei masi voto etam. 31 Unongo! Aue ukaai aliki eteva taita ia, me uase ararina ateae ta Iesu. 32 Ia aue namuu, me aue la koloa va Natuna ateva Lo ateva Iaaili Epona. Me Vau eteva God aue egheleia ekingi nongina tuvuna ta Deivit. 33 Ia aue namuu tale ararimangalina ateva Jekop nau ekapa atoa, me ninamuu ngateae etana karika aue kapa.”

34 Me Meri ghe kolomila ensolo ateva va, “Isaa o voto, vaalua aue lutu, poli karika aghe aso tee poi teva taita?”

35 Me ensolo ateva ghe liula inangarina me ghe uela va, “Aue Spirit Manga ateva emae toka etam, me sarasarakaniaane Lo ateva Iaaili Epona aue akouo. Ia o aliki eteva auena umolenainia aue manga, me aue lakoloa va Natuna ia God. 36 Unongo malangim ta Elisabet ange vause namuula, me ia oia ekakkaai me aue molenaa, aliki eteva taita ia. Nau to angghe lao sio, laghe ue va karika erooroo tani ghaa aliki. Me ia oia esuusunuku angghele ghaonomola (6) ulanina. 37 Poli karika teva voto God etam rooroo tani ghelei.”

38 Me Meri ghe uela va, “Unongo, aghi kapuna vause tau ngai uungu eghi Vau ngepona ateva. Erooroo tani ghelei etaghi voto nongina uauliaa.” Vara me ensolo ateva ghe kasu vuliela.

Meri ghe lao sio tani tara Elisabet

39 Tale isaa o nau eteva Meri ghe ailuiluiaala tani lao tale voto ateva oroi motouru etana tale kateae ppae natu masaliki tale masaliki eteae eJiudia. 40 Me ghe kupi ssola tanganuena Sekaraea me ghe tarala Elisabet me ghe uela va, “Elo alai etam.” 41 Nau Elisabet ghe nongola Meri ghe samasama teeia, aliki eteva ta kovane namungaili ta ghe aisiisiaala, me Spirit Manga ateva ghe pasula ta Elisabet. 42 Me ghe sama naumungailila me ghe uela va, “Vau eteva angghe tauaatu sio niarangise elaulau niarangise etautau ta mene katoa vause. Ia ona aliki eteva ukaakaaia aue ghaa niarangise ta Vau eteva. 43 Kalughu sa ateva me kinna ateva Vaughu eteva ange mae sio tani taraieghi? 44 Nau eteva anongola ta usamala, arovaeaata ta aliki eteva ta kovaghi emasimasila me eaisiisiaala. 45 God aue arangiseio tale voto angu aiesoa tale voto Vau eteva ghe auliaala me aue elutu.”

Kinarina ateae Meri

46 Meri ghe uela va,

“Maamauluaaghi etautau sae ararina ateae Vau eteva,
47 me urunguitanighi eteva emasimasiangaili God ta eaasaangieghi.
48 Aghi nim tau ngai uungu eghi etana, karika teae ararighi, me ghe taraieghila tale maamasinaane.
Ia oia vitu eteva me lo auena vitu aue laue va Vau eteva ghe arangiseieghila,
49 Lo ateva sarasarakanaaili ia ghe gheleila voto namungaili etaghi,
me ararina ateae manga ia.
50 Eaapasunga masi alousiusiaane tale lo atoa la oneoneainia
aue toka gheelei evalua o tale ia oia vitu eteva me lo auena vitu.
51 Ghe gheleila kinatama voto ta nimana,
lo atoa la tau sae nannaaira, aue gheleila la ghaitiuaa see.
52 Ghe aatoka sio lo atoa taumattu namu ngila me sarasarakanaaili ila
me ghe atingina sae lo taumattu karika righi ararina.
53 Ghe tautau masi voto ta lo atoa taumattu maloona ila
me lo atoa tau peipeiena ila, ghe sungisungi vella, nim ila la kasukasu karika la ghaaghaa righi voto.
54 Ghe sausila kapuna tau ngai nongonongo anna atoa ta Israeli etoa,
poli eanna alousiusiaane
55 nongina ghe auliaala ta tuvuita atoa,
ta Abraham me lo atoa tuvuna auena la lutu.”
56 Meri ghe toka teela Elisabet ghe roola kotolu ulana me ghe vira mene kiriaa lao sio tanganuena.

Lutulutuaana Jon tau ngai aasuu ia

57 Nauna Elisabet tani molenaa, me ghe molenaala aliki eteva taita ia. 58 Lo atoa taumattu tanganueira aitaua me kapuna atoa, laghe nongola kiukiu vaalua Vau eteva alousiusiaane ta Elisabet. Laghe masimasi eitaua teeiela.

59 Aiaaghaituna ateva nau (7) ghe la ngesio, taumattu ngatoa laghe mae sio tani velu eitaua tani iso aliki eteva, me laghe aloanna tani ase ararina ateae ta Sekaraea, poli ararina ia tamane. 60 Kinna aliki eteva ghe uela va, “Karika! Ararina ateae ta Jon.”

61 Me laghe uela etana va, “Karika teva kapuimim ararina ia arari eteae ona.”

62 Me laghe aimatoonga ta nimaira tani kolomi tamana aliki eteva va saa ararina ateae ealoannaia. 63 Sekaraea ghe aimatoongala etaira va la ghaa taula tevo aipitipiti me epiti inangarina. Inangarina ghe pitila ghe uela va, “Aliki eteva, ararina ateae ta Jon.” Taumattu ngatoa laghe soghiaala voto laghe tarala. 64 Arovaeaata ta God ghe otila paane ateva Sekaraea, me Sekaraea ghe samala, me ghe mene tiuaala tani sama me ghe tau saela ararina ateae God. 65 Me lo atoa masaliki kalakalanginaila laghe tarala isaa o voto ghe lutula, me ghe moilala, me kiukiu ghe kasu ekapa seela, me lo akapa atoa laghe tokatoka tale voto ateva oroi motouru etana eJiudia, laghe nongo akapala. 66 Lo akapa atoa taumattu laghe nongola, laghe nnaa sossola isaa o kiukiu, me laghe aikolomieinila va, “Aliki eteva oia, aue saa taumattu nau enamuu?” Poli laghe tarala va sarasarakaniaane Vau eteva ghe toka aitaua teeiela.

Kinarina ateae Sekaraea

67 Spirit Manga ateva ghe pasula ta Sekaraea, tamane aliki eteva, me ghe poppoa ngamuemue alokoila inangari tani ue va,

68 “Ita tau sae ararina ateae Vau eteva, kapuna Goto Israeili etoa,
poli ghe mae sio tani sausi kapuna taumattu ngatoa me ghe poli oghi teeilala.
69 Ghe tau mae sio kateva taumattu sarasarakanaaili ia tani sausita
elome ta tuvuna atoa Deivit, kapuna tau ngai nongonongo anna ateva God.
70 (Nongina ghe gheleila inangari nialokoi ta propete atoa manga ila me ila laghe auliaala emua arau),
71 Ghe uela va aue easaangita ta tau ngai ssateeita atoa,
me ta nimaira lo atoa esessaieilila etaita.
72 Ta poli alousiusiaane ghe sausila tuvuita atoa,
me eannaa inangari manga emua arau ghe auliaa ngalokoila
73 ghe auliaala inangari nialokoi ta tuvuita ateva ta Abraham.
74 Eanna tani asaangita ta nimaira tau ngai ssateeita atoa
me ita kaueinia me ita rau mene matautu
75 Liuna avalua o me nau sakesakeita nau ekapa atoa, ita kasu tale salana manga me ghulughuluena ta matane.
76 Me io, natughu, aue laghaseo va kapuna propete io ta Vau eteva;
me io aue umuemua Vau eteva tani aimanomanosiaa salane atikirighi,
77 tani ghelei masalika tale kapuna taumattu ngatoa vaalua tani saanga
me eghaa velu kaluira ssavoto,
78 tale alousiusiaane kapuita Goto ateva,
mallanga ngepona liu eteva aue sio etaita
79 tani taula mallanga ateva tale taumattu ngatoa la tokatoka tale saurrom
me tootoo nimate ateva
me tani aitara kasukasuaaita tani lao tale salana luei.”
80 Ia o aliki eteva ghe namuula, me alomasaanganiaane ghe sarasarakanaailila, me ghe tokatoka tale voto ateva karika righi taumattu etana, elomosina ta ghe vira mene ghaala nauna tani ppoa tale taumattu nge Israeli etoa.

Copyright information for `EMI