Luke 10

Iesu ghe suula 72

Emulina tale isaa o voto, Vau eteva ghe mene asela ghaitungaulu ghalua (72)
10:1Katoa uru ngai laghe pitila laghe pitilaghaitungaulu (70).
, me ghe sungila muemuela ghalua ghalua ta ngetaira, tani lao akapa see tale masaliki taatara, me tale masaliki auena ghe lao etana.
Ghe uela ta ngetaira va, “Utana ateva angghele matuela, me ange ghaala nauna tani mukeia, me tau ngai uungu etoa karika oroi ila. Liuna avalua o, am kolomi Vau tale tau ngai mukemuke atoa, va emene sungi toa tau ngai mukemuke, tani lao tale utana atingiu matuenna ia. Am kasula! Asungisungiem nongina natu sipsipi etoa la tiitingina tee ueli paua atoa. Karika am mene ghaa aikaai viliki veu, aikaai ghinna, o aiaasae tale keke. Karika am tingina aippoa elaolao etapaa salana.

“Nau am kupi sso tale ale ateva, am ue akasina va, ‘Luei etoka tale ale ateva oia.’ Marova taumattu tale luei ia, kaluimim luei aue easo ta ngetana; marova karika, aue eoghi aatu ta ngetaimim. Am toka tale ia o ale ateva, marova la tau aatu inana me manu, am ghaa, poli emaamasina va tau ngai uungu eteva eghaa aipolipoli tale uunguaane egheelei. Karika am mene kasu ekapa see tale ale atoa.

“Nau am lao tale masaliki taatara me la ghaaiem, am nama inana la tau aatu. Am ghelei emasina tau sessa atoa, me am ue ta ngetaira va, ‘Ararimangalina ateva God ange kalakalanginala etaimim.’ 10 Me marova am sso tale masaliki taatara, me la ratiem, am lao tale tummatavanga, me am ue va, 11 ‘Kosa tale masalikiimim etokatoka tale kkengalua, ngalu raararia velu poli ngam ratiengaluela. Me am kila isaa oia voto: Ararimangalina ateva God ange akalakala.’ 12 Aghaulia ta ngetaimim va, aue nau niaisakei eteva, God aue eapasunga maomaona nimmarikana tale masaliki eteae eSodom, me sesaaili tale lo ateae oia masaliki!

Nialousiusi ta masaliki taatara etoa karika la nangai oghiaa

(Mat 11:20-24)

13 “Nialousiusi ta ngetam, Korazin! Nialousiusi tee ta ngetam, Betsaida! Marova mirikolo oia laghe gheleila eTaer me eSaidon, taumattu ngatoa aue laghe molu tale ghinna nialousiusi me auu kura, tani apasunga va ngila ghe oghi vulula sesa gheleiaaira. 14 Aue maomaona nimmarikana ta eTaer me eSaidon tale nau niaisakei eteva, me am karika. 15 Me io, Kapenium, uanna va aue usae epona? Karika, io aue usioaili euu.

16 “Se enongonongoam, enongonongoaghi; me se eratiem, eratiratieghi, me se eratiratieghi, eratirati lo ateva ghe sungieghila.”

17 Kasina nau ghe la ngesio, me ghaitungaulu ghalua (72)
10:17Katoa uru ngai laghe pitila laghe pitilaghaitungaulu (70).
, laghe oghi mae sio tee nimasimasi, me laghe uela va, “Vau eteva, raroai etoa tee la nongonongo usilainamami, nau ami aulia voto tale ararim ateae.”

18 Eghe liula me ghe uela va, “Aghe tarala Satana ghe katuula nongina ravaravaia ateva ghe sio mae epona liu. 19 Ngaghe tauaatu sio sarasarakana tani asa katuu me onioni, me tani apala tau ngai ssateeim ateva; karika righi voto aue ghelei saasakieinam. 20 Karika am mene masimasi va raroai etoa la nongonongo usilainam, ta am masimasi va arariimim laghe piti elokoila epona liu.”

Iesu ghe masimasi

(Mat 11:25-27; 13:16-17)

21 Tale ia o nau eteva, Iesu ghe pasula tale nimasimasi kanna Spirit Manga ateva, me ghe uela va, “Atautauo sae, Tamaghi, Vau ngepona liu io me kosa ateva, poli ughe aisuliaala isaa oia voto ta tau ngalomasaanga atoa, me angu aotuotula ta natum natu aliki etoa. Ue Tamaghi, aloannaam isaa avalua oia.

22 “Tamaghi angghe tau mae sio isaa akapa voto oia etaghi. Karika teva ekilakila va see ia Natuna, Tamane nonga; me karika teva ekilakila va see ia Tamane, Natuna nonga, me lo atoa Natuna ghe suitoongaila, me ghe apasungala Tamane etaira.”

23 Eghe kiriela me ghe aulia ngainaola ta kapuna disaepolo atoa va, “Niarangise tale lo atoa taumattu la taatara voto am taatara. 24 Aghaulia ta ngetaimim va oroieili propete atoa me kingi etoa laghe aloanna tani tara, me karika laghe tarala, me laghe aloanna tani nongo, me karika laghe nongola!”

Kiukiu niaimatoonga ta masi taumattu nge Samaria ngateva

25 Kateva nau, kateva tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao ghe tingina saela, tani tootoonga Iesu tale kateva nikokkolomi. Ghe uela va, “Tisa, sa ateva agheleia tani ghaa maulue ateva tokatoka liu ia?”

26 Eghe liula me ghe uela va, “Sa ateva laghe pitiela tale inangari nipaopao? Sa kilakilaam ta ngetana?”

27 Eghe liula me ghe uela va, “Uaielousia Vaum ateva kapum Goto ia tale urunguitanim ateva, me tale maamauluaam, me tale sarasarakaniaam, me tale nannaam; me uaielousia tee taumattu ngateva kalakalangina ia etam, nongina uaielousieinio.”
10:27Diuteronomi 6:5; Levitikas 19:18


28 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Inangari angu liula koronnaaili; ughelei isaa o voto, me aue utoka.”

29 Eghe aloanna tani apasunga va ia ghulughuluena ia, me ghe kolomila Iesu va, “See ia taumattu ngateva kalakalangina ia etaghi?”

30 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Kateva taumattu ghe kasula eJerusalem tani sio eJeriko, me tau niainao atoa laghe uviela. Laghe ghaa vella akapa ghinnanina, laghe uviela, me laghe kasu vuli elokoiela, me ghaisa ngarighi ghe mate. 31 Pristi eteva ghe usi laala ie nonga o salana atikirighi. Nau ghe tarala taumattu ngateva uviuvina ia, ghe keoa ngalokoiela, me ghe kasula. 32 Tee Livaeti eteva
10:32 Livaeti etevaTau ngai uungu tale ale manga, esaasausi pristi etoa.
, nau eteva ghe mae sio tale ia o voto ateva taumattu ngateva ghe asoaso etana, ghe taraiela, me ghe keoa ngalokoiela.
33 Vara me taumattu nge Samaria ngateva, ie tee ghe usi laala ia o salana atikirighi. Ghe mae sio nongina taumattu ngateva ghe asoaso; nau ghe taraiela, ghe alousiusi teeiela. 34 Ghe lao sio kalakala ta ngetana, me ghe kaola oeli me uaeni ta vilikina, me usaina, me ghe ghisila. Ghe saue tokaie saela ta kiena donki eteva,
10:34Taumattu nge Samaria, kiena donki karika nonga kateva. Ghe tokatoka tale kateva, me ghe atokala peina tale mene katoa donki.
me ghe laoainie sio tale ale aiasoaso ateva me ghe aitarainia.
35 Elue talaua, ghe tau lao sio ghaluevilau viliki veu ta tau ngai toitoi eteva, me ghe uela va, ‘Uaitarainia, me marova uaitarainia tee tale righi peim, aue amae aliu voto akapa ughe gheleila ta ngetana.’

36 “See ta ngetairotolu uanna va ia kalakalangina ia ta taumattu ngateva, tau niainao atoa laghe uviela?”

37 Tau ngalomasaanga ateva tale inangari nipaopao ghe liula me ghe uela va, “Ia o taumattu ngateva ghe alousiusi teeiela.”

Iesu ghe uela va, “Lao sio, me ughelei nongina ia o taumattu ngateva ghe gheleila.”

Iesu ia tanganue Mata me Meri

38 Nau Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe kasukasu elaolao, laghe lao sio tale masaliki eteae. Vause ateva, ararina ateae ta Mata, ghe kolola lao sio tanganuena. 39 Nengana vause ateva, ararina ateae ta Meri, ghe toka siola ta liue kkena Vau eteva, tani nongoa ghe aippoa. 40 Mata ghe aivengevengesila, poli ia nonga ghe aimanomanosia inana. Ghe mae sio, me ghe uela va, “Vau eteva, emaamasina va aghi nonga aghaimanomanosia inana, me nengaghi enim tokatoka? Auliaala, me emae sausieghi!”

41 Vau eteva ghe liula me ghe uela va, “Mata, Mata, unanna oroieili voto, 42 me kateva nonga voto ateva ualoannaia, me karika ia etam. Meri ange aloannala ia o voto ateva masinaia, me karika aue aghaa velu etana.”

Copyright information for `EMI