Luke 16

Kiukiu niaimatoonga ateae tale taumattu ngateva ghe aitoia tau ngai uungu etoa

Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Kateva tau peipeiena, kapuna tau ngai uungu eteva, laghe ue va karika masina ia, ta karika ghe aitaraa ngamasina peina kapuna namu ngateva. Kapuna namu ngateva ghe koloala me ghe kolomiela va, ‘Vaalua tale inangari anongonongo la ghauliaa teeio? Laa ghaimanomanosiaa kiukiuna uunguam tale peighi uaitaraa, poli karika urooroo tani mene aitaraa peighi.’

“Tau ngai uungu eteva ghe nnaala va, ‘Kapughu namu ngateva ange ghaaghaa velu niuungu etaghi. Sa ateva agheleia ghaine? Karika sarasarakana ieghi tani kaikaii me palatana ieghi tani nim loo viliki veu. Ngakilala sa ateva agheleia, me nau eteva ghaine aruu tale uunguaaghi, taumattu ngatoa aue la ghaikoloainaghi nau alao tanganueira.’

“Liuna avalua o me ghe kolokolo kateva kateva tale taumattu ghe nim ghaala voto ta vauna ateva. Ghe kolomila aitiutiu eteva va, ‘Ghaisa kalum voto ughe nim ghaala ta vaughu eteva?’

“Lo ateva taumattu ghe nim ghaala voto ghe liula me ghe uela va, ‘Ghaoalu ai (800) galon oliv oeli.’

“Tau ngai uungu eteva ghe uela etana va, ‘Ghaala uru ngai etikirighi laghe pitila kalum voto ughe nim ghaala etana, me arovaeaata utoka sio, me upiti nonga ghaata ai (400).’

“Me ghe kolomila mene kateva va, ‘Ghaisa kalum voto ughe nim ghaala?’

“Me taumattu ngateva ghe uela va, ‘Kateva ai (100) aikaai uiti raisi.’

“Tau ngai uungu eteva ghe uela etana va, ‘Ghaala uru ngai eteva laghe pitila kalum voto ughe nim ghaala etana, me upiti nonga ghaoalungaulu (80).’

“Nau vauna ateva ghe kilala voto kapuna sesa tau ngai uungu eteva, ghe arueiniela, poli ghe eleila voto tau muenna nonga atoa la gheelei. Taumattu tale kosa ateva oia muenaaili ila tale ase salana tani ghelei uunguaaira, me taumattu tale mallanga ateva karika. Aghauliaa etaimim va am ghinaghina masi voto tale kosa ateva tani ghelei, me am ghaa oroi kapuimim. Me nau eteva isaa o voto ekapa aue la masimasi tani ghaaiem tale voto ateva tokatoka liu ia.

10 “Lo ateva la atoka tuutuliira etana tale lutu voto pisike, aue la atoka tee tuutuliira tee etana tale namuu voto. Me lo ateva etam ghelei voto koronna tale lutu voto pisike, karika aue ghelei voto koronna tale llo voto namuu. 11 Arova karika la ghatoka tuutuliira etaimim tani aitaraa masi voto tale kosa ateva, karika teva aue atoka tuutulina etaimim tani ghaa voto koronna. 12 Me arova latam atoka tuutuliira va am rooroo tani aitaraa katoa peiira, karika teva aue ghele tau aatu righi voto me ghele peiimim.

13 “Karika teva tau ngai nongonongo anna erooroo tani uungu ta ghalua vau, poli aue ghele ssa tee kateva, me ghele aielousia kateva. O aue ghele nongo usila kateva, me ghele liu vilina ta mene kateva. Karika am rooroo tani uungu ta God, me tale viliki veu tee.”

Inangari nipaopao me ararimangalina ateva God

(Mat 11:12-13)

14 Paresi etoa, la ghaielousiangaili viliki veu, nau laghe nongola isaa o inangari, laghe tiuaala tani amammarasa Iesu. 15 Iesu ghe uela etaira va, “Am, am elei voto masina ta mata taumattu ngatoa, me God ekilakila urunguitaniimim, poli voto masinaaili ta mata taumattu ngatoa, sesaaili ta matane God.”

Voto nau laghe apasunga laghe mene alokoi saoa mene kasina ase voto etana

16 “Inangari nipaopao me inangariira propete atoa laghe pitila, ghe laa ghasio nau ta Jon, me ghe tiuaala tale nau etiulu o, masi inangari tale ararimangalina ateva God laghe tiuaala tani ppoainia, me taumattu ngakapa atoa laghe annangaili tani kupi sso etana. 17 Elomarase me kosa ateva lalu rooroo tani kapa, me teva tuku voto ghaunaaili tale inangari nipaopao karika erooroo tani kapa.

18 “Lo ateva erati vausenna ateva me elai ta mene teva vause ange lai sarila. Me lo ateva taita emene ghaa vause ateva oia la rati etokaiela, ia tee ange lai sarila.

Tau peipeiena ateva me Lasarus

19 “Kateva tau peipeiena ghe molumolu me ghe aasae masi ghinna atoa, me ghe ghelei ninamanama nau ekapa atoa. 20 Tapaa ngatamana tale valavala ateae tanganuena, tau nilooloo ateva, ararina ateae ta Lasarus, laghe mae aatokaia, pasu ia tale usai. 21 Ghe anna va enama llo inana aue ekatuu tale unna tevo ateva tue peipeiena ateva. Me tee paua atoa laghe mae raaramea usaina.

22 “Ghe ghaala nau eteva, tau nilooloo ateva ghe matela, me ensolo atoa laghe saue lao sio, me laghe laa ghalokoi valainie sio ta Abraham.
16:22AJiu etoa laghe anna va ta epona liu, taumattu ghulughuluena atoa la tokatoka tale ninamanama ateae. Lo ateva etokatoka tee sio Abraham, eaapasunga va ia namuu ia.
Tau peipeiena tee ateva ghe matela, me laghe kkaieiniela.
23 Tale Hades
16:23 HadesTaralaMalloeana inangari
, ghe ateatea paka mmarikana, vara ghe sae taatara, me ghe tarala Abraham masaueili ia, me Lasarus ghe tokatoka vala etana.
24 Ghe kolokolo saela etana me ghe uela va, ‘Tamaghi Abraham, alom eusieghi me usuu Lasarus tani asuu tuku vuvu nimane arighi tale manu me esio amakarri ramuramuti paaghi eteva, poli aghateatea paka mmarikana tale kura ateae oia.’

25 “Abraham ghe liula me ghe uela va, ‘Natughu, unnaa nau ta sakesake, io ughe ghaaghaa masi voto, nau Lasarus ghe ghaaghaa voto sesa. Me ghaine ange tokatoka amasina oia, me io angu ghaaghaa mmarikana. 26 Me tale isaa o tee voto, elome etaimami me io, paka salesalena ateva easoaso. Lo atoa la anna tani kasu oia me la ghatu ona, karika la rooroo, me lo tee atoa la anna tani kasu ona me la mae etaimami, karika aue la roo.’

27 “Ghe liula me ghe uela va, ‘Tana aghaloannaaili, Tamaghi, va usuu Lasarus me elao tanganue tamaghi, 28 poli ghalima nengaghi, me Lasarus elaa ghauliaa kieira, me ila tee la rau mae tale voto ateva oia sesaaili ia.’

29 “Abraham ghe liula me ghe uela va, ‘Inangariira Moses me propete atoa isaa okae etaira; aue la nongola.’

30 “Tau peipeiena ateva ghe uela va, ‘Karika, Tamaghi Abraham! Arova teva angghe matela ghele lao etaira, aue laghele nangai oghioghia kaluira ssavoto.’

31 “Abraham ghe uela etana va, ‘Arova latam rooroo tani nongo Moses me propete atoa, karika aue la akoronna voto, arova teva ghele totu tale nimate, me ghe auliaa etaira.’”

Copyright information for `EMI