Luke 23

Laghe laoa asio Iesu ta Paelat

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Jon 19:28-38)

Vara me ila akapa kaunsolo atoa laghe tingina saela me laghe kasueiniela, laghe laoainie sio ta Paelat. Me laghe tiuaala tani auliaa teeia. Laghe ue va, “Ngami ghe paela taumattu ngateva etiitiuaa ppae kasina ninannaa tani ghelei saasakiaa tokatokaa taumattu. Karika ealoanna va ami tau lao viliki veu ta Siisa, me eue va ia Mesaea, kingi ia.”

Paelat ghe kolomila Iesu va, “Io kapuira kingi io aJiu etoa?”

Iesu ghe liula me ghe uela va, “Ue, nongina uauliaala.”

Paelat ghe auliaala ta namu ngatoa ta pristi etoa me tale taumattu ngatoa va, “Karika ngatarala righi sesa gheeleiaane taumattu ngateva oia.”

Me laghe aulia ngasarasarakana va, “Ekasukasu ekapa see oia eJiudia, me etiitiuaa voto sesa tale voto eaapasunga tale taumattu ngatoa. Ghe tiuaala eGalili me ange mae sio eriere.”

Paelat ghe suu tau lao sio Iesu ta King Herot

Tale nongonongoaane Paelat tale voto oia, ghe kolomila marova taumattu ngateva oia aGalili ia, o karika. Nau eteva ghe kilala va Iesu ghe tokatoka ta nimane King Herot, ghe sungi taue lao sio ta Herot. Nau o Herot ghe tokatoka eJerusalem.

Nau eteva Herot ghe tarala Iesu, ghe masimasieilila, ta poli angghe aloanna vella tani taraia. Poli tale uunguaane ghe nongonongo, me ghe aloannaaili tani taraia eghelei righi mirikol. Eghe kolomiela tale oroi nikokkolomi, me Iesu karika ghe liu poila. 10 Namu ngatoa ta pristi etoa me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao laghe tiitingina, laghe aulia teeia inangari sarasarakanaaili. 11 Herot me kapuna tau ngai uvi etoa laghe piipilosia, laghe kangkangainia, me laghe amolumolu emasinaailiela, me laghe sungiela ghe mene lao sio ta Paelat. 12 Nau eteva o, Paelat me Herot lalu ghe aikapukapuaala, poli emua arau lalu ghe aisessaai.

Paelat ghe uela va Iesu emate

(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:39-19:16)

13 Paelat ghe kolo aitauaala namuu ta pristi etoa, namu ngatoa me taumattu ngatoa. 14 Me ghe uela etaira va, “Am maeaa sio taumattu ngateva oio etaghi poli am ue va ia etiitiuaa ppae kasina ninannaa tani ghelei saasakiaa tokatokaa taumattu. Ghe tokatoka me aghe kolomiela emua etaimim, me aghe tarala va karika righi gheeleiaane sesa. 15 Ta nim nongina Herot ange sungiaa oghie mae sio etaita. Am taatara va karika righi sesa gheeleiaane va eghaa nimate. 16 Liuna avalua o anim parua, me atau velua.”
23:16Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va17Me etani tau velu kateva taumattu elao etaira tale nivelu eitaua ngateae la kolokoloa va Pasova.


18 Katengaata nonga ta laghe aiaorea ngalokoi tani ue va, “Ughaa velu taumattu ngateva oio, me utau velu Barabas etaimami!” 19 (Barabas laghe atokaie ssola tale ale mata voovoo, ta poli ia ghe muemua niamakatakata tale masaliki taatara, me ghe aiuvi ematela.)

20 Poli aaloanaane tani tau velu Iesu, Paelat ghe mene kolo taula taumattu ngatoa. 21 Me laghe aore atingina me laghe ue va, “Avukalaie saela tale aikoto!”

22 Aiaakotonna ateva unna niaippooa ta ngetaira. “Vaalua? Saa ateva voto sesa taumattu ngateva oio ghe gheleila? Karika ngaghe tarala righi gheeleiaane sesa va emate, liuna avalua o aparua me atau velua.”

23 Laghe aaore me laghe akorokorongana va ila avukalaie sae tale aikoto. Uneira niaore ghe koronnala. 24 Paelat ghe nnaala va eaimuli tee aloannaaira. 25 Ghe tau vella taita ateva laghe aloannaiela ghe tokatoka tale ale mata voovoo mausi ghe muemua niamakatakata me ghe aiuvi ematela, me ghe taula Iesu tale aloannaaira.

Laghe avukala saela Iesu tale aikoto

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)

26 Nau eteva tau ngaiuvi etoa laghe kaakasueinia elaolao, laghe kune atokala Saemon tanganuena eSairini, ghe rekata sae mae me ghe aloanna tani sso tale masaliki taatara ateae. Me laghe tau lao sio aikoto ateva etana va esaua, me eaimuli tee Iesu. 27 Oroieili taumattu ngatoa laghe aimuli tee Iesu, me elome etaira vause atoa laghe aalousiusi teeia. 28 Iesu ghe kiriela me ghe uela etaira va, “Vauseni nge Jerusalem atoa, am rau mene alousiusi teeieghi. Am alousiusi teeiem me natuim atoa. 29 Ta poli kateva nau aue emae, aue am ue va, ‘Nimasimasi tale vause atoa kina ngere ila, lo atoa karika righi natuira, me lo atoa karika laghe sussu.’ 30 Tale isaa o nau,

“‘Aue la kolo motouru etoa va, “Am katuu sae etaimami!”
me saesaena atoa va, “Am akouemami!”’
31 Taumattu ngatoa la ghelei evaluela o etaghi, me karika aghe gheleila righi voto sesa. Alousiusi etaimim arova auena la ghelei teeiem, poli am ghe gheleila voto sesa.”

32 Mene ghalua taumattu, gheeleiaairarua sesa, laghe ghaa teeilaluela tani laa uvi ematelalua. 33 Nau eteva laghe lao sio tale voto ateva la kolokoloa va “Riu nguru taumattu” etana, tale ia o voto ateva laghe avukalaie saela tee lo alua gheeleiaairarua sesa, kateva tale pai muenna ativilau, me kateva tale pai uaise ativilau. 34 Iesu ghe uela va, “Tamaghi, ukaluaa ta poli karika la kilakila va voto ateva la gheeleia sesaaili ia.”
23:34Katoa uru ngai laghe pitila, karika laghe pitila isaa oia inangari.
Me tau ngai uvi etoa laghe tiuaala tani anamisi tani aikoita ghinnanina.

35 Taumattu ngatoa laghe tingina taatara, me namu ngatoa laghe attara teeia. Me laghe ue va, “Ghe asaangila katoa, tau veluela me easaangia, kotiva kapuna Mesaea ia God, me God ghe suitoongainiela.”

36 Tau ngai uvi tee atoa laghe sae mae, me laghe piipilosia, me laghe tau lao sio manu eteva sarasarakana ia, 37 me laghe ue va, “Kotiva kapuira kingi io aJiu etoa, uasaangio.”

38 Epona etana laghe pitila tuku inangari eteva va, “Ia oia kapuira kingi eteva aJiu etoa.”

39 Kateva ta lo alua gheeleiaairarua sesa ghe poppooa tee Iesu va, “Karika io va Mesaea io? Uasaangio me uasaangi teeiengalua!”

40 Mene kateva ghe sessaiela tani nongo, me ghe uela va, “Karika umaamatauta God? Me kateva nonga ia aipolipoli eteva oia angita ghaaiela. 41 Italua, italu ghaaghaa aipolipoli tale gheeleiaaitalua sesa. Me ia oio taumattu ngateva karika righi sesa gheeleiaane!”

42 Vara me ghe uela va, “Iesu, unnainaghi nau eteva umae tale ararimangalim ateva.”

43 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghaulia ngakoronna etam, ghaine angu toka teeieghila tale umana utana atingiu God.”

Matemateaane Iesu

(Mat 27:45-46; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)

44 Pai ngelo sinaka ativilau
23:44 Pai ngelo sinaka ativilauTale inangari nge Grik,ghaonomina ateva aoa
ghe mae sio, me saurrom ateva ghe akou ekapala kosa ateva lomosina ta 3 kilok elo alai,
23:44 3 kilok elo alaiTale inangari nge Grik,ta aiaaghasiona ateva aoa
45 ta poli sinaka ateva ghe saurrom tale ia o voto ateva. Me kalio atiulu tale ale manga ateva ghe tarriila me ghe ghaluevilaula. 46 Iesu ghe sama anamuula me ghe uela va, “Tamaghi, maamauluaaghi ngatautau aatu ta nimam.”
23:46Sams 31:5
Nau eteva ghe auliaala llo me ghe ainoana ruula me ghe matela.

47 Namuu ta tau ngai uvi etoa ghe tarala isaa o voto ghe lutula, ghe tau saela God me ghe uela va, “Koronna, ia oia taumattu ngateva tau ghulughuluena ia.” 48 Oroi taumattu laghe mae sio laghe tarala saa ateva ghe lutula, laghe aalousiusi me laghe kasula. 49 Me lo atoa ghe kilakilaila me vause atoa laghe usiela arau eGalili laghe tiitingina amasau, me laghe tarala saa ateva ghe lutula.

Laghe kaiaala Iesu

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)

50 Kateva taita, ararina ateae ta Josep, ia kateva kaunsolo me masi taumattu ia me ghulughuluena ia, 51 karika ghe lao aitaua tee sio nannaaira kaunsolo atoa laghe nnaala me voto laghe gheleila. Ie atala nge Aramatia ia, masaliki taatara ia ta aJiu etoa. Me ghe toitoi tani tara ararimangalina ateva God. 52 Ghe lao sio ta Paelat me ghe kolomila Iesu etana. 53 Me ghe ghaaiela me ghe sumuela tale kalio, me ghe alokoiela tale lienga ateae laghe kaiela tale atu. Karika laghe alokoi poi teva taumattu etana. 54 Nau eteva oia nau niaimonomonosia ia, me nau manga ateva angghe aakalakala.

55 Vause atoa laghe mae aitaua tee sio Iesu eGalili laghe mene usila Josep, laghe tarala lienga ateae, me laghe tarala vaalua laghe alokoiela. 56 Vara me laghe lao sio tanganueira, laghe aimonomonosiaala voto masi ngusungusuaane. Me laghe ainoanala tale nau manga ateva nongina inangari nipaopao eaulia.

Copyright information for `EMI