Luke 15

Kiukiu niaimatoonga tale sipsipi eteva ghe rauela

(Mat 18:12-14)

Kateva nau, tau ngai ghaa viliki veu etoa me tau ssavoto atoa, laghe mae sio tani nongo Iesu. Paresi etoa me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao atoa, laghe tiuaala tani auliulia Iesu, laghe ue va, “Ia oia taumattu ngateva ealoanna tau ssavoto atoa tani toka, me tani namanama teeila.”

Me Iesu ghe auliaala etaira kiukiu niaimatoonga ateae o: “Arova kateva etaimim kiena sipsipi erooroo kateva ai (100), me kateva etaira eraua, am anna va karika aue ghele kasu vuli ghasiongaulua ghasio (99) sipsipi nongina laghe namanama, me ghele laa pae lo ateva ghe rauela, lomosi ta aue ghele taraia? Nau eteva etaraia, aue emasimasi, esaua, me ealokoie sae ta pappana, me esaue lao tanganuena. Ekolo kapuna akapa atoa, me lo atoa la tokatoka kalakala teeia, me eue ta ngetaira va, ‘Masimasiaaghi namungaili, poli ngapaela kieghi ghaata kkena ateva ghe rauela. Am mae masimasi teeieghi!’ Aghauliaa etaimim va, tale isaa o ase salana, namungaili nimasimasi elutulutu epona liu, nau eteva kateva tana tau ssavoto enannangai oghioghiaa ta ghasiongaulu ghasio (99) taumattu ghulughuluena la ghannaa karika righi eleiaaira sesa va la nangai oghioghiaa.

Kiukiu niaimatoonga tale viliki veu etivilau ghe rauela

“Marova teva vause unna kasangauluvilau (10) viliki veu, me ghele rau kativilau, sa ateva aue ghele gheleia? Ghele arokoti kurane lama ateae, me ghele kkala tani paea masinaaili alena ateva, lomosi ta ghele paea. Nau ghele paea, ghele kolo kapuna atoa, me lo atoa latokatoka kalakalangina etana, me ghele ue va, ‘Masimasiaaghi namungaili, ta ngapaela uneghi viliki veu etivilau aghe arauela. Am mae masimasi eitaua teeieghi!’ 10 Tale isaa o ase salana atikirighi, aghauliaa etaimim va ensolo atoa kapuna ila God, masimasiaaira namungaili, nau eteva kateva tana tau ssavoto enannangai oghioghiaa.”

Kiukiu niaimatoonga tale aliki eteva ghe rauela

11 Iesu ghe mene auliaala va, “Taumattu ngateva, natuna taita alua. 12 Muli eteva taita ghe uela ta tamane va, ‘Tamaghi, tau mae peighi nau umate aghaa.’ Me tamairarua ghe koitala peiirarua natuna taita alua.

13 “Karika masau nau laghe sio me muli eteva taita ghe ghaa ngakapala peina, me ghe kasula tani lao sio tale anue namuu masau. Ghe tiuaala tani poli aloannane, 14 me unna viliki veu ghe kapala, me tale isaa o nau eteva, paka maloo ateva ghe tinginala, me ghe karikala righi peina. 15 Liuna avalua o me ghe lao sio tani pae niuungu. Kateva taumattu tale ia o anue namu ngateva ghe sungiela tani laa ghaitoia mosu etoa me eanginila. 16 Eghe aloannaaili tani nama righi inana aneira mosu etoa, poli karika teva ghe tautau lao righi inana va ghe nama.

17 “Nau eteva masi ninanna ghe ghaaiela me ghe uela va, ‘Kapuna tau ngai uungu etoa tamaghi oroieili aneira inana, me aghi oia maloo ateva ange gheelei emateaghi! 18 Akasu, me alao ta tamaghi, me aue aue va, “Tamaghi, aghe ghelei saasakiaala ta mata God, me ta matam. 19 Karika masina aghi va uaseaghi va natum ieghi; uaseaghi va marova kateva kapum tau ngai uungu.”’ 20 Ghe tingina saela, me ange laolao ta tamane.

“Masau ia tanganue tamane, me tamane ghe taraiela; urunguitanina ateva ghe pasula tale nialousiusi, me ghe ilou lao sio tani sou natuna, me ghe lotiela me ghe ngusuela.

21 “Aliki taita ateva ghe uela va, ‘Tamaghi, aghe ghelei saasakiaala ta mata God, me ta matam. Karika masina aghi va uaseaghi va natum ieghi.’

22 “Me tamane ghe uela ta kapuna tau ngai uungu etoa va, ‘Am ailuiluila! Am maea asio teva masinaaili aisoe, me eaasaea. Am atokala teva ringi ta vuvu nimane, me am aasae lua aikasukasu ta kkena. 23 Am laa ghaa morona ateva natu vulumakao, me am uvi emate, me ita namanama aitaua teeia, me ita masimasi. 24 Poli ia oia natughu taita ateva ghe matela, me ange sakesakela, me ghe rauela, me ange rekatala.’ Me laghe tiuaala tani masimasi.

25 “Karika masau, me natuna mua ateva taita ghe oghiaa mae sio etapaa ngutana. Eghe kasukasu emaemae, angghe akalakalangina elo ale, me ghe nongola paka mangalia ateva tale nikau me niloku. 26 Eghe kolola kateva tani aliki, me ghe kolomiela va, ‘Vaalua me la gheelei mangalia ateva okae?’

27 “Aliki eteva ghe liula me ghe uela va, ‘Nengam ateva ange rekatala. Tamam euvi ematela morona ateva natu vulumakao, poli ghe mene ghaala nengam, me emasimasi.’

28 “Mua ateva taita ghe sessaiela, me ghe tam aloannala tani sso elo ale. Tamane ghe ghoa mae tani aipoopoliaa poi teeia. 29 Ghe liula ta tamane me ghe uela va, ‘Tarala, ninamanama atoa ngaghe uungu etam nonginaaili tau ngai nongonongo anna ateva, me karika poi aghe nongonongo vulu inangarim. Sa ateva ughe taue mae sio etaghi? Karika poi teva meemee va ughe tau mae, va aghe ghelei teva ninamanama, me aghe masimasi eitaua tee kapughu etoa! 30 Me natum taita ateva oia ghe nim lao sio tani rungia see peim tale vause atoa, me nau erekatala, uuvi ematela morona ateva natu vulumakao va anna ia!’

31 “Tamane ghe liula me ghe uela va, ‘Natughu, io utokatoka teeieghi nau ekapa atoa, isaa akapa peighi peim. 32 Me ita velu eitaua me ita tani masimasi, poli nengam ghe matela, me ange sakesakela, me ghe rauela, me ange rekatala.’”

Copyright information for `EMI