Luke 22

Jiudas ghe aloannala tani taula Iesu

(Mat 26:1-5, 14-16; Mak 14:1-2, 10-11; Jon 11:45-53)

Nau nivelu eitaua ngateae tani nama verete karika righi isti etana angghe aakalakala, la kolokoloa va “Pasova.” Namu ngatoa ta pristi etoa me tau ngalomasaanga ngatoa tale inangari nipaopao, poli laghe maamatauta taumattu ngatoa, laghe paepae righi salana tani uvi eisulia Iesu. Satana ghe kupila Jiudas la kolokoloa va Iskariot, ia kateva tee ta kasangaulu ghalua (12) disaepolo. Liuna avalau o me ghe kasula tani laa aippooa tee namu ngatoa ta pristi etoa me namu ngatoa polisi la aitara ale manga ateva, va vaalua erooroo tani tau lao Iesu etaira. Laghe masimasiangailiiela me laghe uela etana va, “Aue ami tau aatu righi viliki veu.” Jiudas ghe aloannala me ghe tiuaala tani pae righi salana tani ghelei va la kune Iesu, nau taumattu ngatoa karika ila.

Niaipanipania tale Pasova ngateae

(Mat 26:17-25; Mak 14:12-21; Jon 13:21-30)

Angghe ghaala nau eteva la nama verete karika righi isti etana, me nau niuvi emate sipsip, me la nama tale ia o Pasova ngateva. Iesu ghe uela ta Pita me Jon va, “Amalu kasu me amalu laa aipanipania righi aneita inana tale Pasova.” Lalu ghe kolomiela va, “Eaa uanna va angalu laa aipanipanieinia?”

10 Ghe liula me ghe uela va, “Nau eteva amalu laa sosso tale masaliki taatara ateae, aue amalu sou taita ateva esuusunuki manu tale aikaai manu eteva. Nau eteva amalu taraia, amalu usie sso tale ale ateva. 11 Me amalu ue ta lo ateva alena ateva va, ‘Tisa ngateva eanna tani kila va eaa ia rum atiulu aue enamanama tee kapuna disaepolo atoa ta nau Pasova.’ 12 Aue ia eapasunga rum atiulu, ia epona tale ale ateva namuu ia, voto akapa isaa etana. Amalu sae aipanipania inana etana.”

13 Lalu ghe kasula me lalu ghe lao sio, me lalu ghe tarala voto Iesu ghe auliaala etairarua, me lalu ghe aipanipaniaala inana tale Pasova ngateva.

Disaepolo atoa laghe namanama teela Iesu

(Mat 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Kor 11:23-25)

14 Nau eteva ghe ghaala nau ninamanama, me Iesu me apostolo atoa laghe lao sio tale tevo tani namanama. 15 Me ghe uela etaira va, “Aghaaloannaaili tani namanama teeiem tale lo ateva oia Pasova, me auena aghaa nimmarikana. 16 Ta poli aghaaulia etaimim va karika aue amene namanama tale mene teva Pasova lomose ta malloeana koronna elutu tale ararimangalina ateva God.”

17 Iesu ghe ghaala kapa uaeni eteva, me ghe kaili emasina saela ta God, me ghe uela va, “Am ghaala, me am aikoita see elome etaimim. 18 Ta poli aghaaulia etaimim va, karika aue amene ropi righi uaeni lomosina ta God aue aitoia ngakapa kosa ateva.”

19 Iesu ghe mene ghaala verete, me ghe kaili emasinala, me ghe piri polapolakila, me ghe tau lao sio ta kapuna disaepolo atoa, me ghe uela va, “Lo ateva oia malataughu ia, ngatautau aatu. Nau am namaia, am annainaghi nau ekapa atoa.”

20 Nau laghe ruula tani namanama, tale ia o salana atikirighi, ghe mene ghaala kapa ateva airopiropi ia, me ghe uela va, “Ia oia ouna ateva inangari nialokoi tale raeghi eteva aue akala etaimim. 21 Me lo ateva aue taueghi lao ta tau ngai ssateeghi etoa, ie tee oia tale tevoo ateva. 22 Ta poli Natuna ateva Taumattu ngateva aue elao nongina God ghe uela va elao, me alousiusi ta lo ateva ange tautau velua.” 23 Me laghe tiuaala tani aikolomieinila va see etaira ange gheelei evalua o.

See aue tani namuu?

24 Karika masau, me angila ghe mene aisakeana tee ninamu ngateae va see etaira aue tani namuu. 25 Iesu ghe uela etaira va, “Kapuira kingi etoa lo atoa karika va aJiu ila, la naanamu etaira, me lo atoa namuu ila, la ghaaloanna va taumattu ngatoa la asaesae arariira. 26 Me am, karika am mene ghelei nongina ila la gheeghelei. Ta lo ateva etaimim namuu ia, etani sio euu nongina teva aliki, me lo ateva emuemuaa niuungu, etani nongina teva tau ngai nongonongo anna. 27 Am annaa va, see tani namuu ia? Lo ateva etokatoka tale tevoo me enamanama, o lo ateva ekaakaisi anna inana? Lo ateva etokatoka tale tevoo me enamanama. Aghi atokatoka elome etaimim nongina tau ngai nongonongo anna ateva. 28 Am, am ghe toka teeieghila, nau aghe ghaala nitootoonga. 29 Me nongina Tamaghi ghe tau mae sio ararimangalina ateva tani aitarainia, ngamene tautau aatu ararimangali eteva etaimim tani aitarainia. 30 Liuna avalua o me aue am namanama me am ropi tale uneghi tevoo ateva tale ararimangalighi eteva, me aue am toka tale uneira aitokatoka namu ngatoa, me am ghelei niaisakei tale kasangaulu ghalua (12) ararimangali nge Israel.”

Iesu ghe uela va Saemon Pita aue eue va karika ekilakilaia

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38)

31 Vara me Iesu ghe mene uela va, “Saemon, Saemon, aghaulia etam va Satana ange kolomila va etoongiem nongina la sausau kirikiri uit. 32 Me aghe looloo saela mausim Saemon, va unem niaikaaia karika emene katuu. Me nau eteva ukiriaa mae etaghi, uakorokorongana nengam atoa.”

33 Ghe liula ta Iesu me ghe uela va, “Vau eteva, aghi aipanipaniaa tani usio tani lao tale ale mata voovoo me tani mate teeio.”

34 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghaaulia etam Pita, va auena paolo ateva taita ia eaangari elopai, aue ue akasina kotoluaata va karika ukilakilaieghi.”

35 Vara me Iesu ghe kolomilala va, “Ia o nau eteva aghe sungiemla tani laa ppooa masi kiukiu, me karika am ghe ghaala righi aikaai viliki veu, me aikaai ghinna, o aiaasae tale keke, am ghe annala mene righi voto?”

Laghe liula me laghe uela va, “Karika.”

36 Me ghe uela etaira va, “Isaa oia arova righi uneimim aikaai viliki veu, am ghaa tee me uneimim aikaai ghinna, me arova karika righi iemaimim, am tau uneimim aiaasae ngeleka ateva me la polia, me am poli iemaimim. 37 Ta poli Uru ngai Manga ateva eue va, ‘Laghe ioi teeiela va, ie tee sesa taumattu ia,’
22:37Aisaia 53:12
me aghaaulia etaimim va, isaa o voto aue elutu etaghi. Nongina saa voto laghe pitila va aue elutu etaghi, ange maemae ta ekaurekati ekapa.”

38 Disaepolo atoa laghe ue va, “Vau eteva, tarala, ghalua toko iema.”

Me ghe uela etaira va, “Ange roola.”

Iesu ghe looloo sae tale motouru eteva eOliv

(Mat 26:36-46; Mak 14:32-42)

39 Iesu ghe kupi ghoala me ghe mene saela tale motouru eteva eOliv tani mene looloo sae nongina arau ghe gheeghelei, me disaepolo atoa laghe usiela. 40 Nau eteva laghe rekatala, ghe uela etaira va, “Am looloo sae va karika am mene katuu tale nitootoonga.” 41 Me ghe kasu vulilala, me ghe lao tee sio, maamasauaane nongina ughele osaosa tiulu atu, me ghe suuia siola patu kkena me ghe tiuaala tani looloo sae. 42 Ghe looloo sae avalua toko va, “Tamaghi, arova uanna, ughaa velu kapa ateva etaghi. Me ughelei nongina aloaloanaam, me karika va aloaloanaaghi.” 43 Ensolo ateva ghe kasula epona liu ghe sio mae tani akorokoronganaia. 44 Iesu ghe ateateaala maamaatana namungaili, me karika ghe aamaomao tani looloo sae. Ghe aaupaka, me aupaka ateva ghe akaakala sio tale kosa ateva tani nonginaaili rae ateva.
22:43-44Kasina uru ngai laghe pitila akasina, karika laghe pitila ves 43-44.


45 Ghe tingina saela nau eteva ghe ruula tani looloo sae, me ghe lao sio ta disaepolo atoa, me ghe tarailala va laghe aseasekanua, poli nialousiusi ghe ghelei emangoolala. 46 Ghe kolomilala va, “Vaalua me am aseasekanua? Am anguula, me am looloo sae va karika am mene katuu tale nitootoonga.”

Jiudas ghe aitauaala Iesu

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-11)

47 Nau ghe tingina aippooa me tana taumattu ngatoa laghe rekatala. Jiudas, kateva ta kasangaulu ghalua (12) disaepolo, ghe muemueinila. Ghe mae akalakala asio ta Iesu, tani ngusua. 48 Me Iesu ghe uela etana va, “Aghalousiusi teeio Jiudas, ta vara umene ngusungusueghi tale masi niaingusu, me karika ta angu aitaua Natuna ateva Taumattu ngateva ta tau ngai ssateena atoa.”

49 Nau eteva lo atoa laghe tiitingina tee Iesu laghe tarala saa ateva aue elutu, me laghe uela va, “Vau eteva, erooroo va ami aiuvi tale iema?” 50 Me kateva etaira ghe sai vella talingana muenna ativilau kapuna tau ngai nongonongo anna ateva namu ngateva ta pristi etoa.

51 Iesu ghe uela va, “Ange roola!” Me Iesu ghe tulila talingana taumattu ngateva, me ghe mene masinala.

52 Iesu ghe uela ta namu ngatoa ta pristi etoa, me polisi etoa la aitara ale manga ateva, me lo atoa la muemuea taumattu ngatoa, laghe mae sio tani kuneia va, “Am anna va aghi amuemua tau niainao atoa, va am mae sio tee tuku ngai me iema tani kuneieghi? 53 Me isaa o nau ekapaaili aghe tokatoka teeiem tale ale manga ateva, me karika am ghe kunekuneieghi? Nau eteva oia ange nauimm iela, nau eteva sarasarakania saurrom ateva ange muemueinamla.”

Pita ghe uela va etam kilakila Iesu

(Mat 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Jon 18:12-18, 25-27)

54 Laghe kuneiela, me laghe kasueiniela. Laghe laoainie sio tale alena ateva namu ngateva ta pristi etoa. Pita ghe aaimuli, me masaueili ia etana. 55 Katoa taumattu laghe gheleila kura ateae elome tale valavala ateae, me laghe toka taliaala etana. Me Pita ghe toka teeila siola. 56 Vause ateva tau ngai nongonongo anna ia ghe taraiela ta ghe tokatoka nongina kura ateae ghe ramerame, me ghe tara sossolainiela, me ghe uela va, “Ia tee, ia o taumattu ngateva ghe kasukasu teeia.”

57 Pita ghe kamela vause ateva va, “Aghi karika poi va akilakilaia.”

58 Karika masauna arighi me mene kateva ghe taraiela, me ghe ue etana va, “Io tee kateva etaira.”

Me Pita ghe uela ta taita ateva va, “Karika va aghi tee.”

59 Kateva aoa ghe lange sio me kateva etaira ghe mene uela va, “Koronnaaili ia oia taumattu ngateva ghe usiusia, ta ie tee aGalili ia.”

60 Me Pita ghe uela ta taumattu ngateva va, “Karika akilakila saa ateva uaulieinia.” Nau eteva ghe tingina aippooa me paolo ateva taita ia ghe aangarila. 61 Vau eteva ghe kiriela me ghe taatara lao sio ta Pita, me Pita ghe annaala inangarina Vau eteva ghe auliaala etana ghe uela va, “Auena paolo ateva taita ia eaangari ghaine, aue kotoluaata ue va utam kilakilaieghi.” 62 Liuna avalua o me ghe kupi ghoala, me angghe ngangngala atingina.

Lo atoa laghe aitoia Iesu laghe piipilosia

(Mat 26:67-68; Mak 14:65)

63 Lo atoa laghe aitoia Iesu laghe tiuaala tani pilosia, me laghe uviuvia. 64 Laghe sum rungaala matane, me laghe kookolomia va, “Uaulia va see ange posalaiola.” 65 Me laghe aulia oroieili inangari karika masina tani aulia teeia.

Iesu ghe tinginala emua ta kaunsolo atoa

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Jon 18:19-24)

66 Nau eteva ghe paila, namu ngatoa me namu ngatoa ta pristi etoa me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao, laghe toka aitauaala me laghe ssoaala Iesu etaira. 67 Me laghe uela va, “Arova Mesaea io, uaulia etaimami.”

Me Iesu ghe liula me ghe uela va, “Arova aghaulia etaimim, karika poi aue am aiesoa etaghi.
68 Me arova aghele kolomiem va vaalua nannaimim tale Mesaea, karika poi aue am ghele liu. 69 Me nau to emaemae karika aue masau, aue Natuna ateva Taumattu ngateva aue etoka tale pai muenna ativilau ta God sarasarakanaaili ia.”

70 Laghe kolomia va, “Ia avalua o, me io Natuna io God?”

Ghe liula me ghe uela va, “Ngam auliaala va aghi Natuna aghi God.”

71 Laghe uela va, “Saa ateva inangari ita mene laa pae ta mene righi taumattu? Ta angita tani nongola ta paane.”

Copyright information for `EMI