Luke 18

Kiukiu niaimatoonga ta vause raue vulu eteva me tau ngai ghelei niaisakei eteva

Iesu ghe auliaala ta disaepolo atoa tale kiukiu niaimatoonga ateae tani apasunga etaira va la tani looloo sae tale nau ekapa atoa, me karika la mene sio asoasoa. Me ghe uela va, “Tale kateae masaliki tau ngai ghelei niaisakei eteva, karika ghe matauta ta God ateva, me tee karika ghe oneonea tee kasina taumattu. Me tee vause raue vulu eteva, ie tee elome tale masaliki eteae, ghe maemae nonga ta tau ngai ghelei niaisakei eteva, ghe aloannaaili va esausia, tale aloaloannaane, ‘Usausieghi tale tau ngai ssateeieghi eteva.’

“Kasina nau angghe la ngesio, karika ghe aloanna tani nongoa me sausia, vara me ghe nnaala va, ‘Tale isaa o maamaatana vause raue vulu eteva emaemae etaghi nau etoa, me poli ngamaamangoo teeia, asausia, arongona ta aghi karika arooroo tani oneonea God me taumattu ngatoa.’”

Vau eteva ghe uela va, “Am nongo inangarina sesa tau ngai ghelei niaisakei eteva ghe auliaala. God aue esausi kapuna atoa ghe aimatoongainilala, la looloo sae etana tale lla me voo, va? Vaalua, am anna va aue ghele ue va am toitoi mua? Aghauliaa etaimim va ia aue esausila gharovaeangaili. Vaalua, nau Natuna ateva Taumattu ngateva aue esio, aue etara va righi taumattu eaiesoa etana tale kosa ateva?”

Iesu ghe auliaala kiukiu niaimatoongana ateae ta Paresi eteva me tau ngai ghaa viliki veu eteva

Kasina taumattu la nannaainila nonga va ila ghulughuluena ila, me katoa taumattu karika. Iesu ghe kiukiuaala etaira ia oia kiukiu niaimatoongana ateae: 10 “Ghalua taumattu lalu ghe saela tale ale manga ateva tani looloo sae, kateva taumattu Paresi ia, me kateva tau ngai ghaa viliki veu ia. 11 Taumattu tale Paresi eteva ghe tingina saela me ghe looloo saela, me ghe auliaa masi uunguaane, ghe uela va, ‘God, aghi akaakaili emasina etam va aghi karika nongina llo to taumattu la ainao, gheeleiaaira karika masina, me la lai sari, me nongina ia o tau ngai ghaa viliki veu eteva. 12 Ghaluaata tale ghaitu (7) nau anaenae, me atautau aiaasokolo tale voto akapa aghaaghaa.’

13 “Tau ngai ghaa viliki veu eteva ghe tingina masaula, me ghe sioaala nannaane, me ghe looloo saela, ‘God, ualousiusi teeieghi, poli aghi tau ssavoto aghi.’

14 “Aghauliaa etaimim va ia oia taumattu ngateva, karika nongina lo ateva to taumattu, ghe kasula ghe lao sio tanganuena, God ghe taraiela va ia ghulughuluena ia. See esaeaa nannaane, aue God etaue sio euu, see esioaa nannaane euu, God aue eanamuunamunganeia.”

Natu aliki etoa me Iesu

(Mat 19:13-15; Mak 10:13-16)

15 Kinakina atoa me tamatama atoa laghe maea asio natuira raaraina atoa ta Iesu, va Iesu esaoa nimane etaira me earangiseila. Disaepolo atoa laghe tarailala me laghe paolala. 16 Me Iesu ghe kolola natu aliki etoa laghe mae sio etana me ghe uela va, “Am tau velu natu aliki etoa la mae etaghi, karika am mene ghelei rungainila. Ta poli ararimangalina ateva God anueira taumattu ngatoa nongina natu ngaliki etoa. 17 Aghauliaa ngakoronnaaili, arova se karika eghaa lo ateva o ararimangalina God nongina natu aliki etoa, karika aue la sso etana.”

Tau peipeiena ateva

(Mat 19:16-30; Mak 10:17-31)

18 Tau peipeiena ateva ghe mae sio ta Iesu, me ghe kolomiela va, “Masi tau ngai aapasunga ateva, vaalua aroo tani ghelei, me aghaa lo ateva o maulue etokatoka liu ia?”

19 “Vaalua me uue va masina ieghi?” Iesu ghe liula. “Karika teva masina, ta God nonga masina ia. 20 Ukilakila inangari nipaopao eauliaa va, ‘Karika ulai sari, karika umene aiuvi emate, karika umene ainao, me tee karika umene aikamea kiukiu karika koronna, uoneonea tamam me kinam.’”

21 Ghe auliaala ta Iesu va, “Isaa oia voto ngaghe aimuli teela nau aliki ieghi arau.”

22 Nau Iesu ghe nongola isaa o inangarina, ghe uela etana va, “Kateva voto karika ughe gheleila. Utau lao peim la poli, me ughaa viliki veu lao ta taumattu karika righi peina. Arova ughelei evalua o, aue ughaa masi voto epona liu, me umae aimuli teeieghi.”

23 Me nau ghe nongola isaa o inangari, ghe alousiusila, ta poli ia tau peipeiena ia. 24 Iesu ghe taatara lao sio etana, me ghe uela va, “Aanasaaili ta tau peipeiena ateva tani kupi sso tale ararimangalina ateva God! 25 Kamolo ateva aanasa tani sso tale liu raum ateae, me aanasaaili ta tau peipeiena ateva tani kupi sso tale ararimangalina ateva God.”

26 Taumattu ngatoa laghe nongoala, me laghe kolomiela va, “Se nonga aue saanga?”

27 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Voto taumattu karika erooroo tani ghelei, God nonga erooroo.”

28 Pita ghe uela etana va, “Tarala, ngami ghe kasu vulila tanganueimami me peimami tani aimuli teeio!”

29 Iesu ghe uela ta ngetaira va, “Arova teva taumattu ekasu vulu tanguena, manna, tuena atoa, nengana atoa, kinna me tamana me natuna atoa, mausi ararimangalina ateva God, 30 aue God etau lao etana oroieili peina tale nau oia, me nau aue mae, eghaa lo ateva maulue etokatoka liu ia.”

Iesu ghe auliaa ngamuemuela unna nimate ateae

(Mat 20:17-19; Mak 10:32-34)

31 Iesu ghe kolo aitauaala kapuna kasangaulua ghalua (12) disaepolo, me ghe auliaala etaira va, “Ngita laa saesae eJerusalem. Me isaa akapa inangari propete atoa laghe piti emuemuela ta Natuna ateva Taumattu ngateva aue koronna. 32 Aue la taue lao ta taumattu ngeleka atoa, me aue la kusia teeia, me kangainia, me kanusuia, la parua, me la uvi ematea. 33 Emuli tale kotolu nau, aue totu.”

34 Disaepolo atoa karika laghe alomasaanga tee inangarina. Malloeana inangari ghe aisulia, karika laghe kilakila sa ateva Iesu ghe aulieinia etaira.

Tau nilooloo mata salusalu eteva ghe taatarala

(Mat 20:29-34; Mak 10:46-52)

35 Nau Iesu angghe mae akalakala sio eJeriko, mata salusalu eteva ghe tokatoka tale sama salana atikirighi, uunguaane tani looloo. 36 Ghe nongonongo oroieili taumattu ngatoa laghe kasukasu emaemae, me ghe samasama, me ghe kolomila va sa ateva ange lutula. 37 Laghe uela etana va, “Iesu aNasareti ia ekasukasu, ie toko emaemae.”

38 Me ghe kolokolo va, “Iesu, natuna io Deivit, ualousiusi teeieghi!”

39 Taumattu ngatoa laghe muemue, laghe paopaoa va, “Umatua toko.” Ghe kolokolo anamuula tani ue va, “Natuna ateva Deivit, ualousiusi teeieghi!”

40 Iesu ghe tinginala, me ghe auliaala va, “Taumattu ngateva emae etaghi.” Nau ghe mae akalakalaa sio, Iesu ghe kolomiela, 41 “Sa ateva ualoanna va agheleia etam?”

Ghe liula me ghe uela va, “Vau eteva, aghaloanna tani taatara.”

42 Vara me Iesu ghe uela etana, “Angu taatarala; tale kalum niaikaaia angu masinala.” 43 Ia arau o me ghe taatarala, me ghe aimulila ta Iesu, ghe tautau sae ararina ateae God. Nau taumattu ngatoa laghe taraiela, ila tee laghe tau saela ararina ateva God.

Copyright information for `EMI