Luke 24

Iesu ghe mene totula

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)

Me tale aitiutiu eteva nau, elue talaua poopooa, vause atoa laghe ghaala voto masi ngusungusuaane laghe aimonomonosiaala me laghe lao sio tale lienga niaikaia ngateae. Me laghe tarala atu eteva angila ghe atakiri veluela nongina laghe atingina rungaala lienga niaikaia ngateae. Laghe kupi ssola me karika laghe tarala Vau eteva Iesu. Laghe tingina nannaa, vara me laghe tarala taita alua lalu ghe tiitingina akalakala etaira, mallanga ateva tale ghinnaniirarua. Vause atoa oia laghe matautula, me laghe turru siola tapaa kosa, me taita alua oia lalu ghe uela etaira va, “Vaalua me am paepae taumattu sakesake nongina taumattu angghe matela? Karika ia oia; ange totula! Am rooroo tani annaa nongina ghe auliaala etaimim nau eteva ghe tokatoka arau eGalili. Ghe uela etaimim va, ‘Aue la tau lao Natuna ateva Taumattu ngateva ta nimaira tau ngai ghelei ssavoto atoa, me aue la avukalaie sae tale aikoto ateva, me aue kotonna ateva nau aue emene totu.’” Me laghe nnaala isaa oia inangari Iesu ghe auliaala.

Me laghe kasu vulila lienga niaikaia ngateae. Nau eteva laghe kiriaa lao sio, laghe kiukiuaala isaa oia voto ta kasangaulu kateva disaepolo, me mene katoa taumattu. 10 Meri aMakdala ia, Joana, me Meri kinna Jeimis, me mene kasina vause laghe tokatoka teeila, laghe auliaala isaa oia voto ta apostolo atoa. 11 Me laghe nanna va vause atoa laghe auliaa kapa atoa, me karika laghe aiesoaala inangariira. 12 Vara me Pita ghe tingina saela me ghe ilou lao sio tale lienga niaikaia ngateae, ghe turruaa siola me ghe tarala nonga kalio, me ghe oghiaa lao sio tanganuena, me ghe nnangailila isaa o voto ghe lutula.

Nikasu nge Emmaus ateae

(Mak 16:12-13)

13 Ie nonga o nau eteva ghalua tana kapuna Iesu lalu ghe laolao tale kateae masaliki la asease va Emmaus, erooroo kasangaulu kateva kilomita
24:13 kasangaulu kateva kilomitaTale inangari nge Grik, 60 stadia.
eJerusalem,
14 me lalu ghe kiukiuaa isaa akapa oia voto ghe lutula. 15 Lalu ghe aikolomi me lalu ghe kiukiu, me ia Iesu ghe sokotilaluela me ghe kasu aitaua teeilaluela; 16 God ghe ghelei rungainilaluela va lalu rau mene tara kilaia.

17 Iesu ghe uela etairarua va, “Saa ateva amalu kiukiueinia nau eteva amalu kasukasu emaemae?”

Lalu ghe tinginala, me taatarairarua ghe alousiusi nnala.
18 Kateva etairarua, ararina ateae ta Kliopas, ghe kolomiela va, “Koti io nonga kateva taumattu eJerusalem karika ukilakila isaa oia voto ghe lutula isaa to nau angghe lao sio, no?”

19 Iesu ghe kolomila va, “Saa voto?”

Lalu ghe liula me lalu ghe uela va, “Voto ghe lutula ta Iesu aNasareti ia. Ia oia taumattu ngateva propete ia, me inangarina me gheeleiaane sarasarakana ta matane God me taumattu ngatoa.
20 Kapuita namu ngatoa ta pristi etoa me mene katoa tau ngai toitoi laghe tau veluela me laghe uvi emateala tale aikoto. 21 Ami ghe nannaa va ia oia taumattu ngateva aue ghe ghaa oghi ita Israeli etoa! Me tee, ghaine ange kotonna atevala nau isaa oia voto ghe lutula. 22 Me tee, katoa kapuimami vause oia la asoghisoghiemamila; la siola nongina laghe alokoila Iesu, 23 me karika la taraiela. La oghila, me la uela va la tarala nonga ensolo atoa, me ensolo atoa la uela va ange totula. 24 Me katoa kapuimami la lao sio nongina laghe alokoila Iesu, me la tarala va koronna voto vause atoa la ghauliaala, me karika la taraiela.”

25 Me Iesu ghe uela etaira va, “Karika righi nannaimalua, aanasaaili iemalu tani aiesoa voto akapa propete atoa laghe auliaala! 26 Karika amalu kilakila va Mesaea etani ghaa mua nimmarikana tale isaa oia voto me auena ekupi sso tale mallangina ateva?” 27 Vara me Iesu ghe kiri tau lao sio etairarua saa voto laghe auliaala ekiukiueinia elome tale Uru ngai Manga akapa ateva. Etiitiuaa tale unna vuku Moses me voto propete atoa laghe pitila.

28 Vara angilalu ghe reerekata tale masaliki eteae lalu ghe laolao etana, me Iesu angghe ghelei va ghe kasu vulilalua. 29 Me angilalu ghe ghelei rungarungainia tani ue va, “Ita ghaso. Sinaka ateva ange laa siosio, me ghaisa ngarighi evoo.” Me ghe kupi ssola tani toka teeilaluela.

30 Nau eteva ghe toka aitaua teeilaluela tale tevoo ateva, ghe ghaala verete, ghe kaili emasinala, ghe pirila me ghe tiuaala tani tau lao etairarua. 31 Me matairarua ghe otila, me lalu ghe tara kilaiela, me ghe aikapakapaaila tale taatarairarua. 32 Me angilalu ghe aikolomieinilalua va, “Koti isaa oia voto eataatala tale urunguitaniitalua nau eteva esamasama teeitaluela tapaa salana me nau ekiri tau mae sio Uru ngai Manga ateva etaitalua.”

33 Arovaeangaili ta lalu ghe tingina saela me lalu ghe kiriaa siola eJerusalem. Me lalu ghe tarala kasangaulu kateva disaepolo me mene katoa kapuira taumattu laghe tokatoka aitaua 34 me laghe uela va, “Koronna ia! Iesu ange totula me erekataala ta Saemon.” 35 Me taita alua lalu ghe kiukiuaala saa ateva ghe lutula tapaa salana, me vaalua lalu ghe tara kilala Iesu nau eteva ghe piri polapolakila verete.

Iesu ghe rekataala ta disaepolo atoa

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23; Apostolo 1:6-8)

36 Nau eteva laghe toka kiukiuaa isaa oia voto me katengaata ta Iesu ghe tingina polakila elome etaira, me ghe uela etaira va, “Luei aue toka aitaua teeiem.”

37 Laghe soghila me laghe matautula, ta laghe anna va laghe tarala raroaina ateva Iesu. 38 Ghe uela etaira va, “Vaalua me am soghila? Vaalua me nannaaimim eghaaghalua? 39 Am tarala nimaghi me kekeghi. Aghi oia! Am posoaghila me am tara; raroai eteva karika righi malatauna me riuna, nongina aghi!”

40 Nau eteva ghe auliaala voto oia me ghe apasungaala nimane me kekena. 41 Laghe masimasieilila me laghe soghila tani tara Iesu, me karika laghe aiesoa va voto laghe tarala koronna, me Iesu ghe kolomilala va, “Righi aneimim inana?” 42 Laghe tau lao sio tuku kko arighi laghe tungiela, 43 ghe ghaaiela, laghe taatara me ghe namaiela.

44 Ghe uela etaira va, “Isaa oia voto ngaghe auliaala etaimim nau eteva aghe tokatoka teeiem. Isaa akapa voto laghe piti elokoila elome tale kanna inangari nipaopao Moses, propete atoa me Sams, etani lutu ekoronna.”

45 Me ghe otila nannaaira va la tara kila Uru ngai Manga ateva. 46 Ghe uela etaira va, “Isaa toko voto laghe piti elokoila va: Mesaea aue mmarikana me aue mate, me aue mene totu tale nimate tale kotonna ateva nau, 47 me aue la ppooa tale ararina ateae ninnangai oghioghiaa me nikaluaa tale ssavoto, aue rooa ngakapa kosa ateva, etiuaa eJerusalem. 48 Am oia am ghe tarala me aue am ppooa isaa oia voto. 49 Aghi aue asungi tau aatu saa ateva Tamaghi ghe aulieiniela tale inangari nialokoi; am toka arau oia tale masaliki taatara lomose ta am ghaa sarasarakana aue kasu epona liu.”

Iesu ghe saela epona liu

(Mak 16:19-20; Apostolo 1:9-11)

50 Vara me ghe kololala me laghe rekatala eBetani, ghe atingina saela nimana epona me ghe arangiseilala. 51 Nau eteva ghe aarangiseilala, me ghe kasu vulilala me God ghe ghaaie saela epona liu. 52 Me laghe kaueiniela, me laghe oghi lao sio eJerusalem tee nimasimasi. 53 Laghe nim tokala o tale ale manga ateva me laghe tautau sae ararina ateae God.

Copyright information for `EMI