Luke 19

Iesu me Sakies

Iesu ghe ssola eJeriko, me angghe mene aainasia tani kasu. Kateva taumattu ghe tokatoka okae, ararina ateae ta Sakies, namuu ia ta lo atoa uunguaaira tani ghaa viliki veu, me tue peipeiena ia. Ghe aloanna tani tara va Iesu saa taumattu ia, me karika ghe rooroo, ta poli tukunaaili ia, me oroieili taumattu. Liuna avalua o me ghe ilou emuemuela me ghe saela ai eteae ta ghe kilakila va Iesu aue emae avalua o.

Nau Iesu ghe rekatala tale ia o ai eteae, ghe taatara saela, me ghe uela va, “Sakies, kure parasi sio mae ta ghaine atani laa toka teeio tanganuem.” Gharavaea nonga ta ghe kure siola, me ghe masimasieilila me ghe kolola Iesu va lalu lao tanganuena.

Nau taumattu ngatoa laghe tara avaluela o, laghe tiuaala tani auliulieinia tani uue va Iesu ange lao sio tani toka tee tau ssavoto ateva.

Sakies ghe tingina saela me ghe uela ta Iesu va, “Vau eteva, aue ataula kasina peighi ta lo atoa karika righi peiira. Me arova aghe kamekame me aghe ghaaghaa peiira taumattu ngatoa, aue aliu ghaatiaata.”

Iesu ghe uela etana va, “God ange asaangila taumattu tale lo ateva oia ale, poli ia tee taumattu ngateva oia, tuvuna ia Abraham. 10 Poli Natuna ateva Taumattu ngateva ghe sio mae tani pae me asaangi taumattu ghe rauela.”

Kiukiu niaimatoonga tale kasangaulu tau ngai nongonongo anna

(Mat 25:14-30)

11 Nau eteva laghe nongonongo isaa o ingangari Iesu ghe auliaala, me ghe mene tiuaala tani aulia kateae kiukiu niaimatoonga, ta poli angghe reerekata eJerusalem, me taumattu ngatoa laghe anna va Iesu aue kingi tale ia arau o nau eteva. 12 Ghe uela va, “Kateva namuu ghe lao sio tale anue namuu masau tani ghaa ninamuu va ekingi, me auena emene kiri mae. 13 Ghe kolola kasangaulu kapuna tau ngai nongonongo anna me ghe tau lao sio kateva gol koen
19:13 gol koenTale inangari nge Grik,mina.Kateva mina eroorooa aipolipoli ta kotolu ulana.
ta kateva kateva etaira. Me auena ghe kasu, ghe uela etaira va, ‘Am uungu tani mene saoa mene righi lomose ta amene kiri mae.’

14 “Taumattu ngatoa tale masalikina ateae karika laghe masimasieiniela, me laghe suula kasina etaira tani laa auliaa va, ‘Karika ami aloanna va ierai enamuu etaimami.’

15 “Me karika, ghe ghaala ninamu ngateae va ekingi, me ghe kiri lao sio tanganuena. Ghe kolola kapuna tau ngai nongonongo anna kasangaulu me tani tara va ngila ghe uunguaala mene righi viliki veu tani saoa tale llo laghe ghaa akasinala.

16 “Aitiutiu eteva ghe lao sio me ghe uela va, ‘Namu ngateva, unem gol koen aghe uunguaala me aghe mene saoala kasangaulu.’

17 “Vauna ateva ghe liula va, ‘Masi uunguaam, poli ughe sarasarakanala tale pisike niuungu, aue uaitara kasangauluae masaliki taatara.’

18 “Aiaaghalua ateva ghe lao sio me ghe uela va, ‘Namu ngateva, unem gol koen aghe uunguaala me aghe mene gheleila ghalimavilau.’

19 “Me ghe uela etana va, ‘Me io, aue uaitara ghalimae masaliki taatara.’

20 “Mene kateva kapuna tau ngai nongonongo anna ghe lao sio me ghe uela va, ‘Unem gol koen ativilau toko. Aghe suumi elokoiela tale tuku tapiri kalio ateva. 21 Aghe matautainiola ta io karika masi taumattu io, unim ghaaghaa voto karika kalum, me unim mukemuke voto karika ughe pasala.’

22 “Namu ngateva ghe liula me ghe uela etana va, ‘Aue uaisakei tale isaa o voto uauliaa, io sesa tau ngai nongonongo anna io. Ughe kilakila va aghi karika masi taumattu ieghi, anim ghaaghaa voto karika kalughu, me anim mukemuke voto karika aghe pasala. 23 Vaalua me karika ughe alokoi ssola uneghi viliki veu tale ale aialokoi viliki veu eteva? Me nau eteva aghele kiria mae aghele ghaa tee llo ughe saoa saela tee me llo aghe tau aatu.’

24 “Me ghe auliaala ta lo atoa laghe tiitingina akalakala va, ‘Am ghaa vella unna gol koen ativilau, me am taue lao ta lo ateva ghe ghaala kasangaulu gol koen.’

25 “Laghe uela va, ‘Namu ngateva, ia ange ghaala kasangaulu!’

26 “Me ghe liula me ghe uela va, ‘Aghauliaa etaimim va lo ateva euungu aanasa tale voto laghe taula aue la mene saoa mene kasina, me lo ateva karika euunguaa voto laghe taula etana aue la ghaa velu saa voto isaa etana. 27 Me isaa o taumattu karika laghe aloanna va aghi aue kapuira kingi ieghi, am ghaaila mae me am uvi ematela emua ta ngetaghi.’”

Iesu angghe aakalakala eJerusalem

(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Jon 12:12-19)

28 Nau eteva Iesu ghe ruula tani auliaa llo oia, me ghe kasu emuemuela tani sae eJerusalem. 29 Nau eteva angghe aakalakala eBetpeis me eBetani tale motouru eteva la kolokolo va Oliv, ghe sungila disaepolo alua, 30 me ghe uela etairarua va, “Amalu lao tale ia o masaliki eteae. Me nau amalu kupi sso tale masaliki eteae, aue amalu tara atingina natu donki eteva iriiri etingina ia, karika teva taumattu ghe sae toka ta ngetana me ghe iloueinia. Amalu pulakaia, me amalu maeainia oia. 31 Marova teva ekolomiemalua va, ‘Vaalua me amalu puupulakaia?’ amalu ue etana va, ‘Vau eteva eaaloannaia.’”

32 Nau lalu ghe lao sio, lalu ghe tarala va llo Iesu ghe auliaala, ghe koronnala. 33 Nau lalu ghe puupulakaia, tau kiena ghe kolomilaluela va, “Vaalua me amalu puupulaka natu donki eteva?”

34 Lalu ghe liula me lalu ghe uela va, “Vau eteva eaaloannaia.”

35 Lalu ghe laoainie sio ta Iesu, me lalu ghe pulela uneirarua aiaasae ngeleka epona tale ghaata kkena ateva, me laghe sausila Iesu tani toka etana. 36 Nau eteva Iesu ghe laolao, taumattu ngatoa laghe aalokoi aiaasae ngeleka tapaa salana.

37 Nau eteva angghe aakalakala tale voto ateva nongina salana atikirighi ghe laa siosio tale motouru eteva eOliv, ila akapaaili lo atoa laghe usiusi Iesu laghe tiuaala tani masimasieili. Laghe kikkinari enamungaili tani kaua asae God, ta poli laghe annaa isaa o mirikol laghe tarala Iesu ghe gheleila.

38 “Aue God eghelei emasina ta kingi eteva emaemae tale ararina ateae Vau ngepona ateva!”
19:38Sams 118:26

“Luei etoka epona liu, me ita tau sae ararina ateae God iaaili epona!”
39 Katoa elome tale ila o taumattu ngatoa Paresi ila laghe ue ta Iesu va, “Tisa, pao rungaala kapum disaepolo atoa!”

40 Iesu ghe liula me ghe uela etaira va, “Aghaulia etaimim va, marova la matua atoka, aue atu etoa la sama anamungaili tani tau sae ararighi eteae.”

41 Nau eteva ghe aakalakala me ghe taatara siola eJerusalem, ghe alousiusi teeiela. 42 Me ghe uela va, “Jerusalem, ghaine tale nau eteva oia aghaloanna va ughele kila saa ateva egheleio me utoka tale luei. Me karika, ta isaa o voto eaaisulia etam, me karika urooroo tani tara kila. 43 Nau too emaemae aue tau ngai ssateem atoa, aue la atulu aivativati eteva, me la talieinio, me la toka rungainio tale pai ekapa. 44 Aue la turungio, io me taumattu ngatoa la tokatoka elome etam. Karika aue la rati etoka tiulu atu va aue mene toka saoa ta mene tiulu, ta poli karika ughe kilala nau eteva God ghe mae sio tani sausio.”

Iesu elome tale ale manga ateva

(Mat 21:12-17; Mak 11:15-19; Jon 2:13-22)

45 Iesu ghe ssola tale ale ngeleka atiulu tale ale manga ateva, me ghe ametiaa veluvelula lo atoa laghe aaitaua me laghe aipoliaa elome. 46 Me ghe uela etaira va, “Uru ngai Manga ateva eue va, ‘Aleghi eteva aue ale ailooloo sae ia’
19:46Aisaia 56:7
; me ngam gheleiela va ‘aleira aiaisuliaa ia tau niainao atoa.’
19:46Jeremaia 7:11


47 Nau ekapa atoa ghe aapasunga asease voto tale ale manga. Namu ngatoa ta pristi etoa me tau ngalomasaanga tale inangari nipaopao, me lo atoa la muemuea taumattu ngatoa, laghe paepae salana tani uvi emate Iesu. 48 Me karika laghe rooroo, poli taumattu ngatoa laghe aloanaaili tani nongo Iesu.

Copyright information for `EMI