Luke 11

Iesu ghe aapasunga vaalua tani looloo sae

(Mat 6:9-15; 7:7-11)

Kateva nau Iesu ghe looloo sae tale kateva voto, me nau ghe ruula, kateva kapuna disaepolo ghe uela etana va, “Vau eteva, uapasunga etaimami vaalua tani looloo sae, nongina Jon ghe aapasunga ta kapuna disaepolo atoa.” Iesu ghe uela etaira va, “Nau am looloo sae, am looloo sae avalua toko va,

“‘Tamamami,
ararim ateae manga ia,
ararimangalim ateva esio.
Utau mae anemami inana tale kateva kateva nau.
Me ukkalua kaluimami ssavoto,
nongina ami kakkalua lo akapa atoa la gheelei sesa voto etaimami,
me urau mene tau veluemami va ami lao tale nitootoonga.’”
Iesu ghe mene uela etaira va, “Arova teva kapum ghele mae rekataa etam elomatuavo, me ughele laa kolomi kapum ateva va, ‘Aghaloanna va utau mae verete kotolu, poli kapughu eteva ghe kasu masaula, me ange mae sio tanganueghi, me karikaaili righi inana etaghi va atau lao.’

“Arova kapum ateva ghele liu etam va, ‘Urau mene angunainaghi. Anga kavatila atamana ateae. Aghi me natughu etoa angami asekanuela. Atam rooroo tani totu va atau aatu voto ualoanna.’ Aghaaulia etam va arova karika erooroo tani totu, me etau aatu verete, me poli uarekana tani kolomia, aue totu, me etau aatu voto akapaaili ualoanna, poli karika upaapalata tani toka kolomi nau ekapa atoa.

“Aghaaulia etaimim va ukolomi, aue etau aatu, me upae, aue utara, me umirimiri, aue atamana ateae eoti. 10 Lo atoa la kookolomi, la ghaaghaa, me lo atoa la paepae, la taatara, me atamana eotioti ta lo atoa la mirimiri.

11 “Arova teva natum elooloo teva kko, aue ughele taula teva katu etana? 12 O arova ghele loo teva otolu ghila, aue ughele tau lao teva onioni? 13 Am arova sesa gheegheleiaaimim, me am kilakila tani tau lao masi voto ta natuimim atoa, ghaisaa oroi aue Tamaimim ateva epona liu, etautau sio Spirit Manga ateva ta lo atoa la kookolomia.”

Iesu me Belsibul

(Mat 12:22-30; Mak 3:20-27)

14 Iesu ghe tiu vella raroai eteva tale taumattu ngateva ghe gheleia me taumattu ngateva ghe tam samasama. Nau raroai eteva ghe kupi vulu ghoala taumattu ngateva, me ghe tiuaala tani sama, oroieili taumattu ngatoa laghe soghiaala voto Iesu ghe gheleila. 15 Me katoa laghe ue va, “Etiutiu vella raroai etoa tale sarasarakaniaane Belsibul, kapuira namuu ia raroai etoa.” 16 Me katoa laghe nim anna tani tootoonga Iesu. Laghe kookolomia tale righi aimatootoongana ngepona liu.

17 Me Iesu ghe kilakila nannaira, me ghe uela etaira va, “Lo ateva ararimangali eaipola, karika aue toka liu, me lo ateva pamili eaipola aue ila tee la aitiuaa. 18 Arova ararimangalina ateva Satana eghaluevilau ia, vaalua aue tingina aitaua? Aghaulia etaimim poli am ue va atiutiu velu raroai tale sarasarakaniaane Belsibul. 19 Arova ia o salana atikirighi va atiutiu velu raroai etoa tale ararina ateae Belsibul, o lo atoa la aimuli tee uneimim niaapasunga, laghe tiutiu velu raroai tale sarasarakaniaane see? Ila aue laghele aulia va inangari am aulia kamena. 20 Va arova atiutiu velu ta nimane God, eaapasunga va ararimangalina ateva God me sarasarakaniaane, angghe sio mae ta ngetaimim.

21 “Nau eteva lo ateva taumattu sarasarakana ia, me eposoposo ghinna niaiuvi, aue aitara ngamasina alena ateva, me ghinnanina aue toka amasina. 22 Me arova sarasarakanaaili eteva taumattu emae tee ghinna niaiuvi, aue euvia, me eghaa velu ekapa ghinna niaiuvi me eaikoita peina ta mene katoa taumattu.

23 “Lo ateva karika kapughu ia, tau ngaissateghi ia, me lo ateva karika esaasausieghi tani atoka aitaua, ia etani atoka apolapola.

Sesa spiriti eteva ghe mene oghi mae sio

(Mat 12:43-45)

24 “Nau sesa spiriti eteva ekasukasu vuli taumattu ngateva, ekasukasu ekapa see tale vurunganna, epaepae teva voto aue ainoana etana. Va etam rooroo tani pae teva voto tani ainoana, ange ue va, ‘Amene oghi lao tale ale ateva aghe tokatoka etana.’ 25 Nau ange kiriaa lao sio va ange tarala alena ateva raarangisana ia, me elome masina tani toka etana, 26 liuna avalua o me aue mene kasu, tani laa kolo ghaitu (7) sesa spiriti eeleiaaira mene sesaaili. Me aue la kupi sso, me la sso toka tale ale ateva. Gheeleiaane ghe sesaailila, ghe laula isaa kasina.”

Niarangise koronna

27 Nau Iesu ghe aippooa, me vause ateva ghe tokatoka teila ghe sama anamuula, me ghe uela ta Iesu va, “Niarangise etokatoka ta lo ateva vause ghe molenaiola, me ghe ssuola.”

28 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Koronnaaili inangarim, me kinatama niarangise ta lo atoa la nongonongo me la usila inangarina God.”

Laghe kolomi niaimatoonga ateva

29 Nau taumattu ngatoa ngeila ghe ooroi, Iesu ghe uela va, “Lo ateva oia vitu, karika va masi taumattungam, ta am anna nonga tani tara niaimatoonga. Sa ghe lutu teela Jona, ie nonga o niaimatootoongana ateva aue elutu. 30 Nongina emua arau ta nau Jona, ia eaimatootoongana ta taumattu nge Ninive, aue nongina Natuna ateva Taumattu ngateva tale lo ateva oia vitu. 31 Tale nau niaisakei, aue Kuin nge Saot ateva etingina tee lo ateva oia vitu, me aue eue va sesaam, poli Kuin ateva ghe kasu emasaueilila tani mae nongo alomasaanganiaane Solomon, me lo ateva taumattu namuu ia ta Solomon ange toka teiemla. 32 Aue taumattu nge Ninive atoa la tingina tale niaisakei eitaua teiem, me la ue va sesaam, poli aNinive atoa laghe nangai oghioghiaala, nau Jona ghe poppooa etaira, me ia oia lo ateva namuu ia ta Jona ange toka teiemla.”

Mallanga

(Mat 5:15; 6:22-23)

33 “Karika teva eaarokoti kuraane lam ateae va eaatokai sulieinia, o eaakou rungainia tale teva aiaakkaai manu
11:33Katoa uru ngai laghe pitila, karika laghe pitilao eaakou rungainia tale teva aiaakkaai manu.
, me eaatokaie sae epona tale aitiitinginane ateva, ta aue taumattu ngatoa la kupi sso, aue la rooroo tani tara mallangina ateva.
34 Matam alua, mallangi vilikimi ilalua. Nau matam alua masina ilalua, vilikim akapa emaamallanga, va nau matam nge sesala, isaa akapa vilikim aue esaurorromiena. 35 Liuna avalua o me ukaarasi tani aimanomanosia, ta mallanga ateva etam karika saurrom ia. 36 Liuna avalua o me arova vilikim akapaaili emallanga me karika mene teva tuku vilikim aue saurrom, isaa akapaaili aue mallanga, nonginaaili lam ateae emaamallanga etam.”

Ghaonomo voto sesaaili

(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 20:45-47)

37 Nau Iesu ghe ruula tani aippooa, me kateva Paresi ghe koloala tani laa namanama tanganuena. Iesu ghe usiela me ghe laa tale tevo ateva tani namanama. 38 Paresi eteva ghe soghiaala tani tara va Iesu ghe tam pora akasinala nimana, nongina eleiaaira Paresi etoa, me ghe nim namanama.

39 Me Vau eteva ghe uela etana va, “Am Paresi etoa, am poraporaa raarangisana uneimim kapa me pelete eleka, me elome etaimim kuruetuna am, me sesaaili iem. 40 Am alo kapakapa am! Am tam kilakila va lo ateva ghe gheleila eleka ghe ghelei teela elome? 41 Me am taula sa llo voto elome tale uneimim aikakkaai ta lo atoa karika peiira, me aue isaa akapaaili voto aue raarangisana etaimim.

42 “Alousiusi etaimim Paresi etoa, poli am tautau lao aiaasokolo tale lutu voto ghaunaaili am ghaaghaa eutana, me am kakkalua tani ghelei voto ghulughuluena me tani aielousia God. Am ghelei ekapa voto tani ghelei ghulughuluena voto, me tani aielousi God, me tee tani taula aiaasokolo.

43 “Alousiusi etaimim Paresi etoa, poli am tani aloannaaili aitokatoka ngemua tale ale nivelu eitaua, me am aloanna va taumattu ngatoa la souem va la ue va, ‘Elue talaua’ me ‘Elo sinaka’ etaimim tale maketi.

44 “Alousiusi etaimim, ta am nongina liu niaikkaia ngateva taumattu ngatoa la kasukasu saoa etana, me latam kilakila va liu niaikkaia ia.”

45 Kateva tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao ghe liula, me ghe uela va, “Tisa, nau eteva uaaulia isaa oia voto, uauliaa teiemami.”

46 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Am tau ngai aapasunga iem tale inangari nipaopao, alousiusi etaimim, poli am aatoka sae voto maamaatanaaili ta katoa, me karika la rooroo tani sau, me karika am saasausila.

47 “Alousiusi etaimim ta am atuutulu atu niaimatoonga tale liu niaikkaiaaira propete atoa, tuvuim atoa laghe uvi ematelala. 48 Am aulia ngaotu saa voto tuvuim atoa laghe gheleila, laghe uvi ematela propete atoa, me am atuutulu atu niaimatoonga tale pongasovuira. 49 Liuna avalua o me tale alomasaanganiaane God ghe uela va, ‘Aue asungi tau lao propete atoa me apostolo atoa, katoa aue la uvi saasakieinila, me katoa aue la uvi ematela.’ 50 Liuna avalua o me lo ateva oia vitu, aue la ghaa sesa ngaipolipoli tale propete akapa atoa laghe uvi ematelala emua arau, tale aitiutiu tale kosa ateva, 51 ghe tiuaala ta matemateaane Eibol, me ghe mae sio ta Sekaraea, laghe uvi emateaala tale mallome liu niaighelei niaiaavusuvusuena me tale rum manga atiulu. Aghaulia ngakoronnaaili etaimim va lo ateva oia vitu aue ghaa sesa aipolipoli.

52 “Alousiusi etaimim lo atoa alomasangaaili iem tale inangari nipaopao, poli am ghe ghaa vella aiotioti eteva tani ghaa alomasaanga, me am, karika am sosso, me lo atoa vara la kupi sso, am gheelei rungainila.”

53 Me nau Iesu ghe kasu vulila ia o voto ateva me Paresi etoa me tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao laghe sessaieilila, me laghe kookolomi oroieili nikokkolomi. 54 Laghe sassaia tani nongo va ghe aulia righi sesa inangari.

Copyright information for `EMI