Luke 14

Iesu ghe ghelei emasinala taumattu ngateva ghe airorrongoii

Kateva nau manga, Iesu ghe lao sio tani namanama tanganue kateva namuu tale Paresi etoa, me taumattu ngatoa karika laghe ghaaghaa velu mataira ta Iesu. Taita ateva, nimane me kkena ghe rorrongo, ghe tokatoka emua ta Iesu. Iesu ghe kolomila tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao me ta Paresi etoa va, “Vaalua uneita inangari nipaopao eauliaa, va masina tani ghelei emasina tale nau manga ateva, o karika?” Karika laghe liu poila. Iesu ghe posola taita ateva, me ghe ghelei emasinaiela, me ghe sungi veluela.

Vara me ghe uela etaira va, “Arova teva etaimim, teva natuna o kiena ghaata kkena, ghele katuu velu sio tale liu eteva tale nau manga ateva, karika aue am ghele ae velue sae parasia?” Karika laghe roola tani liu inangarina.

Iesu ghe uela va ita siua nannaaita

Iesu ghe taatara vaalua katoa tana namuu tale Paresi laghe taatara masi liuira tani toka, me ghe auliaala lo ateae oia kiukiu niaimatoonga tale taumattu ngakapa atoa: “Nau eteva kateva ange koloola tani lao tale ninamanama eteae, karika umene tara masi aitokatoka va utoka ta ngetana. Karika ukilakila va mene kateva taumattu la kolo teeiela mene namuu teeia ta ngetam. Lo ateva, unna ninamanama ateae, ghe kolo akapaiemaluela, aue emae etam me eue va, ‘Tinginala, me ierai etoka sio!’ Aue upalata, nau la ghaaio me la ghoa atokaio emuli. 10 Nau eteva ngila koloola, ulaa toka sio tale aitokatoka ateva emuli. Nau lo ateva, unna ninamanama ateae, emae, eue va, ‘Kapughu, mae sio, me ulaa toka tale masi aitokatoka ateva.’ Isaa o voto aue eghelei, masi ararim ateae emua tale taumattu ngakapa atoa tale lo ateae o nivelu eitaua. 11 Se ualoanna tani saea nannaam, aue God eatokaio sio euu, me se usiua nannaam aue God eatokaio sae epona.”

12 Iesu ghe uela ta taumattu ngateva unna ninamanama ateae va, “Nau eteva ualoanna tani ghelei ninamanama, urau mene kolo kapum atoa, tuem atoa, nengam atoa, mangalim atoa, o taumattu tue peipeiena — poli auena la mene koloo me la liu voto ughe gheleila ta ngetaira. 13 Nau ughelei ninamanama ateae, ukolo lo atoa karika righi peiira, tokatoka ngeuu etoa, kke tapakase atoa, me mata salusaluna atoa; 14 aue ughaa niarangise, poli ila karika la rooroo tani liu voto ughelei ta ngetaira. God aue eliu, tale nau eteva tau ghulughuluena atoa aue la totu tale nimate.”

Kiukiu niaimatoonga tale paka ninamanama ateae

(Mat 22:1-10)

15 Nau eteva kateva tana taumattu ghe tokatoka tale ia o ninamanama ateae ghe nongola isaa oia inangari, me ghe uela ta Iesu va, “Niarangise aue eghaa see atoa la tokatoka tale paka ninamanama ateae tale ararimangalina ateva God!”

16 Iesu ghe uela etana va, “Kateva taumattu ghe aimanomanosiaala kinatama ninamanama ateae, me ghe suula inangari ta oroi taumattu va la mae. 17 Ghe ghaala nau ninamanama, me ghe suula kapuna tau ngai nongonongo anna ateva va elaa kolo taumattu angghe uela va la mae, ta voto akapa angghe aimanomanosiaala.

18 “Ila akapa laghe tiuaala tani aikameaa va vaalua me karika laghe roola tani lao. Aitiutiu eteva ghe uela ta tau ngai nongonongo anna ateva va, ‘Aghe polila tuku kosa ateva. Aghaloanna tani laa taraia. Alousiusi, ta karika aue amae.’

19 “Mene kateva ghe uela va, ‘Aghe polila kasangaulu (10) kieghi vulumakao, me alaolao tani taraila, me atoongainila tani uungu, alousiusi ta karika aue amae.’

20 “Mene kateva ghe uela va, ‘Amina laila, o karika arooroo tani mae.’

21 “Tau ngai nongonongo anna ateva ghe lao sio, me ghe auliaala ta vauna ateva. Vau eteva ghe sessaiela, me ghe uela etana va, ‘Ailuiluila, me ukasu parasi me ulao tale liu nivelu eitaua, me tale salana atoa tale masaliki nitaatara, me ukolo mae lo atoa karika righi peiira, tokatoka ngeuu etoa, mata salusaluna atoa, me kke tapakase atoa.’

22 “Tau ngai nongonongo anna ateva ghe uela va, ‘Inangarim ngami gheleila, me oroi aitokatoka karika righi taumattuna.’

23 “Vau eteva ghe uela va, ‘Ulao tale salana namuu, me ukkele vala tale ghauna salana, me ukolo asarasarakana taumattu ngatoa, me la mae, me la ghapasu aleghi eteva. 24 Aghaulia etaimim va karika poi teva taumattu aghe kolo akasinala, aue la nama aneghi inana!’”

Taumattu ngateva enannaa ngamasina me aimuli tee Iesu

(Mat 10:37-38)

25 Oroieili taumattu ngatoa laghe usiusi see Iesu, ghe kiriela me ghe uela etaira va, 26 “Lo ateva ualoanna tani aimulusi teeieghi, me karika uratirati tamam me kinam, mannem me natum atoa, tuem atoa me nengam atoa, me maamauluaam, karika urooroo va ukapughu disaepolo. 27 See karika urooroo tani sunuki unem ateva tani aikoto, me umae aimuli etaghi, karika urooroo tani kapughu disaepolo.

28 “Arova teva etaimim eaimanomanosiaa tani atulu ale ateva, etokatoka sio mua, me etara mua ghaisa aipolina, me tani tara va viliki veu rooroona tani ruu ale ateva, o karika. 29 Arova etiuaa ale ateva me etam rungia, taumattu ngatoa aue la amammarasa, 30 me la ue va, ‘Ia o taumattu ngateva ghe tiuaala ale ateva, me karikaaili angghe rooroo tani rungia!’

31 “Arova kingi eteva ange laolao tani aiuvi, me kapuna tau ngai uvi etoa erooroo kasangaulu airari (10,000), aue etoka mua, me eanna va erooroo tani laa aiuvi tee mene kateva kingi, kapuna tau ngai uvi etoa erooroo ghaluengaulu airari (20,000), me aue apalaia, o karika? 32 Arova karika erooroo, aue esungi kapuna tau ngaikasuaa inangari etoa tani laa sou kingi eteva, me la loo luei nau eteva masau ila. 33 Tale ia nonga o salana atikirighi, karika teva etaimim erooroo tani kapughu disaepolo, arova etam oghi vulu peina akapaaili.

Uela ateva karika righi namina

(Mat 5:13; Mak 9:50)

34 “Uela ateva masina ia, me marova ekapa namina, vaalua urooroo tani mene ghelei me euelana? 35 Ia o asease uela ateva karika erooroo tani ghelei righi voto, liuna avalua o me la nim sausau velu.

“Arova righi talingaimim, am nongo.”

Copyright information for `EMI