Luke 12

Am paniem tale eleiaaira usimaghalua atoa

Nau eteva oroi airari taumattu ngatoa laghe mae aitaua sio, laghe aikkerrei, me Iesu ghe tiuaa ngakasinala tani aippoa tee kapuna disaepolo atoa. Ghe uela va, “Am taatara amasina tale uneira isti Paresi etoa, usimaghalua ia. Karika righi voto amaituttuia va etam otu, isaa akapa voto pei niaisulia, aue la kila. Liuna avalua o, voto ngam auliaala tale vo ngateva aue la nongo ella, me voto ngam aulia ngaghaunala tale paa ngaleimim, aue la aulia ngaotu tale tummatavanga.

God nonga ita matautainia

(Mat 10:28-31)

“Aghaulia etaimim, kapughu etoa, am rau mene matauta lo atoa la uvi emateam, poli auena karika mene righi uunguaaira etaimim. Aue aghapasunga lo ateva am matautainia. Am matauta lo ateva erooroo tani uvi emate taumattu, me tani sau velu sae tale Gehenna
12:5 GehennaTaralaMalloeana Inangari.
. Aghaulia etaimim va am matautainia!
Ghalima natu ghila la poli tale ghaluevilau viliki veu, me God karika erooroo tani aikalua teva etaira. Ekilakila ghaisa uu ngurum tale urum ateva. urau mene matautu, ta io, aipolim namuu tale oroieili ghila atoa.

Aulia ngaotu Iesu ta taumattu ngatoa

(Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

“Aghaulia etaimim, va lo ateva eaulia ngaotu ta taumattu ngatoa va kapughu ia, aue Natuna ateva Taumattu ngateva eaulia ngaotu ta kapuna ensolo atoa God va ia kapughu ia. Lo ateva taumattu eue va karika ekilakilaieghi, aue aghauliaa ta kapuna ensolo atoa God va karika akilakilaia. 10 Me lo atoa la aulia tee Natuna ateva Taumattu ngateva, aue God ekalua. Me lo atoa la aulia saasakia tee Spirit Manga ateva, God karika aue kalua.

11 “Nau eteva la ssoainiem tale liu niaisakei, emua ta namu ngatoa me taumattu matuutuliena, am rau mene matautu, ta am ue va, ‘Vaalua ami liu inangari, me sa ateva ami aulieinia?’ 12 ta Spirit Manga ateva, tale ia o nau eteva, aue eapasunga sa ateva aue am aulieinia.”

Kiukiu niaimatoonga tale tau peipeiena ateva alo kapakapa ia

13 Kateva elome tale taumattu ngatoa ghe uela etana va, “Tisa, uaulia ta tueghi eteva me eaikoita etaghi peina tamaingalua.”

14 Iesu ghe liula va, “See ghe uela va aghi aghelei niaisakei, me akoita voto etaimalua?” 15 Vara me ghe uela etaira va, “Am taatara amasina, me am tingina akorokorongana. Am rau mene raunga peiimim, poli karika aue am ghaa maulue ateva tale peiimim.”

16 Me ghe auliaala kiukiu niaimatoonga ngateae etaira va, “Kateva taita tue peipeiena ia, kosane ateva ghe apinosala oroieili masi inana atoa tale kateae ninamanama. 17 Ghe nannaa va, ‘Sa ateva agheleia? Karika teva ale tani atoka aitaua aneghi inana.’

18 “Vara me ghe uela va, ‘Aghelei evalua toko o. Arruti aleghi ale nginana atoa, me amene ghelei righi namuu, me aghatoka aitaua sso aneghi inana me peighi. 19 Me aghaulia etaghi va, “Aghi ngaghaala oroieili masi voto atoa, aue la toka oroi ninamanama. Aghainoana, anamanama, aropi, me amasimasi.”’

20 “God ghe uela etana va, ‘Alo kapakapa ateva! Ghaine eleivo aghaa velu maamauluaam, me see eghaa voto ughe aimanomanosiaala?’

21 “Aue enongina avalua o tale tue peipeiena atoa la ghaaghaa oroieili, me karika la nannaa God.”

Am rau mene nnangaili

(Mat 6:25-34, 19-21)

22 Vara me Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Liuna avalua o, me am rau mene anna maamauluaaimim me am ue va, ‘Sa ateva ami namaia,’ me vilikiimim, me am ue va, ‘Sa ateva ami asaea?’ 23 Maulue ateva namuu ia tale inana, me vilikim namuu ia tale aiaasae. 24 Am tara ghila atoa. Karika la pasapasa, me karika la mukemuke, me karika righi aleira tani atoka aneira inana, ta God eanginginila. Am taumattu ngatoa namuu iem ta matana God. 25 Se etaimim enannangaili erooroo tani ghelei maamauluaane emene toka tee lao? Karika poi! 26 Ta poli karika am rooroo tani ghelei isaa oio lutu voto, vaalua me am nanna mene kasina voto?

27 “Am tara vaalua palaoa ngatoa la piipinosa. Karika la uungu aanasa ta peiira. Aghaulia etaimim va molumoluaane Solomon masinaaili, me palaoa ngatoa, la laulau molumoluaane Solomon. 28 God eaamolumolu evalua o rarrasa atoa, la piipinosa ghaine, me nimana la taula sae tale kura ateae. Am rooroo tani aikaaia va aue eaamolumolu evalueiem tee o, ghauna uneimim niaikaaia. 29 Karika am mene atoka nannaaimim va sa ateva am namaia, me sa ateva am ropia. Am rau mene nnaa isaa o voto. 30 Ta poli taumattu tale kosa ateva la iilou paepae isaa o voto, me Tamaimim epona liu ekilakila va sa ateva am aloannaia. 31 Am pae ararimangalina ateva God, me aue emene tau aatu isaa o voto etaimim.

32 “Am rau mene matautu, lutu tinaua sipsipi etoa, ta poli Tamaimim epona liu emasimasi tani tau aatu ararimangalina ateva etaimim. 33 Am taula peiimim me la poli, me viliki veu am taula ta lo atoa karika righi peiira. Me am ghaa lo ateva aikkaai viliki veu karika aue poka, me am ghaa ghinnani ngepona liu, karika aue sesa, me karika teva tau niainao erooroo tani ainao, me karika aue avu. 34 Ta poli voto ateva peiimim etokatoka etana, aue urunguitaniimim tee etoka etana.

Am toka anguengu

(Mat 24:45-51)

35 “Am aimonomonosiaa tale niuungu. Am ghelei kuraimim lam etoka ramerame, 36 nongina lo atoa tau ngai nongonongo anna atoa, la toitoi vauira eteva tani kiri mae tale nisighaa ngateae. Nau eteva emae, me emirimiri etapaa ngatamana, gharovaeaata nonga ta aue la oti, me ekupi sso. 37 Niarangise etoka ta lo atoa tau ngai uungu, vauira ateva etaraila va karika la aseasekanua, nau emae. Aghaulia ngakoronna etaimim va aue emolu tani aipanipani aneira inana kapuna tau ngai nongonongo anna atoa, me la mae sio tale tevo ateva, me etau lao inana etaira. 38 Niarangise aue etoka ta lo atoa tau ngai uungu vauira ateva etara va la aimanomanosiaa, marova emae elomatua vo, o elopai. 39 Am nannaa, va marova taumattu ngateva ekilakila nau eteva tau niainao ateva emae etana, karika aue etau velu alena ateva va la rrutia. 40 Am tee am aimonomonosiaa, ta poli Natuna ateva Taumattu ngateva aue emae tale nau eteva karika am nannaa va aue emae etana.”

41 Pita ghe kolomila va, “Vau eteva, uaulia kiukiu niaimatoonga eteae etaimami, o ta taumattu ngakapaaili etoa?”

42 Iesu ghe liula va, “See ia lo ateva egheelei masi niuungu, me alomasaanga ia tani aitaraa voto, aue eaitaraa ngakapaaili tau ngai nongonongo anna atoa. Etau lao inana tale nau eteva la ue va etau lao inana etaira. 43 Niarangise aue etoka tale lo ateva tau ngai nongonongo anna, vauna ateva etara va egheelei isaa o niuungu, nau eteva ekiriaa mae. 44 Aghaulia ngakoronna etaimim va aue eatokaia va eaitaraa ngakapaaili peina. 45 Marova ia o tau ngai nongonongo anna ateva ennaa va, ‘Vaughu eteva karika aue emae parasi,’ me etiuaa tani uvi mene katoa tau ngai nongonongo anna, me etiuaa tani namanama, me ropi uaeni, me nannaane aisavisavila, 46 aue vauna ateva ia o tau ngai nongonongo anna ateva emae, tale ia o nau eteva ennaa va karika aue emae etana. Aue esai putuputua me eatoka tee lo atoa karika la aikkaaia.

47 “Lo ateva tau ngai nongonongo anna ekilakila sa ateva vauna ateva ealoanna va eghelei, me karika eaimanomanosiaa tani ghelei, aue vauna ateva euvi saasakieinia. 48 Me lo ateva karika ekilakila sa ateva vauna ateva ealoannaia etana, me egheelei voto sesa, ia o lo ateva karika aue la uvi saasakieinia. Lo atoa laghe taula oroi voto, la ghanna tani ghaa oroi voto eraira, me lo ateva laghe taula oroieili voto va eaitara, aue la ghanna oroieili voto va eliu etaira.

Karika luei ta niaipolapolaai

(Mat 10:34-36)

49 “Aghe mae sio tani tau kura ateae tale kosa ateva oio, me aghe annaa va angghe ramela. 50 Me karika, ta aue asuu tale kateva ase niaasuu, me nimmarikana etokatoka etaghi, lomosi ta niaasuu eteae eruu etaghi. 51 Am anna va aghe mae sio tani tau luei tale kosa ateva? Karika! Aghaulia etaimim va, karika va luei, ta niaipolapolaai. 52 Ange tiitiuaa oio ngelaolao; aue ghalima taumattu tale kateva pamili aue la aitiuaa, kotolu lotolu ssa tee ghalua, me ghalua lalu ssa tee kotolu. 53 Aliki taita ateva aue essa tee tamane, me tamane aue essa tee natuna aliki taita ateva. Me aliki vause ateva aue essa tee kinna, me kinna aue essa tee natuna aliki vause ateva. Vause ateva aue essa tee alumuna vause ateva, me alumuna vause ateva aue essa tee vause ateva.”

Tani kila nau

(Mat 16:2-3; 5:25-26)

54 Ghe uela ta taumattu ngatoa va, “Nau am tara urukookoo ange saesae ta pai sinaka esuu, gharovaeaata nonga ta am ue va, ‘Aue emae vao.’ Me evaavao.
12:54EIsraeli, vao ateva elaa ghaitoka ta pai sinaka esuu, ta poli paamanu eteva (Mediterranean), ia tee ta pai sinaka esuu.
55 Me nau eteva am taatara kuukuu eteva emaemae ta saot, am ue va, ‘Aue eaanasa’, me eaanasa.
12:55EIsraeli, aanasa ateva emaemae ta pai saot ativilau, ta poli voto ateva aanasa ia, karika oroi epiipinosa etana.
56 Am usimaghalua am! Am kilakila tani tara kila voto euu me eunakookoo, me vaalua me karika am rooroo tani tara kila nau etiulu oia?

57 “Vaalua me am, karika am rooroo tani kila sa voto ghulughuluena? 58 Marova ngamalu laolao tale niaisakei me teva aissanim, utootoonga tani kaluaa etana etapaa salana, ta erau laoainio ta lo ateva egheelei niaisakei, va etauo lao ta polisi etoa, va la atokaio sso tale ale mata voovoo. 59 Aghaulia etam va karika aue ukupi ghoa lomosina ta utau ekapa lao viliki veu la aasela va utau lao.”

Copyright information for `EMI